Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Podpora rodin s dětmi v 90. letech a její možný vývoj. / Magdalena Kotýnková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 28, č. 5 (2002), s. 8-11.

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Článek si všímá změn, ke kterým došlo u dvou nejvýznamnějších sociálních dávek určených rodinám - přídavek na dítě a sociální příplatek. Analyzuje změny v rozsahu vyplácených dávek, ekonomický podíl dávek na čistém příjmu rodiny a podíl rodin čerpající tyto dávky. Tabulky: Vývoj a struktura sociálních dávek pro rodiny s dětmi v letech 1996-2000.
Klíčová slova: ČR; ČR; rodina; podpora sociální; přídavky rodinné; příspěvek sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; family; social support; family allowances; social allowance
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Rodinné dávky a jejich vývoj v rámci sociální reformy v České republice. [Family benefits and their development within the social reforms in the Czech Republic.]. / Magdalena Kotýnková - In: Právo a zaměstnání. - ISSN 1211-1139 - Roč. 10, č. 7-8 (2004), s. 16-22.

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Popis průběhu změn, ke kterým došlo u rodinných dávek v období 90.let. Pozornost je věnována především peněžitým dávkám v mateřství, přídavku na dítě, sociálnímu příplatku a rodičovskému příspěvku, z toho zvláště těm, které byly převedeny z dávek univerzálních na dávky testované, tj. přídavek na dítě a sociální příplatek. Makroekonomické vyhodnocení rodinných dávek. Hodnocení výsledků uskutečněných reforem. Tabulky: 1/ Dávky poskytované rodinám při narození a výchově dětí a jejich podíl na HDP v letech 1994-2002. 2/ Počet vyplacených přídavků na dítě a porodného v letech 1991-2002. 3/ Procentuální podíl přídavku na dítě na čistém příjmu rodiny v členění podle druhu rodiny, ekonomické aktivity rodičů a počtu dětí v roce 1992, 1996 a 1999. 4/ Procentuální podíl sociálního příplatku na čistém příjmu rodiny v členění podle druhu rodiny, ekonomické aktivity rodičů a počtu dětí v roce 1992, 1996 a 1999. 5/ Podíly rodin podle čerpání sociálních dávek na celkovém počtu rodin (přídavek na dítě a sociální příplatek) v členění podle druhu rodiny a počtu dětí v roce 1996.
 
Anotace v angličtině:  A description of the course of changes which occurred in family benefits during the nineties. Attention is particularly paid to cash benefits for maternity, child allowances, social contributions and family allowances, especially those benefits which were transformed from universal to means tested benefits, i.e. child and social benefits. A macro-economic evaluation of family benefits. An evaluation of the results of the reforms made.
Klíčová slova: přídavky rodinné; dávky v mateřství; porodné; příspěvek rodičovský; příspěvek sociální; rodina; rodina neúplná; reforma

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; CHILD ALLOWANCES; MATERNITY BENEFITS; BENEFITS; CHILDBIRTH BENEFIT; PARENTAL BENEFIT; SOCIAL ALLOWANCE; FAMILY; ONE PARENT FAMILY; DEVELOPMENT; REFORM; GDP
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Příjemci sociálního příplatku na datech SILC 2008. Příklad analýzy dopadu zrušení dávky [Recipients of the social allowance on data SILC 2008. Example of analysis of benefitĺs abolition impact]. / Robert Jahoda - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 23-26.

[ Jahoda, Robert ]

Anotace:  Hlavním cílem článku je ukázat, jaké možnosti pro analýzu příjemců sociálního příplatku nám dává databáze SILC. Článek se zaměřuje na ty domácnosti, které by mohly být postiženy zrušením sociálního připlatku. Analýza dopadu zrušení sociálního příplatku na sociální situaci domácností . Tabulky: Vliv zrušení sociálního příplatku na změnu stupně relativní chudoby domácnosti.
Klíčová slova: ČR; příplatek sociální; výzkum; chudoba; domácnosti; příjmy nízké; podmínky nároku; situace sociální; ukazatele sociální

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social allowance; research; social statistics; poverty; households; low incomes; eligibility ; social situation; social indicators
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Poznámka:  ?? článek není recenzovaný
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Příjemci sociálního příplatku na základě analýzy dat statistiky rodinných účtů 2008. Příklad analýzy dopadu zrušení dávky [Recipients of social allowance based on the analysis of data family accounts statistics 2008. Example of analysis of benefitĺs abolition impact]. / Pavel Kofroň - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 3 (2011), s. 26-28 (3 s.).

[ Kofroň, Pavel ]

Anotace:  Analýza příjemců sociálního příplatku na základě analýzy dat statistiky rodinných účtů 2008. Analýza dopadu zrušení sociálního příplatku na sociální situaci domácnosti. Výplata sociálního příplatku v letech 2007 a 2008 v závislosti na struktuře domácnosti. Podmínky nároku na výplatu sociálního příplatku.
Klíčová slova: ČR; příplatek sociální; výzkum; statistika sociální; domácnosti; příjmy nízké; rozpočet rodinný; podmínky nároku; rodina neúplná; minimum

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social allowance; research; social statistics; households; low incomes; family budget; eligibility ; one parent family; minimum
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Poznámka:  ?? článek není recenzovaný
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT