Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Dimenze kultury v sociálním začlenění etnických menšin. [The role of cultural dimension in social inclusion of ethnic minorities.]. / Milada Horáková - In: Sociální vyloučení a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, ed.. - Brno, Praha : Masarykova univerzita, VÚPSV, 2006. - ISBN ISBN:. - ISBN 80-210-4225-7. - ISBN 80-97007-29-8. - s. 147-148 (CD - 2 s.).

[ Horáková, Milada ]

Anotace:  Analýza souvislostí mezi kulturou a sociálním začleněním má zásadní význam při hledání faktorů podporujících soudržnost a stabilitu států s významným zastoupením etnických menšin v populaci. V etnicky pluralitních společnostech je stále větší pozornost věnována procesům řízení kulturní rozmanitosti na úrovni lokálních společenství.
 
Anotace v angličtině:  Analyzing the links between culture and social inclusion has a fundamental importance in the search for factors supporting cohesion and stability in countries with a large proportion of ethnic minorities in their population. Ever-greater attention is being paid to processes of managing cultural diversity at local community level in ethnically pluralistic societies.
Klíčová slova: skupiny etnické; vyloučení sociální; dimenze kulturní; společnost etnicky pluralitní

Klíčová slova v angličtině: social inclusion of ethnic minorities; role of cultural dimension; ethnically pluralistic societies; cultural diversity
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MSM0021622408 - Reprodukce a integrace společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BEE– odborné příspěvky v nerecenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Soziale Verankerung ethnischer Minderheiten. [Sociální začlenění etnických menšin. / Social inclusion of ethnic minorities.]. / Milada Horáková - In: Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums. Identität und Lebensstile von Deutschen und Tschechen in einem Europa der Migration, Integration und Multikulturalität. - Berlin : Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V., 2008. - s. 43-45.

[ Horáková, Milada ]

Akce: Erfurt, 5.-7.10.2007, EUR
Anotace:  Sociální začleňování chápeme jako multi-dimenzionální proces vrůstání jedince do širších sociálních struktur dané společnosti a kultury. Významové roviny pojmů sociální začlenění či vyloučení (inkluze či exkluze). Základní dimenze procesu inkluze či exkluze etnických menšin.
Klíčová slova: vyloučení sociální; začleňování sociální; menšiny etnické

Klíčová slova v angličtině: social inclusion; social inclusion of ethnic minorities; social exclusion; ethnic minorities
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BEE– odborné příspěvky v nerecenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Ethnic Minorities. Czech Republic. [Kulturní aspekty v sociální inkluzi etnických menšin. Česká republika.]. / Milada Horáková, Pavel Bareš - In: MEU Programme Minorities in the EU. - Flensburg : European Centre for Minority Issues, 2006. - 147 s. (CD).

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato práce jednou ze série národních zpráv v rámci projektu ECMI. Analyzování spojitostí mezi kulturou a sociálním začleněním má zásadní význam při hledání faktorů, podporujících kohezi a stabilitu v zemích s velkým podílem etnických menšin v populaci. Sociální vyloučení příslušníků etnických menšin je považováno za vážný politický problém. Kulturní dimenze sociální integrace etnických menšin. Institucionální rámec sociálního začleňování v ČR. Základní strategické dokumenty, formulující politiky sociální inkluze etnických menšin v kultuře. Národnostní menšiny v ČR. Národní akční plán (NAP) ČR. Všeobecné charakteristiky NAP z hlediska kulturních aspektů. Ukazatele začlenění etnických menšin v relevantních oblastech. Pilotní šetření mezi odborníky, zabývajícími se inkluzí etnických menšin. Efektivnost výdajů na vládní vzdělávací politiky pro romskou komunitu.
 
Anotace v angličtině:  This Working Paper is one in a series of country reports submitted under the ECMI project. Analysing the links between culture and social inclusion has a fundamental importance in the search for factors supporting cohesion and stability in countries with a large proportion of ethnic minorities in their population. Social exclusion of the members of ethnic minorities is viewed as a serious political problem. The dimension of culture in the social integration of ethnic minorities. Institutional framework of social inclusion in the CR. Basic strategic documents articulating the policies of social inclusion of ethnic minorities in culture. National minorities in the CR. National action plan of the CR. General characteristics of NAP from the point of view of cultural aspects. Indicators of ethnic minorities inclusion in relevant areas. Pilot investigation among professionals dealing with inslusion of ethnic minorities. Cost-effectiveness of government education policies for the Roma community.
Klíčová slova: menšiny etnické; menšiny národnostní; Romové; integrace; vyloučení sociální; začleňování sociální; národní akční plány sociálního začleňování; kultura

Klíčová slova v angličtině: ethnic minorities; national minorities; Roma community; integration; social exclusion; social inclusion; social inclusion of ethnic minorities; national action plan of social inclusion; cultural aspects
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: VS/2005/0686 The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Ethnic Minorities. Evaluation of the Impact of Inclusion Policies under the Open Method of Co-ordination in the European Union: Assessing the Cultural Policies of Six Member States; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  ECMI Working Paper # 29; ISSN 1435 - 9812; soubor příspěvků na CD - Do 1488
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT