Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Příjmová diferenciace rodin a domácností, vliv dávek státní sociální podpory na příjmy rodiny (vybrané souvislosti s natalitním chováním). [The families and households income differentiation, the impact of state social support benefits on family incomes (selected implication with natality behavior).]. / Sylva Ettlerová - Praha: VÚPSV, 2003. - 49 s.

[ Ettlerová, Sylva ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná práce je součástí projektu "České rodiny: současný stav a vývojové trendy". Je zaměřena na příjmo-vou úroveň a diferenciaci zejména čistých úplných rodin. Je rozdělena do tří částí: První se věnuje datovému souboru a jeho struktuře. Druhá zkoumá příjmové nerovnosti domácností v závislosti na přítomnosti a počtu dětí v rodině a ekonomické aktivitě rodičů (členů domácnosti). Studie zároveň zjišťuje ekonomickou situaci mladých domácností s přednostou do 35 let věku. Třetí kapitola je zaměřena na význam a vliv dávek státní sociální pod-pory na celkové příjmy rodiny. Vše je porovnáváno v rámci jednotlivých sociálních skupin.
Datovým souborem je statistika rodinných účtů za rok 2000.
 
Anotace v angličtině:  The presented study is a part of the research project "The Czech families: Status quo and development trends" and aims at an income level and differentiation especially among two-parent families. The report is divided into three main chapters. The first part devotes to data structure of household budget statistics in 2000. The following part focuses on households income inequalities in dependence on children being (and their number) and number of economically active members of households. The report is also concerned with living standards of young households with maximum 35-years old head of a household. State social support benefits, their significance and impact on total family incomes are described in the third chapter. All these aspects are considered by social groups of households (households of manual workers, employees, self-employed persons, and farmers).
Klíčová slova: rodina; příjmy; příjmy-domácnosti; rodina vícedětná; rodina mladá; příjmy sociální; diferenciace příjmová

Klíčová slova v angličtině: family; families with children; young family; social income; income; income differentiation; income of households
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Kdo propadá sociální sítí? / Jana Vavrečková - In: Ekonom. - ISSN 1210-0714 - Roč. 43, č. 40 (1999), s. 24 - 25.

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Výsledky průzkumu grantového projektu VÚPSV týkajícího se otázek životního minima v ČR.
Klíčová slova: ČR; EU; nezaměstnanost; úroveň životní; příjmy sociální; ukazatele sociální; chudoba; statistika

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; unemployment; standard of living; social income; social indicators; poverty; statistics
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Sociální ochrana oficiálně chudých domácností. / Jana Vavrečková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 26, č. 5 (2000), s. 11-13.

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Výsledky terénního šetření zaměřeného na vztah mezi zaměstnaností a chudobou. Podíl nezaměstnaných žadatelů o sociální dávky podle délky nezaměstnanosti a pohlaví. Typologie nezaměstnaných příjemců sociální pomoci. Struktura průměrných měsíčních čistých příjmů sociálně potřebných domácností. Rozvrstvení sociálních příjmů a jejich podíl na celkových příjmech domácností (1996, 1998). Míra deprivace zkoumaných domácností na základě porovnání skutečně dosahovaných a subjektivně nutných příjmových charakteristik. Faktory ovlivňující rozhodnutí nezaměstnaných příjemců sociální pomoci pracovat.
Klíčová slova: ČR; chudí; chudoba; pomoc sociální; nezaměstnaní; příjmy nízké; nezaměstnanost dlouhodobá; příjmy sociální; náklady životní

Klíčová slova v angličtině: CR; poor people; poverty; social assistance; unemployed; low incomes; long term unemployment; social income; cost of living
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Efektivnost české sociální politiky. / Tomáš Sirovátka - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - č. 6 (1999), s. 777-794.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Stať, kt. vznikla díky podpoře Grantové agentury České republiky (projekt č.403/98/1085) a podpoře Research Support Scheme, OSI/HESP v rámci grantového projektu č.109/1997. - 1.Teoretická východiska. (Univerzalita, cílenost a efektivnost sociální politiky. Cíle a strategie sociální politiky v procesu transformace. Efektivnost a efektivita: analytické schéma a jeho aplikace). 2.Analýza efektivnosti české sociální politiky. (Potřeba a štědrost sociální politiky v období transformace. Přísnost a cílenost při alokaci sociálních dávek. Efektivnost a výsledky sociální politiky).
Klíčová slova: ČR; politika sociální; zabezpečení sociální; financování; reforma ekonomická; chudoba; situace sociální; příjmy sociální; úroveň životní

Klíčová slova v angličtině: CR; social policy; social security; financing; economic reform; poverty; social situation; income; social income; stabdard of living
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2000
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Sociální dávky a jejich příjemci: na sociální trampolíně nebo ve slepé uličce? [Welfare benefits Recipients: on a "Social Springboard" or at the Dead End?]. / Tomáš Sirovátka - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 36, č. 2 (2000), s. 181 - 199.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Text se zabývá problémem závislosti na sociálních dávkách.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with the problem of welfare benefit dependency.
Klíčová slova: ČR; dávky sociální; příjmy sociální; chudoba; úroveň životní; závislost na sociálních dávkách

Klíčová slova v angličtině: CR; social benefits; social income; poverty; subsistence level; dependency on social benefits
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Využít databáze příjemců dávek sociální péče k monitorování chudoby. [How to use the database of social assistance benefits recipients for poverty monitoring.]. / Tomáš Sirovátka, Robert Trbola - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - ISSN - - ISSN 0962 - Roč. 29, č. 5 (2003), s. 10 - 12.

[ Sirovátka, Tomáš - Trbola, Robert ]

Anotace:  Stať o možnostech využití údajů z databází vybraných sociálních referátů k analýze problému chudoby je shrnutím poznatků z výzkumné zprávy äPříjemci dávek sociální péče z titulu sociální potřebnosti: jejich počty, struktura, příjmy (evidence z dat sociálních referátů) ) - Dílčí zpráva v rámci projektu äMonitorování chudobyô, v níž analýza předkládá data z 28 lokalit různých velikostních typů s přiměřeným zastoupením lokalit s rozdílnou mírou nezaměstnanosti. Tato je studie podkladem pro dlouhodobý záměr projektu, jímž je vytvoření předpokladů pro periodické sledování takových charakteristik populace příjemců dávek sociální péče jako jsou jejich počty a struktura, délka evidence v systému dávek, struktura jejich příjmů apod. Odborný článek dále pojednává o průběžných výstupech shora uvedeného projektu.
 
Anotace v angličtině:  The article refers to the outcomes of the project ôRecipients of social assistance benefits: numbers, structure, incomes (Evidence based on database files of social departments) - Report on research project äMonitoring of Povertyô. It reflects the possibility how to use the databases of the social administration offices to analyse the issue of poverty. Analysis is based on the data from 28 localities of different size and different unemployment rates. At the same time the study creates the basis for the long-term project, which aims to set preconditions for monitoring the numbers and structure of the clients of social benefit scheme, duration of their evidence in the scheme, their incomes etc.
Klíčová slova: ČR; chudoba; příjmy-domácnosti; rodina; domácnosti nízkopříjmové; příjmy sociální; příjemci sociálních dávek

Klíčová slova v angličtině: CR; poverty; income of households; family; low income; social income; clients of social benefit scheme
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální zabezpečení. [Social security.]. / Ladislav Průša - In: Veřejné finance / Bojka Hamerníková, Alena Maaytová, a kol.. - Praha : ASPI, a.s., 2007. - ISBN 978-80-7357-301-0. - s. 155-177 (23 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Důvody vzniku a rozvoje sociálního zabezpečení (SZ). Nástroje SZ. Problémy SZ: důsledky demografického vývoje na systém sociální ochrany obyvatelstva, působení sociálně-ekonomických faktorů a společensko-politických determinant na vývoj systémů sociální ochrany. Stárnutí populace jako rizikový faktor růstu výdajů na SZ.
Klíčová slova: zabezpečení sociální; ochrana sociální; pomoc sociální; příjmy sociální; výdaje sociální; dávky sociální; stárnutí

Klíčová slova v angličtině: social security; social protection; social assistance; social income; social expenditure; social benefits; ageing
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Role dávek státní sociální podpory při redukci chudoby rodin s dětmi [The role of state social support benefits in reducing the poverty of families with children.]. / Sylva Höhne - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 5 (2008), s. 33-36. lit.

[ Höhne, Sylva ]

Anotace:  Dávky státní sociální podpory (SSP) nabývají na významu s rostoucím počtem dětí v rodině a s klesajícím počtem ekonomicky aktivních osob. Větší váhu v rodinném rozpočtu mají tyto dávky v rodinách samoživitelů ve srovnání s úplnými rodinami. Jejich efektivnost při snižování chudoby mezi rodinami s dětmi se různí, přičemž spolu s pracovními příjmy (alespoň) jednoho rodiče jsou dávky SSP dostatečným řešením při redukci chudoby. Jejich účinek klesá v rodinách bez příjmu z výdělečné činnosti a v rodinách s více dětmi. Tyto rodiny jsou přitom příjmové chudobě vystaveny nejčastěji.
 
Anotace v angličtině:  State social support benefits increase in importance as the number of children in a family gerows and as the number of economically active people declines. These benefits also have greater significance in the family budgets of sole wage earners in comparison with two-parents families. Their efficiancy in reducing poverty among families with children varies. Together with the working incomes of (at least) one parent, these benefits are an adequate arrangement in terms of reducing poverty. They become less effective, however, in families without incomes from gainful employment and in families with several children. At the same time, these families are the ones who are most often exposed to income poverty.
Klíčová slova: podpora sociální; chudoba; rozpočet rodinný; příjmy sociální; rodiny s dětmi; dávky

Klíčová slova v angličtině: state social support; poverty; poverty elimination; families with children; social income; family budget
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální zabezpečení. [Social security.]. / Ladislav Průša - In: Veřejné finance. / Bojka Hamerníková, Alena Maaytová. - Praha : Wolters Kluwer, 2010. - ISBN 978-80-7357-497-0. - s. 143-164 (22 s.) /celkem 340 s..

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Vymezení a obsah sociálního zabezpečení. Důvody pro rozvoj sociálního zabezpečení, 4 klíčové cíle modernizace sociální ochrany. Nástroje sociálního zabezpečení. Problémy sociálního zabezpečení. Základní faktory sociálního zabezpečení (ekonomické, společensko-politické, demografické). Stárnutí populace jako rizikový faktor růstu výdajů na sociální zabezpečení.
Klíčová slova: zab. sociální; podpora sociální; ochrana sociální; pomoc sociální; služby sociální; příjmy sociální; výdaje sociální; dávky sociální; stárnutí; struktura populace; síť sociální

Klíčová slova v angličtině: social security; social support; social protection; social assistance; social services; social income; social expenditure; ageing; population structure; social safety net
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  celkem 340 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vývoj sociálních příjmů obyvatelstva v letech 2000-2014 [Development of social income of population in 2000-2014]. / Ladislav Průša - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 57, č. 2 (2015), s. 187-204 (18 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Sociální příjmy obyvatelstva v současné době zahrnují příjmy ze sedmi základních sociálních systémů. Příjmy ze systému důchodového pojištění. Příjmy ze systému nemocenského pojištění. Příjmy ze systému státní politiky zaměstnanosti. Příjmy ze systému státní sociální podpory. Příjmy ze systému sociální potřebnosti /pomoci v hmotné nouzi. Příjmy ze systému dávek pro zdravotně postižené občany. Příjmy ze systému sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  Social income of the population currently includes income from the seven basic social systems. Revenues from pension insurance system. Revenues from the sickness insurance system. Revenues from the system of state employment policy. Revenues from the state social support system. Revenues from the system of social need / assistance in neediness. Revenues from system of benefits for people with disabilities. Receipts from social services system.
Klíčová slova: příjmy sociální; dávky; příjmy sociální obyvatelstva; zab. důchodové; důchody; zab. nemocenské; nemocenské; ošetřovné; zab. v mateřství; zab. v nezaměstnanosti; podpora sociální; potřebnost; minimum životní; postižení; služby sociální; příspěvek na péči; vývoj

Klíčová slova v angličtině: social income; benefits; social income of population; pension insurance; pensions; sickness insurance; sickness benefit; care benefit ; maternity benefits; unemployment benefits; social support; needs; subsistence minimum; disabled people; social services; care allowance; DEVELOPMENT
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT