Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Sociální bydlení v našich podmínkách. / Jana Vavrečková - In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581 - Roč. 11, č. 22 (1999), s. 1-2 příl..

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Způsob bydlení příjmově chudých rodin v ČR podle šetření VÚPSV. Vzhledem k nedostatku sociálních bytů žijí nezaměstnané osoby, často též příjemci sociální pomoci v bytech podobné velikosti a kvality, jako pracující domácnosti. Specifika bydlení sociálně potřebných rodin: nájemní bydlení, bydlení u příbuzných a známých apod. Rozdíly ve výdajích na bydlení mezi příjmově chudými a průměrnými domácnostmi; závislost na počtu členů domácnosti. Vznik specifické sociální skupiny neplatičů. Koncepce sociálního bydlení v ČR. Sociální bydlení v zemích Evropského společenství.
Klíčová slova: bydlení sociální; příjmy nízké; rozpočet rodinný; příjmy-domácnosti; chudoba; nezaměstnaní; bezdomovci

Klíčová slova v angličtině: CR; social housing; low incomes; family budget; income of households; poverty; unemployed; homeless persons
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2001
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Transformace sociálních služeb (2. část). / Ladislav Průša - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 4, č. 6 (2001), s. B 41-45.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Odpovědnost veřejných orgánů za poskytování sociálních služeb. Role regionů v zemích EU. Organizace financování místních sociálních služeb v jednotlivých zemích. Výdaje místních orgánů na zdravotní ochranu, podporu rodiny, sociální bydlení. Doporučení pro vytvoření funkčního systému sociálních služeb v České republice.
Klíčová slova: ČR; EU; služby sociální; orgány správní; správa; výdaje sociální; bydlení sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social services; administrative bodies; administration; social expenditure; social housing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Příbuzné správy se sociálním prvkem. [Related administrations with social element.]. / Ladislav Průša - In: Sociální správa : Úvod do teorie a praxe / Igor Tomeš. - Praha : Portál, s.r.o., 2009. - ISBN 978-80-7367-483-0. - s. 283-287 (5 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Za sociální činnost se považuje i poskytování základní zdravotní péče a základního vzdělání všem obyvatelům. Sociální činnosti ve zdravotnictví. Sociální činnosti ve školství. Sociální činnosti a bytová politika. Sociální činnosti v přistěhovalectví a migraci.
 
Anotace v angličtině:  As social activity is considered as the provision of primary health care and basic education for all citizens. Social activities in health care. Social activities in education. Social activities and housing policy. Social activities in the area of immigration and migration.
Klíčová slova: činnost sociální; zdravotnictví; školství; postižení; staří; bydlení; bydlení sociální; migrace; integrace cizinců

Klíčová slova v angličtině: social activities; health services; educational system; disabled people; seniors; housing; social housing; migration; integration of foreigners
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  celkový počet stran: 299 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Popis velikosti a struktury skupin osob, které by mohly představovat cílovou skupinu sociálního bydlení [A description of the size and structure of the categories of persons that could represent a target group for social housing]. / Ivana Šimíková, Jiří Vyhlídal - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 69 s. - ISBN 978-80-7416-231-2

[ Šimíková, Ivana - Vyhlídal, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  V monografii se autoři snaží vyjít vstříc požadavku na určení velikosti a struktury skupiny domácností, které by mohly představovat cílovou skupinu pro sociální bydlení. Vzhledem k absenci vhodnějších empirických dat jsou využity dva soubory dat, a to výběrové šetření Životní podmínky 2013 (EU-SILC 2013) a administrativní data o příjemcích dávek hmotné nouze. Použitá data pak představují hlavní limit výstupu, neboť nedovolují zachytit významnou část cílové skupiny sociálního bydlení, a to podle typologie ETHOS "osoby bez domova" a "osoby bez střechy". Autoři vytvořili konstrukty cílové skupiny sociálního bydlení, a to jednak skupiny osob či domácností ohrožených ztrátou bydlení z titulu nedostaČtečných příjmů a pak skupiny osob či domácností vyloučených ze standardního bydlení. V první kapitole je představena struktura celé populace ČR z hlediska typů domácností a právního důvodu užívání bydlení. Druhá kapitola se věnuje struktuře domácností z hlediska podílu nákladů na bydlení na jejich příjmech. Ve třetí ka
pitole jsou identifikovány domácnosti ohrožené ztrátou bydlení v důsledku kombinace nízkých příjmů a vysokých nákladů na bydlení a také v důsledku vzniku dluhů spojených s bydlením. Tato kapitola je pak stěžejní pro identifikaci cílové skupiny sociálního bydlení. Poslední dvě kapitoly se zabývají osobami bydlícími v ubytovacích zařízeních a distribucí nevyhovujícího bydlení v populaci.
 
Anotace v angličtině:  In the monograph, the authors endeavour to meet the requirement to determine the size and structure of households that could be a target group for social housing. In the absence of better empirical data are used two sets of data: the sample survey Living Conditions 2013 (EU-SILC 2013) and administrative data on recipients of social assistance. The data used becomes the major limit of the analytical output as it does not allow to capture a significant part of the target group for social housing, especially, according to the ETHOS typology, "homeless peopleö and "people without a roofö. The authors have created two analytical constructs of the target group for social housing. First, they are perceived as groups of persons or households being at risk of losing their homes due to insufficient income. Second, as a group of persons or households being excluded from the standard housing. The first chapter introduces the structure of the whole population of the Czech Republic in terms of household types and tenure of
housing. The second chapter deals with the structure of households according to the proportion of housing costs on their income. In the third chapter households at risk of losing their homes due to the combination of low incomes and high housing costs and also due to the emergence of debt related to housing are identified. This chapter is crucial to determining the target group for social housing. The last two chapters deal with the population of persons living in the substandard forms of housing and the distribution of substandard housing in the population.
Klíčová slova: bydlení sociální; náklady na bydlení; struktura domácností; riziko ohrožení ztrátou bydlení; riziko vyloučení z bydlení

Klíčová slova v angličtině: social housing; housing costs; household structure; risk of losing housing; risk of exclusion from housing
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Prevention and early intervention services to address children at risk of poverty (Dublin, 18-19 February 2016): Comments paper - Czech Republic [Prevence a služby včasné intervence za účelem řešení dětí ohrožených chudobou (Dublin, 18.-19.2.2016): Komentující zpráva - Česká republika]. / Věra Kuchařová, Jitka Hošťálková - European Commission, 2016. - 12 s.

[ Kuchařová, Věra - Hošťálková, Jitka ]

Akce: Peer Review, Dublin, 18.-19.2.2016, EUR Externí odkaz
Anotace:  Podpora pro děti a rodiny s dětmi ohroženými chudobou a sociálním vyloučením (finanční podpora, sociální služby, sociálně právní ochrana dětí, sociální bydlení). Vzdělávání. Podpůrné aktivity poskytované obcemi a neziskovými organizacemi. Strategické dokumenty. Statistická data, analýzy a další zdroje.
 
Anotace v angličtině:  Support for children and families with children at risk of poverty and social exclusion (financial support, social services, social-legal protection of children, social housing). Education. Support activities provided by municipalities and non-profit organisations. Strategic documents. Statistical data, analysis and other sources.
Klíčová slova: deti; rodina; riziko chudoby; vyloučení sociální; chudoba dětí; podpora sociální; dávky; služby sociální; ochrana sociálně-právní; bydlení sociální; vzdělávání; zařízení péče o děti; zařízení předškolní; obce; organizace neziskové

Klíčová slova v angličtině: children; children poverty; social exclusion; family; social support; benefits; social services; social-legal child protection authority; social housing; education; child care facilities; preschool facilities; municipalities; non-profit organizations
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Poznámka:  uložené 1959
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů [The affordability of housing and the current housing situation of the senior population]. / Jana Godarová, Robert Trbola, Robert Jahoda, Miroslava Rákoczyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 159 s. - ISBN 978-80-7416-250-3

[ Godarová, Jana - Trbola, Robert - Jahoda, Robert - Rákoczyová, Miroslava ]

Externí odkaz
Anotace:  Přechod z ekonomicky aktivní fáze života do ekonomicky neaktivní je často spojen s poklesem čistých disponibilních příjmů domácnosti seniora. To může mít negativní vliv na finanční dostupnost bydlení. Cílem této monografie bylo zhodnotit, jak se mezi roky 2005 až 2014 změnila finanční dostupnost bydlení a bytová situace seniorské populace. Na základě toho posoudit, jestli se senioři jako sociální skupina nestali novou ohroženou skupinou, která má problémy s dostupností bydlení, případně které segmenty seniorské populace tyto problémy mají.
 
Anotace v angličtině:  The transition of the economically active phase of life to economic inactivity is often associated with a decrease in net disposable household income of the senior citizens. This can have a negative impact on housing affordability. The aim of this study is to evaluate changes in the affordability of housing and the housing situation of the senior population between the years 2005 and 2014. In addition, we try to assess whether the elderly as a social group have become a new vulnerable group facing problems with housing affordability, or which segments of the senior population have these problems.
Klíčová slova: senioři; bydlení sociální; doplatek na bydlení; příspěvek na bydlení; pomoc mimořádná okamžitá; služby sociální pro seniory; SILC; AROP; chudoba

Klíčová slova v angličtině: senior citizens; social housing; housing benefit; housing supplement; extraordinary immediate assistance; social services for the elderly; SILC; AROP; poverty
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení [Analysis of the educational needs of social workers in municipalities in relation to housing provision]. / Jana Havlíková, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 125 s. - ISBN 978-80-7416-312-8

[ Havlíková, Jana - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná monografie představuje komplexní materiál poskytující plastický obraz o situaci sociálních pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů hlavního města Prahy v oblasti jejich dosaženého vzdělání, vzdělávacích potřeb s ohledem na téma sociální pomoci lidem v bytové nouzi a na téma sociálního bydlení. Monografie rovněž zachycuje kontext výkonu sociální práce na obcích zaměřené na cílovou skupinu osob v bytové nouzi. Součástí monografie jsou tak i základní informace o stávajícím rozsahu činností sociálních pracovníků OÚ zaměřených na danou cílovou skupinu a základní informace o situaci v obcích z hlediska dostupnosti sociálního bydlení, sociálních služeb vhodných pro danou cílovou skupinu a v neposlední řadě též přítomnosti sociálně vyloučených území. Monografie také upozorňuje na případné bariéry, kterým mohou sociální pracovníci OÚ při své činnosti v systému sociálního bydlení čelit. Monografie byla zpracovaná s využitím kombinace několik
a výzkumných a analytických metod, konkrétně byly využity fokusní skupina, metoda Delphi a dotazníkové šetření. Monografie je tak založena nejen na názorech samotných sociálních pracovníků na vhodný obsah a formu dalšího vzdělávání v souvislosti s pomocí osobám v bytové nouzi, ale i na názorech jejich přímých nadřízených a rovněž velké skupiny odborníků na danou oblast.
 
Anotace v angličtině:  The presented monograph represents a complex material that provides a picture of the situation of social workers employed by the municipalities with extended jurisdiction, municipalities with local authorities and the administrative districts of Prague in the area of their educational attainment, further educational needs with regard to the topic of social assistance to people in housing need and to the topic of social housing. The monograph also captures the context of the performance of social work at the municipalities aimed at the target group of people in housing need, e.g. the current scope of activities of municipal social workers focused on the target group and the basic evidence of the situation in the municipalities in terms of the availability of social housing, social services, appropriate to the given audience, and last but not least also the presence of socially excluded territories. The monograph also highlights barriers which may face municipal social workers in their activities in social hous
ing. The monograph is based on findings gained during a unique research which used a mixed-method design. Specifically, have been used these methods: focus group, Delphi method and questionnaire survey. Thus, the study is based not only on the views of municipal social workers themselves but also on the views of their managers and also a large group of experts in the area.
Klíčová slova: pracovníci sociální; sociální pracovníci obecních úřadů; další vzdělávání; klienti v bytové nouzi; bydlení sociální

Klíčová slova v angličtině: municipal social worker; lifelong learning; social housing; clients in housing need
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC521/2016 Analýza potřeb sociálních pracovníků na obcích ve vztahu k zajišťování bydlení
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT