Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

K vybraným otázkám charakteru sociálních transferů rodinám s dětmi v České republice. [Selected Questions on the Nature of Social Transfers for Families with Children in the Czech Republic.]. / Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, 2004. - 36 s.

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  V 1. polovině 90. let došlo v rámci realizace sociální a daňové reformy k přijetí řady nových zákonů významně se dotýkajících a ovlivňujících příjmovou situaci každé domácnosti. V sociální oblasti byly koncipovány tři nové sociální systémy - systém sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci. V daňové oblasti byl přijat celý soubor nových právních předpisů upravujících jednotlivé daňové okruhy. Příjmové redistribuce v některých příjmových pásmech narušují, resp. přesněji deformují příjmovou diferenciaci vzniklou na trhu práce, což ve svém důsledku snižuje, především v nízkopříjmových skupinách, motivaci k ekonomické aktivitě. Zpráva hledá řešení, která by přispěla ke zmírňování neodůvodněných rozdílů a k odstranění existujících disproporcí mezi uvedenými formami sociálních transferů.
 
Anotace v angličtině:  In the 1st half of the nineties a number of new laws which considerably effected and influenced the income situation of every household were passed as part of the implementation of social and tax reforms. Three new social systems were conceived - the social insurance system, state social support and social assistance. For taxation a whole range of new legislation was passed which amended individual tax circles. The income redistribution in some income brackets disturbed or more precisely deformed the income differential which had occurred on the labour market, which resulted in a reduction in motivation to perform economic activity, particularly for low-income groups. This report seeks a solution which could contribute to reducing unjustified differences and eliminate the existing disproportion between the given forms of social transfers.
Klíčová slova: ČR; podpora sociální; příjmová redistribuce; pomoc sociální; dávky sociální pomoci; daně z příjmů; pojištění sociální; systém

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; SOCIAL SUPPORT; INCOME REDISTRIBUTION; SOCIAL ASSISTANCE-BENEFITS; INCOME TAX; SOCIAL INSURANCE; SYSTEM
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální služby v zemích Evropské unie. / Christo Bjalkovski, Ondřej Frühbauer - Praha: VÚPSV, 2000. - 37 s.

[ Bjalkovski, Christo - Frühbauer, Ondřej ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této zprávy by měl být stručný úvod k problematice poskytování sociálních služeb v členských zemích Evropské unie. Jak uvádíme dále v textu, z různých důvodů je velmi obtížné sestavit z nesourodé mozaiky různých dílčích informací celistvý obraz umožňující komparativní analýzu typu a rozsahu sociálních služeb v rámci určitého jednotného systému, a to především z důvodu jeho naprosté absence. Nicméně přinášíme (jak doufáme) dostatečně reprezentativní soubor dostupných informací o poskytovaných sociálních službách v 13 členských zemích Evropské unie. Definice základních pojmů v oblasti sociálních služeb. Charakteristika základních modelů poskytování sociálních služeb. Problematika komparativních výzkumů v oblasti sociálních služeb. Sociální služby v zemích Evropské unie (Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie). Základní trendy poskytování sociálních služeb v zemích EU.
Klíčová slova: Mezinárodní; EU; služby sociální; pomoc sociální-dávky; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: International; EU; social services; social assistance-benefits; RILSA
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2013
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Typy pojetí sociální pomoci poskytované příjemcům dávek pomoci v hmotné nouzi pracovníky ÚP ČR po sociální reformě: tři případové studie [Various concepts of social aid provided to people on benefits in material need by Labour Office staff after social reform: Three case studies]. / Jana Havlíková, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková, Libor Musil - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 7, č. 6 (2013), s. 2-9 (6 s.).

[ Havlíková, Jana - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina - Musil, Libor ]

Anotace:  V České republice se rok od roku zvyšuje počet domácností, které se nacházejí v hmotné nouzi (HN) a jsou příjemci některé z dávek pomoci v HN. Kromě jiných faktorů za tímto vývojem patrně stojí i omezená nabídka sociální práce lidem v HN poskytovaná v rámci systému sociální pomoci v HN. Na základě analýzy dat tří kvalitativních případových studií referátů HN kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR a sociálních odborů obecních úřadů v témže správním obvodě se snažíme odpovědět na otázku, zda lze očekávat, že v rámci sociální pomoci poskytované referenty HN bude osobě/rodině v HN poskytnuta kromě příslušné dávky i další pomoc při řešení jeho/její tíživé životní situace, a to s využitím činnosti sociální práce, a pokud ano, pak jakou podobu taková sociální pomoc má. Nejprve tedy analyzujeme pojetí sociální pomoci uplatňované jednotlivými zkoumanými pracovišti - identifikovali jsme "Rozšířené" a "Redukované" pojetí - a následně diskutujeme podmínky realizace těchto pojetí a zvažujeme jejich přínosy a rizika.
 
Anotace v angličtině:  The number of households in the Czech Republic that find themselves in "material need" and are recipients of various material need benefits is growing every year. Besides other factors, the limited range of social work on offer to people in material need under the system of social aid in material need is evidently one cause of this development. Based on analysis of data from three qualitative case studies by material need officers at contact points of the Labour Office in the Czech Republic and the social departments of municipal authorities in the same administrative district, we have tried to answer the question, whether it can be expected that, as part of the social aid provided by material need officers, the person/family in material need will be provided not only with the appropriate benefit but also with additional assistance towards addressing his/its difficult situation involving social work, and if so, what form this social aid takes. First we analyse the concept of social aid the scrutinised workpla
ces work with - we identified "Extended" and "Reduced" concepts - and then we discuss the conditions under which these concepts are implemented and weigh up their benefits and risks.
Klíčová slova: vyloučení sociální; nouze hmotná; potřebnost; pomoc sociální; pomoc sociální-dávky; dávky; práce sociální; pracovníci sociální; úřady práce; obce

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; neediness; social assistance; social assistance-benefits; social work; social workers; labour offices; municipalities; material need; role of family carers in the system of social and health care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD010042 Pojetí sociální pomoci a metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT