Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Analýza vývoje systému sociální pomoci v 1. polovině 90. let. / Ladislav Průša - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 25, č. 2 (1999), s. I-VIII.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  l/ Vazba sociální pomoci na ostatní systémy sociální ochrany obyvatelstva. 2/ Základní principy sociální pomoci uplatňované v 1. polovině 90. let. 3/ Základní právní předpisy, rozhodující finanční ukazatele. 4/ Analýza vývoje jednotlivých nástrojů sociální pomoci v 1. polovině 90. let. 5/ Hlavní nedostatky systému sociální pomoci v současné době. 6/ Východiska dalšího vývoje systému sociální pomoci. Tabulky: Vývoj nákladů na dávky sociální péče (1991-1996). Vývoj částek životního minima v letech 1991-1998. Vývoj struktury domácností podle výše příjmu v násobcích životního minima v letech 1992-1998. Vliv sociálních transferů na výsledný příjem rodin různých typů s původním příjmem nižším než životní minimum.
Klíčová slova: ČR; pomoc sociální; zákonodárství; potřebnost; poradenství sociální; služby sociální; minimum životní; příjmy-domácnosti

Klíčová slova v angličtině: CR; social assistance; legislation; social needs; social counselling; social services; subsistence level; income of households
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Očekávané změny ve vývoji hlavních typů a forem sociálních služeb. / Ladislav Průša - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 2, č. 6 (1999), s. B 33-35.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Nástin současných vývojových trendů v oblasti sociálních služeb v evropských zemích. Charakteristiky základních faktorů, ovlivňujících potřebu jednotlivých druhů sociálních služeb. Hypotézy o předpokládaném vývoji sociálních služeb v ČR.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; potřebnost

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; neediness; social needs
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Solidarity and Equivalence in the State Benefits System. [Solidarita a ekvivalence v systému státních dávek.]. / Ladislav Průša - In: Acta VŚFS. - ISSN 1802-792X - Roč. 3, č. 2 (2009), s. 124-136 (13 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Solidarita a ekvivalence jsou dlouhodobým tématem všech sociálních systémů ve vyspělých zemích. Na první pohled se může jevit, že oba tyto principy působí proti sobě, ve skutečnosti však mezi nimi působí řada velmi úzkých vazeb ľ zatímco v míře, v níž jsou konstruovány sociální systémy jako univerzální, se uplatňuje princip solidarity, v míře, v níž jsou sociální systémy konstruovány v závislosti na výši příjmů z ekonomické aktivity, se uplatňuje princip ekvivalence. Právě to, v jaké míře mají být jednotlivé principy uplatňovány, je zásadní otázkou rozhodování o úpravách jednotlivých sociálních systémů. Příspěvek věnuje pozornost hodnocení vztahu těchto principů v systému státních dávek v naší zemi.
 
Anotace v angličtině:  Solidarity and equivalence are a long-term issue of all social systems in advanced counties. At first glance it may appear that these two principles act against one another, but in reality there are a number of very closed relationships between these principles ľ whereas in the degree to which social systems are constructed as universal, the principle of solidarity is applied, in the degree to which social systems are constructed based on the level of income from economic activities, the principle of equivalence is applied. It is this issue of to what extent the specific principles are to be applied that is the fundamental question in making decisions on modifications of specific social systems. The article pays attention to the evaluation of the relationship of these principles in the social benefits system in our country.
Klíčová slova: solidarita; ekvivalence; dávky státní; podpora sociální; dávky sociální pomoci; potřebnost; podpora v nezaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: solidarity; equivalence; state benefits; state social support; social care benefits; social needs; unemployment benefits
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT