Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zpráva o lidském rozvoji 1999. Česká republika. / Aleš Kroupa, a kol. - Praha: VÚPSV - UNDP, 1999. - 238 s.

[ Kroupa, Aleš - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva o stavu lidského rozvoje za rok 1999 v České republice vychází z obecného pojetí lidského rozvoje a současně se soustřeďuje na klíčové parametry, kterými jsou ekonomické a sociální podmínky spolu s lidskou prací. Analyzuje a interpretuje reformy v klíčových oblastech v posledních deseti letech. Autoři nechtěli ve své zprávě pouze reflektovat současný stav, ale pokusili se zachytit i vývoj jednotlivých reformních koncepcí. Zpráva se dělí do sedmi samostatných, ale často vzájemně provázaných kapitol:
I. Pojetí lidského rozvoje v České republice. Tato kapitola popisuje pojetí lidského rozvoje v České republice podle obvyklých kritérií zpráv UNDP týkajících se kvality zdraví, vzdělání a životní úrovně.
II. Ekonomický vývoj a jeho důsledky pro lidský rozvoj. Druhá kapitola věnuje pozornost vývojovým trendům hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů nezbytných pro lidských rozvoj a hodnocení různých transformačních politik v průběhu času.
III. Demografická a sociální struktura. Třetí kapitola analyzuje populační vývoj a jeho sociální a ekonomické důsledky. Zaměřuje se rovněž na změny v modelech rodin a domácností. Obsahuje také analýzu změn v sociální struktuře, vlivu demografických a ekonomických procesů na novou sociální stratifikaci a jejích politických důsledků a sociální mobility v přechodném období. V neposlední řadě si tato kapitola všímá nového chápání rovných příležitostí.
IV. Postavení a úloha práce ve společnosti. Čtvrtá kapitola se věnuje světu práce. Popisuje hlavní charakteristiky politiky trhu práce v České republice a sleduje současný stav a vývoj zaměstnanosti jako bázi pro reflexi jejího budoucího vývoje. Zaměřuje se na celkový vývoj nezaměstnanosti a uvádí prognózu jejího budoucího vývoje. Poskytuje také analýzu vývoje aktivní politiky zaměstnanosti a informace o sociálním dialogu.
V. Sociální ochrana. Pátá kapitola obsahuje analýzu vývoje různých pojetí a politik týkajících se programů sociálních dávek. Zvláštní pozornost je věnována důchodovému systému a jeho reformě, systému zdravotnictví a jeho reformě, zabezpečení nezaměstnaných a systému státní sociální podpory, který zahrnuje hlavní nástroje podpory rodiny v České republice
VI. Životní úroveň a chudoba. Šestá kapitola vysvětluje proces diferenciace příjmových zdrojů domácností, ke které došlo v důsledku privatizace a tržně orientovaného, demokratického prostředí. Je zde analyzován vliv příjmů na vytváření nových sociálních struktur, jejich sociální a politické důsledky a rovněž i postoje domácností. Pozornost je věnována také vývoji mechanismu vytváření mezd.
VII. Souhrn a východiska budoucího rozvoje. Autoři se pokoušejí popsat celkový kontext svých závěrů v souhrnu doporučení do budoucna.
 
Anotace v angličtině:  The 1999 Report on the state of human development in the Czech Republic is based on the general concept of human development and at the same time focuses on key parameters, which are economic and social conditions, together with human labour. It analyzes and interprets reforms in key areas during the past ten years. The authors did not merely want to reflect the current situation, but tried to grasp the development of individual conceptions of reform as well.
Klíčová slova: rozvoj sociální; rozvoj ekonomický; struktura sociální; struktura populace; ochrana sociální; úroveň životní; chudoba

Klíčová slova v angličtině: social development; economic and social development; social structure; population structure; social support; standard of living; poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Poznámka:  Anglická verze dostupná z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/ZPRAVA_A.pdf
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Moderní společnost a její proměny v připravovaném výzkumu. / Ladislav Průša - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 28, č. 10 (2002), s. 8-9.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Stanovení základních požadavků na přípravu, obsah a řízení "Národního programu výzkumu", vyhlášeného na období 2004-2008 a definovaného v zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků s účinností od 1. července 2002. Tematický program Moderní společnost a její proměny v roce 2003, připravovaný MPSV.
Klíčová slova: ČR; rozvoj sociální; odpovědnost sociální; společnost; zdroje lidské

Klíčová slova v angličtině: CR; social development; social responsibility; society; human resources
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. [Social consequences of the Czech Republic accession to the EU.]. / Ivo Baštýř, a kol. - Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. - 334 s. - ISBN 80-210-3722-9

[ Baštýř, Ivo - a kol. ]

Anotace:  Publikace obsahuje soubor analýz zaměřených na sociální důsledky vstupu ČR do EU. Záměrem bylo v sedmi částech - význam členství v EU pro ČR, zaměstnanost, migrace, vzdělání a zaměstnatelnost, postavení a fungování mezd, vliv vstupu do EU na důchodový systém, strategie boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení - charakterizovat souvislosti mezi sociální a ekonomickou politikou EU a situací v ČR. Hodnotí se klady a zápory aktuálně dosahované úrovně sociálního rozvoje ČR, převládající dosavadní trendy a jejich aproximace do budoucna.
 
Anotace v angličtině:  The publication includes the set of analysis aimed on social consequences of the Czech Republic accession to the EU. The aim was in 7 parts - importance of the membership in the EU, employment, migration, education and employability, status and functioning of wage system, impact of the membership in the EU on pension system, strategy of control of poverty and social exclusion - to characterize the relations between social and economic policy of the EU and situation in the CR.
Klíčová slova: ČR; EU; rozvoj sociální; politika sociální; politika hospodářská; politika zaměstnanosti; migrace; vzdělávání-výcvik; zaměstnatelnost; mzdy; systém penzijní; chudoba; vyloučení sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social development; social policy; economic policy; employment policy; migration; education and training; employability; wage system; pension system; poverty; social exclusion
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; HB04-03 - Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha (sborník)

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Význam členství v Evropské unii pro sociální a ekonomický rozvoj České republiky. [Importance of membership in the EU for social and economic development of the CzechRepublic.]. / Ivo Baštýř, Jan Vlach - In: Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. / I. Baštýř, a kol.. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. - ISBN 80-210-3722-9. - s. 18-27.

[ Baštýř, Ivo - Vlach, Jan ]

Anotace:  Evropská unie ovlivňuje sociální a ekonomickou realitu České republiky, a to jako vnější institucionální a programová kotva, jako impuls k rozvoji českého hospodářství. Vymezuje sociální dimenzi integračního procesu.
 
Anotace v angličtině:  The European Union affects the social and economic situation of Czech Republic as external institutional and programme frame and as impulse towards development of Czech economy. It determines social dimension of integration process.
Klíčová slova: rozvoj sociální; politika sociální; politika hospodářská; integrace evropská

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social development; social policy; economic policy; European integration process
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociálně-ekonomické souvislosti vývoje zaměstnanosti v počátečním období členství v ČR v EU. [Social and economic connections of employment development in initial period of the CR membership in the EU.]. / Jaromíra Kotíková, Zdeněk Karpíšek, Magdalena Kotýnková, Danica Krause, Jan Vlach - In: Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. / I. Baštýř, a kol.. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. - ISBN 80-210-3722-9. - s. 28-69.

[ Kotíková, Jaromíra - Karpíšek, Zdeněk - Kotýnková, Magdalena - Krause, Danica - Vlach, Jan ]

Anotace:  Vstupem do EU se Česká republika zapojí do realizace programových cílů lisabonské strategie, která sleduje vazby mezi ekonomickým rozvojem, zaměstnaností a sociální soudržností. Před ČR stojí problémy klesající míry zaměstnanosti, rozdílů mezi regionálními trhy práce a racionalizace na podnikové úrovni.
 
Anotace v angličtině:  After the access to the EU Czech Republic will join in implementation of programme aims of Lisbon strategy focused on connections between economic development, employment and social cohesion. There are problems in CR with decreasing employment rate, differences between regional labour markets and redeployment in companies.
Klíčová slova: integrace evropská; rozvoj sociální; politika hospodářská; politika zaměstnanosti; trh práce; soudržnost sociální; Lisabonská strategie

Klíčová slova v angličtině: European integration; social development; economic policy; employment policy; labour market; social cohesion; Lisbon strategy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální souvislosti postavení a fungování mezd počátečním období členství ČR v EU. [Social connections of wage position and functioning in initial period of the CR membership in the EU.]. / Ivo Baštýř, Drahomíra Fischlová, Ludmila Chomátová, Jan Vlach - In: Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. / I. Baštýř, a kol.. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. - ISBN 80-210-3722-9. - s. 158-202 (45 s.).

[ Baštýř, Ivo - Fischlová, Drahomíra - Chomátová, Ludmila - Vlach, Jan ]

Anotace:  Koncepční dokumenty EU respektují stěžejní pozici mezd v ekonomické a sociální oblasti. Propojování českého a evropského trhu práce přináší do českých podmínek evropské standardy pracovních podmínek, mechanismy utváření mezd uplatňované ve ästarých zemíchô a konvergenci reálné hladiny a struktury mezd s parametry Unie.
 
Anotace v angličtině:  There is respected fundamental position of wages in economic and social area at conceptual documents of the EU. Connecting of Czech and European labour market brings to CR European standards of work conditions, mechanisms of determination of wages applied in ôoldö member countries and an approach of real wage levels and structures to parameters of the EU.
Klíčová slova: rozvoj sociální; ČR; EU; politika sociální; politika hospodářská; mzdy; integrace evropská

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social development; social policy; economic policy; wage system; wages; European integration
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Vliv právní úpravy a politiky EU na národní systémy důchodového pojištění po vstupu ČR do Společenství. [Impact of the EU legislation and policy on national systems of pension insurance after the Czech Republic accession to the Community.]. / Martin Holub, Štěpánka Pollnerová - In: Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. / I. Baštýř, a kol.. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. - ISBN 80-210-3722-9. - s. 203-226.

[ Holub, Martin - Pollnerová, Štěpánka ]

Klíčová slova: vývoj sociální; politika hospodářská; politika sociální; pojištění důchodové; systém

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social development; social policy; economic policy; pension insurance systems
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Strategie boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v období integrace ČR do EU. [Strategy of the fight against poverty and social exclusion in the period of CR integration to the EU.]. / Magdalena Kotýnková - In: Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. / I. Baštýř, a kol.. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. - ISBN 80-210-3722-9. - s. 227-243.

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Kapitola pojednává o sociální politice v Evropské unii v období od roku 1990 do roku 2002 prizmatem evropské strategie boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Nejprve mapuje dokumenty řešící danou problematiku, mezi něž patří Sociální akční programy pro první a druhou polovinu 90. let, Bílá kniha o sociální politice, Amsterodamská smlouva a Lisabonská strategie. Dále se věnuje ukazatelům sociální soudržnosti, jako jsou Giniho koeficient, dlouhodobá nezaměstnanost, míra chudoby před a po transferech apod. V závěrečné části rozebírá připravovaný národní akční plán sociálního začleňování České republiky.
 
Anotace v angličtině:  This chapter discusses the social policy in the European Union in the period from 1990 to 2002 from the European strategy of the fight against poverty and social exclusion point of view. At first we focus on the documents solving these problems which covers Social action programmes for the first and second half of 90ĺs, White book about social policy, Amsterdam Treaty and Lisbon Strategy. Further we present social solidarity measures such as Gini coefficient, long-term unemployment, and poverty ratio before and after transfers, etc. In the last part we pay our attention to the preparation of the national action plan of the Czech Republic social incorporation.
Klíčová slova: ČR; EU; rozvoj sociální; politika sociální; politika hospodářská; chudoba; vyloučení sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social development; social policy; economic policy; poverty; social exclusion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Sociální souvislosti vstupu České republiky do Evropské unie. [Social consequences of the accession of the Czech Republic to the European Union.]. / Magdalena Kotýnková - In: Právo a zaměstnání. - ISSN 1211-1139 - Roč. 11, č. 6 (2005), s. 17-21.

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Česká republika na pozadí cílů Lisabonské strategie, usilující o konkurenceschopnou ekonomiku, trvale udržitelný rozvoj, lepší pracovní příležitosti a sociální soudržnost. Zapojení ČR do Evropské strategie zaměstnanosti. Vývoj a struktura zaměstnanosti na českém trhu práce. Zapojení ČR do Evropské strategie boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Národní akční plán sociálního začleňování ČR. Tabulky: Míra zaměstnanosti v letech 1999-2003 v ČR, EU, USA a cíle EU. Ukazatele zaměstnanosti a nezaměstnanosti v letech 1997-2004. Míra nízkých příjmů podle ekonomického statutu lidí v ČR a v EU.
 
Anotace v angličtině:  economy, sustainable development, better work opportunities and social coherence. Contribution of the Czech Republic to the European Employment strategy. The development and structure of employment in the Czech labour market. Contribution of the Czech Republic to the European strategy for fighting poverty and social exclusion. The nation-wide action plan for social integration of the Czech Republic. Tables: Employment levels in 1999-2003 in the Czech Republic, EU, USA and EU targets. Employment and unemployment indicators in 19997-2004. Low-income levels reflecting the social status of people in the Czech Republic and the EU.
Klíčová slova: integrace evropská; rozvoj sociální; soudržnost sociální; chudoba; zaměstnanost; příjmy nízké

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; European integration; social development; social cohesion; poverty; employment; low incomes
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Human Development Report 1999: Czech Republic. / Aleš Kroupa, et. al. - Praha: Research Institute for Labour and Social Affairs, 1999. - 249 s.

[ Kroupa, Aleš - et. al. ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva o stavu lidského rozvoje za rok 1999 v České republice vychází z obecného pojetí lidského rozvoje a současně se soustřeďuje na klíčové parametry, kterými jsou ekonomické a sociální podmínky spolu s lidskou prací. Analyzuje a interpretuje reformy v klíčových oblastech v posledních deseti letech. Autoři nechtěli ve své zprávě pouze reflektovat současný stav, ale pokusili se zachytit i vývoj jednotlivých reformních koncepcí.
 
Anotace v angličtině:  The 1999 Report on the state of human development in the Czech Republic is based on the general concept of human development and at the same time focuses on key parameters, which are economic and social conditions, together with human labour. It analyzes and interprets reforms in key areas during the past ten years. The authors did not merely want to reflect the current situation, but tried to grasp the development of individual conceptions of reform as well.
Klíčová slova: ČR; rozvoj sociální; rozvoj ekonomický; situace sociální; struktura sociální; struktura populace; ochrana sociální; úroveň životní; chudoba

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social development; economic development; social situation; social structure; social support; standard of living; poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT