Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Obraz středních vrstev v datech Mikrocensu 1996 a jejich postavení v systému sociální ochrany. [A Picture of Middle Strata in the 1996 Microcensus Data and Their Position in the System of Social Protection. ]. / Věra Kuchařová - Praha: VÚPSV, 1999. - 51 s.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Široce sdílené názory o nedostatečné podpoře střední třídy a jejího formování v období transformace inspirovaly k pokusu zobrazit příjmovou situaci jejich domácností využitím dat Mikrocensu 1996, která jediná umožňují jednak alespoň přibližnou operacionalizaci teoretické definice středních vrstev v konceptu sociální stratifikace, a jednak posouzení jejich postavení v systému sociálního zabezpečení. Hlavním předmětem zájmu je příjmová diferenciace středních vrstev a její porovnání s dalšími sociálními vrstvami.
Analýza se zabývá strukturou zdrojů příjmů a jejich výší zejména ve vztahu k životnímu minimu a k roli hlavních dávek státní finanční podpory rodin a domácností. Zmíněná práce se zaměřuje z metodologických důvodů pouze na ekonomicky aktivní populaci (konkrétně na domácnosti s výdělečně činným přednostou), a proto též pouze na oblast pro ni aktuálních dávek státní sociální podpory, případně sociální pomoci, a to částečně v relaci k odvodovému zatížení domácností. Velká část je věnována výši a struktuře sociálních příjmů různých typů domácností z hlediska jejich složení a socioprofesního statusu přednosty. Vzhledem k omezeným možnostem jediného využitého zdroje dat nemůže zachytit širší souvislosti celkového systému přerozdělování, tedy ani jeho celkové působení ve prospěch či neprospěch středních vrstev.
Mikrocensus 1996 zachycuje situaci na určitém stupni polistopadové transformace, kdy se po nárůstu celkového mzdového rozpětí začaly zvyšovat rozdíly v jeho střední části. V oblasti sociálních příjmů byly v r. 1996 zaváděny adresné sociální dávky, které posílily příjmy nízkopříjmových domácností, zatímco části středních vrstev se výše těchto příjmů snížila, případně na ně ztratila nárok.
Vzhledem k sociální heterogenitě středních vrstev se kritika nedostatečného podpůrného a motivačního působení systému sociální ochrany vůči střední třídě podle očekávání ukázala jako oprávněná jen do určité míry. Je tomu tak i proto, že sociální politika není zdaleka stěžejní součástí (potenciální) podpory středních vrstev. Ta spočívá také ve mzdové a daňové politice, právním systému, bankovních službách i ve vzdělanostní a kulturní politice.
Protože základní rozdíly v příjmech mezi sledovanými sociálními kategoriemi korespondují s jejich postavením v sociální stratifikaci jen částečně, nejsou v žádné vrstvě koncentrovány tímto systémem "znevýhodněné" skupiny. Ve středních i nižších vrstvách je ovšem velká část domácností, které se příjmově pohybují blízko nad hranicí vzniku nároku na sociální dávky. Jejich zastoupení je ve středních vrstvách relativně vyšší, zejména v některých skupinách jejich příslušníků - mezi samostatně podnikajícími střední a nižší kvalifikace a částí zaměstnanců se střední kvalifikací. Mezi příjemci dávek patří velká část středních vrstev k těm, v jejichž celkových příjmech hrají sociální příjmy nevelkou úlohu. Lze odvodit, že problémem středních vrstev není jen využívání systému sociálních dávek, ale i podceňování nepřímé pomoci. Jde např. většího zohlednění kvalifikace a výkonu v odměňování nebo snížení dopadu příjmového deficitu na výši budoucích důchodů, která při současném systému jejich výpočtu neodráží celoživotní
pracovní úsilí, jež je většinou atributem středních vrstev.
Klíčová slova: třída střední; postavení sociální; situace sociální; ochrana sociální; mikrocenzus

Klíčová slova v angličtině: middle class; social position; social situation; social protection; Microcensus
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Změny sociálního a ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných v roce 2012 ve srovnání s rokem 2006 [Changes in the social and economic position of self-employed persons in 2012 compared with 2006]. / Jan Vlach - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 7, č. 5 (2013), s. 21-24 (4 s.).

[ Vlach, Jan ]

Anotace:  V rámci výzkumného projektu "Změny sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných (sebezaměstnaných) v ČR v důsledku hospodářské krize a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení" se výzkumný tým VÚPSV věnoval změnám v sociálním a ekonomickém postavení sebezaměstnaných v ČR v letech 2006 a 2012. Článek se opírá o výstup z terénních šetření sociálních a ekonomických podmínek 1005 osob samostatně výdělečně činných v České republice v roce 2012. Šetření se orientovalo na zjištění postojů fyzických osob, podnikajících buď jako jednotlivci (jde o nejpočetnější skupinu sebezaměstnaných), nebo provozujících malé podniky. Významným zdrojem informací bylo šetření o daních z příjmů fyzických osob - sebezaměstnaných.
 
Anotace v angličtině:  In the research project "Changes in the social and economic position of self-employed persons in the Czech Republic as a consequence of the economic crisis and in relation to the social security system", the research team of the RILSA paid attention to changes in social and economic position of self-employed in the Czech Republic in 2006 and 2012. The article relies on output from field surveys of social and economic conditions of 1005 self-employed in the Czech Republic in 2012. The survey was focused on findings of attitudes of individuals, self-employed, either as individuals (this is the largest group of self-employed) or operating small businesses. An important source of information was the investigation of income tax of individuals - self-employed.
Klíčová slova: samostatní; sebezaměstnaný; postavení ekonomické; postavení sociální; změny

Klíčová slova v angličtině: self-employed; social position; economic position; changes
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: TD010106 Změny sociálně ekonoČmického postavení osob samostatně výdělečně činných (sebezaměstnaných) v ČR v důsledku hospodářské krize a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Preliminary analysis to identify barriers and conditions for employing persons during or after imprisonment [Pilotní analýza ke zjištění systémovch překážek a podmínekpro zaměstnávání osob po výkonu i ve výkonu trestu odnětí svobody]. / Pavel Bareš, Jiří Mertl - In: Anthology of studies on the topic: Job opportunities for people with disabilities and low employment rate on the Czech labour market. - Prague : Association of Independent Unions, 2016. - s. 1-58 (58 s.).

[ Bareš, Pavel - Mertl, Jiří ]

Anotace:  Cílem projektu bylo popsat hlavní překážky a podmínky nejvýrazněji ovlivňující možnosti zaměstnání osob po výkonu trestu odnětí svobody. Specifikace použitých metod sběru dat a datových zdrojů. Stěžejní charakteristiky propuštěných osob, přístup zaměstnavatelů k nim a okolnosti ovlivňující jejich zaměstnání. Zaměstnávání propuštěných osob z pohledu zaměstnavatelů (popis a vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření realizovaného mezi zaměstnavateli, které se zaměřilo zejména na mapování výchozí pozice zaměstnavatelů ve vztahu k možnostem zaměstnání cílové skupiny). Shrnutí hlavních zjištěných poznatků.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the project was to describe main obstacles and conditions affecting opportunities for employment of released persons. Specification of used data collection and data resources. The key characteristics of released persons, employerĺs approach towards them and circumstances affecting their employment. Employment of released persons from employerĺs viewpoint (description and evaluation of results from questionnaire survey of employers that focused mainly on mapping the employers´ starting position in relation to employment opportunities of this target group). Summary of main findings.
Klíčová slova: vězni propuštění; trh práce; integrace; zaměstnávání osob propuštěných; příležitosti pracovní; zaměstnavatelé; šetření dotazníkové; pozice sociální; předpoklady profesní osob propuštěných

Klíčová slova v angličtině: released prisoners; possibility to participate in the labour market; employment opportunities; integration; employment of released persons; employers; questionnaire survey; social position; professional preconditions of released persons
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  viz sig: 6402 (celkem 185 s.)
Příspěvek "Pilotní analýza ke zjištění systémovch překážek a podmínekpro zaměstnávání osob po výkonu i ve výkonu trestu odnětí svobodyö je publikován i v češtině: Sborník studií na téma: Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR : 2. část. - Praha: Asociace samostatných odborů, 2016. 71 s. (v příloze je uveden dotazník) ľ viz sig: 6401/II)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT