Publikační činnost: 2002
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Legitimita redistribuce: Česká republika v mezinárodním srovnání. [Redistribution Legitimacy: Czech Republic in International Comparison.]. / Tomáš Sirovátka, Marie Valentová - In: Finance a úvěr. - ISSN 0015-1920 - Roč. 52, č. 1 (2002), s. 23-35.

[ Sirovátka, Tomáš - Valentová, Marie ]

Anotace:  Příspěvek se zabývá legitimitou, rozsahem a účely redistribuce v české společnosti. Autoři využívají data z mezinárodních průzkumů v polovině 90. let a několika národních českých průzkumů. Autoři konstatují, že česká společnost v zásadě s extenzivní redistribucí nesouhlasí. To může být důsledek sociálních konsekvencí ekonomické transformace. Zatímco zlepšování dávek pro marginalizované skupiny se ve veřejnosti nesetkává s velkou podporou, všeobecné dávky by se měly zvýšit. Opatření na podporu lidských zdrojů a flexibility na trhu práce jsou většinou veřejnosti také podporována. Česká populace rovněž preferuje kombinaci kolektivní (sociální) ochrany s privátním doplňkovým pojištěním.
 
Anotace v angličtině:  The paper considers the legitimacy, scope and purposes of redistribution in Czech society. The authors use data from international surveys from the mid-nineties onward, as well as several national Czech surveys. The authors claim that Czech society does not favor extensive redistribution in principle. This may be the result of the social consequences of economic transition. While improving benefits for marginalized groups are met with little public support, general benefits, according public opinion, should be increased. Measures to improve human capital and flexibility in the labour market are supported by the majority opinion as well. The Czech population also prefers to combine collective (social) protection with private supplementary insurance.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; redistribuce; spravedlnost sociální; pojištění soukromé; pojištění veřejné

Klíčová slova v angličtině: CR; international; redistribution; social justice; private insurance; public insurance
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Opinions of Czechs about the Czech Welfare State. [Názory Čechů na "sociální stát".]. / Tomáš Sirovátka - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 38, č. 3 (2002), s.327-344.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Informace o výzkumu, který se zabýval názory Čechů na sociální stát. Výzkum vycházel z výsledků šetření, provedených v r.1998 a 1999, z údajů o rodinných rozpočtech (období 1989-1998) a z některých mezinárodních srovnání. Některé hypotézy týkající se podpory sociální politiky se strany občanů. Podpora principů sociální politiky. Solidarita a podílení se na rizicích. Sociální spravedlnost. Hodnocení české sociální politiky veřejností. Upřednostňovaná řešení.
Klíčová slova: ČR; politika sociální; stát sociální; mínění veřejné; soudržnost sociální; spravedlnost sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; social policy; welfare state; opinion polls; social cohesion; social justice
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Koronavirová pandemie jako podnět k nové společenské smlouvě? [The coronavirus pandemic as a stimulus for a new social contract?]. / Jaromíra KOTÍKOVÁ, Petr VÍŠEK - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 14, č. 2 (2020), s. 2-3 (2 strany).

[ KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VÍŠEK, Petr ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek se zamýšlí nad sociálně politickými i dalšími dopady současné koronavirové pandemie a nastiňuje některá opatření vhodná ke zvládnutí jejích důsledků.
 
Anotace v angličtině:  The article discusses the social and other impacts of the current coronavirus pandemic and outlines a number of measures aimed at addressing its various consequences.
Klíčová slova: ČR; politika sociální; ochrana sociální; stát sociální; odpovědnost sociální; spravedlnost sociální; soudržnost sociální; krize ekonomická; COVID-19

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social policy; social protection; welfare state; social responsibility; social justice; social cohesion; economic crisis; COVID-19
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Čtvrtá průmyslová revoluce a koronavirová pandemie mění svět [The Fourth Industrial Revolution and the coronavirus pandemic are changing the world]. / Petr VÍŠEK - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 14, č. 4 (2020), s. 2-5 (4 strany).

[ VÍŠEK, Petr ]

Externí odkaz
Anotace:  Na změny probíhající v důsledku uplatnění nejmodernějších technologií je třeba dívat se v širších dějinných souvislostech a je nutné předpokládat závažné dlouhodobé důsledky. Čtvrtá průmyslová revoluce přináší mnoho nadějí, ale i nejistot. Bude se měnit povaha práce a pracovněprávních vztahů. Budou se měnit role státu a obcí. Budou se uplatňovat nové životní trajektorie, například bude nezbytné změnit pojetí nezaměstnanosti a chápat ji jako období přípravy na nové povolání a chránit dosažený sociální status. To vyvolá zcela nové požadavky na sociální systém i na vzdělání. Je nutné předpokládat růst sociální polarizace a rizik s ní spojených. Závislost na moderních technologiích vytváří i nové výzvy a nebezpečí. Koronavirová pandemie se v daném kontextu projevuje diferencovaně jako brzda i jako akcelerant.
 
Anotace v angličtině:  The changes underway as a result of the application of state-of-the-art technologies must be considered in the broader historical context and the serious longterm consequences that can be expected. While many hopes are associated with the Fourth Industrial Revolution, there are also uncertainties. The nature of both work and labour relations will change, as will the roles of the state and local municipalities. It will lead to new life trajectories, for example it will be necessary to reconsider the concept of unemployment and to understand it as a period of preparation for a new profession and the protection of attained social status. This will impose entirely new demands on the social and education systems. Moreover, one must assume an increase in social polarisation and the risks associated with it. The dependence on modern technologies will also create new challenges and dangers. In this context, the coronavirus pandemic can be seen both as a brake and an accelerator.
Klíčová slova: globalizace; trh práce; digitalizace; COVID-19; vztahy pracovní; kvalita pracovního života; spravedlnost sociální; automatizace; potřeby pracovních sil

Klíčová slova v angličtině: globalization; labour market; digitalization; COVID-19; labour relations; quality of working life; social justice; automation; labour demand
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70307 Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na trh práce a konsekventně do oblasti sociální a do vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Čtvrtá průmyslová revoluce, trh práce a covid-19 [The Fourth Industrial Revolution, the labour market and Covid-19]. / Arno KRAUS, Petr VÍŠEK - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 14, č. 4 (2020), s. 27-30 (4 strany).

[ KRAUS, Arno - VÍŠEK, Petr ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek přináší první poznatky z výzkumného úkolu "Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na trh práce a konsekventně do oblasti sociální a vzdělávání". Zároveň se příspěvek snaží zohlednit dopady koronavirové pandemie. Podle autorů bude mít čtvrtá průmyslová revoluce zásadní vliv na zaměstnanost, na povahu práce i na vznik nových pracovněprávních vztahů a v důsledku toho i na život celé společnosti. Digitalizace ekonomiky vyvolá nutnost změn ve vzdělání a přinese i rizika, jako je růst sociální polarizace společnosti. Pandemie covidu-19 do tohoto procesu zasáhla diferencovaně. Omezením sociálních kontaktů poškodila aktivity a celá odvětví, od nichž se očekávalo, že postupně vstřebají pracovní sílu uvolněnou automatizací. Na druhé straně výrazně akcelerovalo využití digitálních technologií a rozvoj pracovních vztahů, které je využívají. Nadále budou ovlivňovat vývoj tři vlivy: nesporný a dynamický rozvoj moderních technologií, diferencované důsledky pandemie na různé sektory a důsledky útl
umu ekonomiky.
 
Anotace v angličtině:  The article considers the initial findings from the "Comprehensive solutions to the impacts of digitalisation and automation processes on the labour market and, consequently, on society and education" research project. At the same time, the article attempts to take into account the effects of the coronavirus pandemic. According to the authors, the Fourth Industrial Revolution will exert a major impact on employment, the character of work and the emergence of new employment relationships and, consequently, life in society as a whole. The digitalisation of the economy will necessitate changes in the field of education and will also present risks such as the growth of social polarisation in society. The Covid-19 pandemic exerted contrasting impacts on this process. By reducing social contact, it had a negative effect on activities and entire industries that were expected to gradually absorb the workforce released by automation. On the other hand, the application of digital technologies and the development of wor
king relationships based on these technologies have accelerated significantly. Three factors will continue to influence development going forward: the indisputable and dynamic development of modern technologies, differing impacts of the pandemic on various sectors and the consequences of the economic downturn.
Klíčová slova: automatizace; digitalizace; průmysl; COVID-19; trh práce; zdroje lidské; zaměstnanost; potřeby pracovních sil; spravedlnost sociální; společnost; výzkum

Klíčová slova v angličtině: automation; digitalization; industry; COVID-19; labour market; human resources; employment; labour demand; social justice; society; RESEARCH
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70307 Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na trh práce a konsekventně do oblasti sociální a do vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT