Publikační činnost: 2009
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Applying Foreign Experience in Work Incentive Tools When Creating Microsimulation Model for the Czech Republic. [Uplatnění zahraničních zkušeností v oblasti pracovních motivačních nástrojů při vytváření mikrosimulačního modelu pro pro Českou republiku.]. / Robert Jahoda - In: The Business Review, Cambridge. - ISSN 1553-5827 - Roč. 12, č. 1 (2009), s. 114-121 (8 s.).

[ Jahoda, Robert ]

Akce: Miami (USA), 9.-12.12.2008, WRD
Anotace:  Tento článek uvádí, že kombinace daní a sociálních dávek na nabídkové straně trhu práce vytváří past neaktivity. kdy domácnosti rezignují na hledání příjmu na trhu práce a jsou závislejší na státních sociálních dávkách. Za účelem nalezení těchto pastí byly využity mezní efektivní daňové sazby - METR ľ jednoduše proto, že berou v úvahu nejen daňový systém, ale také systém sociálních dávek. Podle této analýzy jsou nejvíce ohroženy již zmíněnou neaktivitou domácnosti s vyšším životním minimem a ty s pouze jedním (nestandardním) finančním příjmem z pravidelné práce. Příspěvek zahrnuje i zhodnocení zahraničních zkušeností při tvorbě motivačních programů s cílem podpořit přístup na pracovní trh. Soustředili jsme se na rozsáhlé zkušenosti z Velké Británie s nástroji daného druhu. Případným zavedením těchto nástrojů v ČR a hodnocením procesu se zabývá závěrečná část tohoto dokumentu.
 
Anotace v angličtině:  The article states, that combination of taxes and social benefits on supply side of the labour market, create inactivity traps in which case households resign from seeking income on the labour market and depend more on the state social benefits. In order to locate those traps marginal effective tax rates ľMETRľ have been used simply because they take into account not only the tax system but also the social benefit system. According to this analysis, the most endangered by the mentioned inactivity traps are the households with higher subsistence minimum and those with only one (substandard) financial income from regular work. In addition to this part there is an evaluation of foreign experiences in creating motivational schemes in order to encourage the access to the labour market. We have focused on broad experience of Great Britain with tools of the given kind. Possible introduction of the tools in the CR and an evaluation of the process are being dealt with in the final part of this paper.
Klíčová slova: motivace pracovat; daně; systém; dávky sociální; motivace; aktivita pracovní; model mikrosimulační

Klíčová slova v angličtině: work incentive tools; tax system; social benefit system; motivational scheme; work activity; microsimulation model
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Poznámka:  viz Do 1531
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

The Influence of Tax and Social System on Labour Supply of Low-income Single Individual [Vliv daňového a sociálního systému na nabídku práce nízkopříjmových osamělých jedinců]. / Vlastimil Beran, Jiří Franek - In: Proceedings of the 11th International Conference "Economic Policy in the European Union Member Countries": Selected papers. - Ostrava : VŠB ľ Technical University of Ostrava, 2013. - ISBN 978-80-248-3095-7.

[ Beran, Vlastimil - Franek, Jiří ]

Akce: September 18-20, 2013, Velké Karlovice, EUR
Anotace:  Tento příspěvek se zabývá vlivem daňového a sociálního systému ČR na rozhodování nízkopříjmové osamělého jedince o jeho aktivní roli na trhu práce z ekonomického hlediska. Cílem příspěvku je prozkoumat problém, zda nastavení daňového a sociálního systému odrazuje jedince s nízkými příjmy, aby pracovali. "Mezní efektivní daňová sazba pro zaměstnané lidi" METR (EP) metodika byla vybrána jako výzkumná metoda pro zkoumání tohoto fenoménu. Tato analýza je zaměřena na otázku, zda je nezaměstnanost podporována špatným nastavením interakce daňového a sociálního systému.
 
Anotace v angličtině:  This paper deals with the influence of tax and social system of the Czech Republic on low-income single individual decision making about his active role on the labour market from the economic perspective. The goal of the paper is to investigate a problem whether the regulation of tax and social systems induce discouragement of low-income individuals to work. The "Marginal effective tax rate for employed people" METR(EP) methodology was selected as a research method to investigate this phenomena. This analysis is focused on a question whether is the unemployment supported by wrong regulation of tax and social systems interaction.
Klíčová slova: ČR; daně; dávky sociální; systém; zaměstnanost; motivace; příjmy nízké; METR(EP)

Klíčová slova v angličtině: labour supply; low income; METR(EP); social benefits; social benefit system; tax system
Poznámka:  viz Do 1591
není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT