Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Posouzení životní situace klienta - jak na to ! / Libor Musil, Pavel Navrátil - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - č. 1 (2007), s. 117-121 (5 s.).

[ Musil, Libor - Navrátil, Pavel ]

Anotace:  Význam posouzení životní situace klienta pro naplánování činností klíčového sociálního pracovníka a poskytovatelů dalších služeb směřujících ke zlepšení životní situace konkrétního klienta. Postup při posuzování životní situace klientů. Příprava, formulace cíle, volba otázek, určení zdrojů informací, metody a techniky sběru informací. Zjišťování, vytváření vztahu s klientem a sběr potřebných informací. Reflexe (zamyšlení nad výsledky zjišťování). Tvorba individuálního plánu a provedení intervence. Volba přístupu. Nutná spolupráce mezi klientem a sociálním pracovníkem.
Klíčová slova: pracovníci sociální; práce sociální; situace sociální; plánování sociální; metody

Klíčová slova v angličtině: social workers; social work; social situation; social planning; methods
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Plán rozvoje sociálních služeb jako nástroj prevence sociálního vyloučení handicapovaných skupin obyvatelstva. [The plan of social services development as a tool of prevention of social exclusion of handicapped groups of population.]. / Ladislav Průša, Vojtěch Krebs - In: Veřejná ekonomika a správa; Inovace ve veřejném sektoru jako faktor rozvoje územních samosprávných celků. / Ivana Vaňková, (ed.). - Ostrava : Katedra veřejné ekonomiky EkF VŠB - TU Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1601-2. - nestr. (8 s.).

[ Průša, Ladislav - Krebs, Vojtěch ]

Akce: Ostrava, 4.-6. září 2007, EUR
Anotace:  Rozdílné podmínky v jednotlivých krajích spolu s diferencovanými demografickými trendy mají za následek, že životní podmínky obyvatel jsou velmi odlišné a míra ohrožení chudobou a sociálním vyloučením není na celém území republiky identická. Tato objektivní skutečnost vyžaduje, aby při realizaci opatření, především v sociální oblasti, byla v příštích letech věnována podstatně větším pozornost otázkám regionální sociální politiky. Jedním z významných nástrojů prevence sociálního vyloučení je plán rozvoje sociálních služeb, který pravidelně zpracovávají jednotlivé kraje.
 
Anotace v angličtině:  Different conditions in individual regions together with differentiated demographic trends result in the fact that living conditions for inhabitants are very diverse and there is no identical level of risk in regard to poverty and social exclusion throughout the entire country. This objective fact demands that greater attention be paid to regional social policy issues while implementing measures, particularly in the social sphere. One of the important tools for the prevention of social exclusion is a plan for the development of social services, which are regularly formulated by individual regions.
Klíčová slova: služby sociální; plánování sociální; politika sociální regionální; vyloučení sociální; prevence; odpovědnost sociální

Klíčová slova v angličtině: social services; social planning; social policy of districts; social exclusion; prevention; social responsibility
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Cílové skupiny osob zakoušejících extrémní sociální vyloučení a jejich reflexe v krajských střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb [Target Groups of Persons Experiencing Extreme Social Exclusion and their Reflection in Regional Mid-term Social Services Development Plans.]. / Pavel Bareš - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 80-90 (11 s.). lit.

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  Příspěvek se nejprve věnuje souvislostem týkajícím se střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb, komunitního plánování a problematice vymezení cílových skupin všeobecně. Dále se zaměřuje na pojem sociální vyloučení, jeho extrémní formy a diskutuje okruh cílových skupin zakoušejících extrémní sociální vyloučení. Následně se soustřeďuje na způsob vymezení těchto cílových skupin osob v krajských střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  The contribution describes all relevant factors involved including the legal byckground of regional mid-term social services development plans, their importance for users of social services, community planning and problems related to the definition of a target group which consists of users of social services in general. The study goes on to discuss the term social excusion, its extreme forms and related target groups and concludes with an analysis of the way in which these groups are considered in afore-mentioned documents.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; vyloučení sociální; plánování sociální; regiony; uživatel; skupiny cílové; plánování komunitní; střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; social exclusion; social planning; regions; client; target group; community planning; mid-term social services development plans
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Role klienta při vytváření zakázky sociální práce na místní úrovni [The Social Work Specific Order Formulation on the Local Level and the Role of Client in That.]. / Kateřina Kubalčíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 9, č. 3 (2009), s.93-102 (10 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina ]

Anotace:  V textu je diskutována role klienta při vytváření zakázky sociální práce. Východiskem je předpoklad, že uplatnění přístupu orientovaného na klienta otevírá klientům možnost vyslovit své požadavky na způsob, obsah a rozsah poskytované pomoci, a tím spoluformovat zaměření sociální práce a činnost sociálních pracovníků. Metoda komunitního plánování je zde představena jako platforma pro vyjádření klientů a jejich participaci na procesu rozhodování o alokaci zdrojů a způsobu jejich rozdělování v souvislosti s poskytováním pomoci. V textu jsou prezentovány příklady komunitního plánování, kde různé formy participace klienta přispěly k formulaci specifické zakázky sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  In this paper is discussed the role of client in context of the social work specific order formulation. The basic premise is that client-oriented concept of social work could help to clients to express their requirements or demands on the methods, range and content of the help, its mean, that client could form the aims of social work and scope of social workers. The community planning is here described as the specific method of social work what could be a platform for the clients perspectives and their participation on decision-making process and the allocation of resources in the social work area. In this text are put forward examples of community planning process as a possible ways to support the clients to formulate a specific order of social work.
Klíčová slova: práce sociální; pracovníci sociální; plánování sociální; služby sociální; nabídka; plánování komunitní; uživatel; posuzování potřeb; komunikace

Klíčová slova v angličtině: social work; social workers; social planning; social services; offer; community planning; user; needs-assessment; communication
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Komunitní plánování jako prostor pro účast uživatelů na rozhodování: realita nebo iluze ? [The Community Planning as the Place of User Participation in Decision Making Process: Reality or Fiction?]. / Kateřina Kubalčíková, Anna Chrňavá - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 10, č. 3 (2010), s. 110-121 (12 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina - Chrňavá, Anna ]

Anotace:  Komunitní plánování je jednou z metod sociální práce. Základním východiskem této metodiky je participace aktérů zainteresovaných na sociální intervenci, především přímý podíl uživatelů služeb sociální práce na procesu rozhodování. V první části textu je diskutována participace jako klíčové východisko této metody a jsou popsány její možné varianty. Ve druhé části jsou popsána některá rizika participace Romů jako specifické skupiny uživatelů sociálních služeb, v následující části textu je pak diskutována otázka participace Romů ľ uživatelů sociální služby na procesu komunitního plánování ve vybrané lokalitě.
 
Anotace v angličtině:  The community planning is one of the social work methods. The basic point of this method is the userĺs participation on decision-making process in connection with the social intervention or social services planning. The first part of this text is focused on the theoretical concept and variable forms of participation. In the second part are discussed the particularities of Roma people as the social services users and possible risk of their participation on decision-making process. In following part are presented experiences with Roma people participation on community planning in a chosen locality.
Klíčová slova: ČR; plánování sociální; Romové; služby sociální; plánování komunitní; služby sociální osobní; uživatel; participace

Klíčová slova v angličtině: social work; social planning; social services; community planning; personal social services; Roma people; user; participation
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Důsledky stárnutí populace na potřebu sociáních služeb na území správního obvodu Písku jako obce s rozšířenou působností [The consequences of an ageing population on the need for social services in the administrative district of Písek as a municipality with extended powers]. / Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 6, č. 6 (2012), s. 23-25 (3 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Projekce vývoje obyvatelstva ve správním obvodu Písku jako obce s rozšířenou působností. Důsledky projekce obyvatelstva na potřebu služeb sociální péče. Porovnání vybavenosti správního obvodu Písku jako obce s rozšířeenou působností vybranými typy služeb sociální péče s údaji za ČR a Jihočeský kraj. Zhodnocení Komunitního plánu sociálních služeb Písek 2011.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; staří; stárnutí; demografie; vývoj; prognózování; prognózování sociální; plánování; plánování sociální

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; elderly / aged; ageing; demography; history / development; forecasting; social forecasting; planning; social planning
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT