Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Sociální a zdravotní zabezpečení v ČR. [Social and health insurance in the Czech Republic.]. / Aleš Kroupa, Martin Mácha, Zdeněk Papeš - In: Hospodářství. - ISSN 1212-298x - č. 5 (1999), s. 1-32 příl..

[ Kroupa, Aleš - Mácha, Martin - Papeš, Zdeněk ]

Anotace:  Základní informace o ekonomickém rozměru celé soustavy sociálního a zdravotního zabezpečení (SZZ) v ČR. Právní úprava SZZ v ČR. Financování jednotlivých složek systému sociálního zabezpečení a systému zdravotního pojištění. Nesoulad zdrojů a výdajů SZZ; způsoby řešení nesouladu. Přehled příjmů a výdajů důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění.. Průměrné a minimální důchody. Přehled úprav systému důchodového zabezpečení. Analýza vývoje soustavy nemocenského pojištění. Přehled aktivních a pasivních nástrojů politiky zaměstnanosti. Problematika ztráty motivace k hledání zaměstnání. Porovnání situace v několika zemích Evropy. Vývoj soustavy sociálních podpor. Životní minimum pro vybrané typy rodin. Mezinárodní porovnání míry podpory rodin. Vývoj systému sociální pomoci.
Klíčová slova: ČR; ochrana sociální; systém; zabezpečení sociální; pojištění zdravotní; pojištění důchodové; podpora sociální; pomoc sociální; pojištění v nezaměstnanosti; dávky sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; social systems; social security; helath insurance; pension insurance; social support; social aid; unemployment insurance; social benefits; labour market
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001; NO5041 - Potřeby proměn systému sociálního a zdravotního pojištění
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Výkon profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR [Performance profession of social work in social protection systems in the CR]. / Libor Musil, Pavel Bareš, Jana Havlíková, (Eds.) - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 532 s. - ISBN 978-80-7416-240-4

[ Musil, Libor - Bareš, Pavel - Havlíková, Jana - (Eds.) ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie seznamuje s výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zmapovat vybrané podmínky a charakteristiky týkající se výkonu sociální práce v různých systémech sociálních ochrany ČR, které byly platné v době jeho realizace (tj. v letech 2010-2011). V první části jsou popsána stěžejní východiska, přiblíženy přístupy k sociální práci ve čtyřech evropských zemích a v USA a zmapováno legislativní ukotvení sociální práce v ČR. Druhá část přibližuje metodiku empirického výzkumu a provedených rozborů. Třetí část seznamuje s výsledky empirických šetření. Je rozdělena do sedmi kapitol podle stěžejních oblastí sociálních ochrany pro výkon sociální práce. Zaměřuje se na výkon sociální práce při poskytování sociálních služeb a v činnosti úřadů práce (v resortu práce a sociálních věcí), v organizacích působících v resortech spravedlnosti, vnitra, zdravotnictví a školství a v činnosti obcí II. a III. typu při výkonu přenesené působnosti státní správy. Čtvrtá část shrnuje hlavní trendy a obsahuje seznam navrhovaných doporučení.
Před oficiálním vydáním této monografie došlo ve sledovaných oblastech k mnoha významným změnám (zejména v případě Úřadu práce, kde tyto změny doprovázely celkovou změnu jeho organizačního uspořádání, a v činnosti obecních úřadů). Přesto ale lze monografii i v současnosti vnímat jako důležité východisko pro další studium výkonu sociální práce v různých oblastech jejího výkonu v ČR a jako obsažný zdroj mnoha - i v současné době platných - poznatků o sledovaných oblastech výkonu sociální práce, a to vzhledem k jejímu nebývale širokému záběru a obecnější platnosti většiny zjišťovaných skutečností a shromážděných informací.
 
Anotace v angličtině:  Monograph presents results of research project which captured selected conditions and characteristics of social work in different systems of social protection of the Czech Republic being valid at the time of projectsĺ implementation (ie. 2010-2011). The first part describes theoretical and methodological grounding, approaches to social work in four European countries and in the United States and legislative definition of social work in the Czech Republic. The second part deals with methodology of empirical surveys and charactierizes analytical approach which was applied to the data gathered. The third part presents the results of empirical research. It is divided into seven chapters according to social protection subsystems in which is social work being performed. It concerns namely performance of social work in organizations working in areas coordinated by ministries of justice, interior, health and education and by the Ministry of labour and social affairs (in this case social services and labour offices ar
e treated separately) as well as the performance of social work at municipalities. The fourth part summarizes the main trends and contains a list of proposed recommendations.
Before the official release of this monograph, many significant changes affected the performance of social work in areas treated in this research (this concerns mainly the position and activities of the rebuilt Labour Office and amendments of agendas committed to municipalities). Though these circumstances, the monograph still provides solid grounds for further study of social work in different areas of its performance in the CR and should supply readers with a comprehensive knowledge (with many findings still being in force) about monitored areas of social work, because the research had extraordinarily broad scope and its intention was to concern mainly on most general characteristics (which were comparable across the different areas).
Klíčová slova: práce sociální; ochrana sociální; komparace mezinárodní; služby sociální; Úřad práce České republiky; zařízení zdravotnická; zařízení školská; probační a mediační služba ČR; vězeňská zařízení; Správa uprchlických zařízení; obce; ochrana sociálně-právní; deti; kurátor pro mládež; sociální kurátor; podpora státní sociální; pomoc sociální

Klíčová slova v angličtině: social work; social protection; international comparison; social services; Labour office of the Czech Republic; health care institutions; educational facilities; curator for youth; social curator; Probation and mediation service of the Czech Republic; prisons; Refugee facilities administration of the Ministry of the Interior; municipality; social and legal protection of children; social support; social aid
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: HC186/10 Analýza výkonu profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR podle formálního ukotvení a podle reálných potřeb v jednotlivých systémech sociální ochrany
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT