Publikační činnost: 2006
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Stanovení indikátorů sociální problémovosti jednotlivých regionů v České republice. Studie 6/2006. [Determination social problems indicators of individual regions in the Czech Republic. Study 6/2006.]. / Ladislav Průša - Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2006. - 81 s. - ISBN 80-86729-28-1

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Cílem projektu bylo přispět k nalezení takové struktury ukazatelů, na jejichž základě by bylo možno identifikovat sociálně problémové regiony a navrhnout taková řešení, která by přispěla ke zmírnění důsledků negativních společensko ekonomických jevů vedoucích k sociálnímu vyloučení obyvatel. Byly analyzovány makroekonomické charakteristiky, demografické ukazatele, sociální charakteristiky, vybrané ukazatele z oblasti vzdělávací politiky a některé vazby mezi vybranými charakteristikami. Získané poznatky předurčují možné formy opatření, která by přispěla ke snížení sociální problémovosti ohrožených regionů.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the project was to contribute to a finding of such structure of indicators,that are able to identify regions with social problems and to draft solustions for abatement of negative economic phenomenon in the society leading to a social exclusion. Macroeconomic characteristics, demographic indicators, social characteristics, selected indicators of educative policy and some relations between selected characteristics were analysed. The acquired knowledge predetermine possible forms of provisions leading to a reduction of social problems in regions at risk.
Klíčová slova: problémy sociální; regiony; ukazatele; regiony rizikové; vyloučení sociální; demografie; ukazatele sociální

Klíčová slova v angličtině: social problems; regions; indicators of social problems; regions at risk; social exclusion; macroeconomic characteristics; demographic indicators; social characteristics
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Indikátory sociální problémovosti jednotlivých regionů. [The indicators of social problems in regions.]. / Ladislav Průša - In: Sociální vyloučení a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, ed.. - Brno, Praha : Masarykova univerzita, VÚPSV, 2006. - ISBN ISBN:. - ISBN 80-210-4225-7. - ISBN 80-97007-29-8. - s. 41-47 (7 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Akce: Brno, 25.-26.5.2006, EUR
Anotace:  Příspěvek je zaměřen na identifikaci kritérií, charakterizujících sociální problémovost jednotlivých regionů v ČR, a na její vyhodnocení. Rozhodujícím ukazatelem sociální problémovosti je úroveň nezaměstnanosti a celková situace na trhu práce. Z realizovaného hodnocení vyplývá, že sociálně nejproblémovější regiony jsou kraje Ústecký a Moravskoslezský.
 
Anotace v angličtině:  The paper deals with the identification and evaluation of the criteria that characterize social problems of individual regions in the Czech Republic. The dominant indicators of social problems are the unemployment rate and the situation in the labour market. The result of the evaluation shows that the most socially problematic regions are the Usti Region and the Moravian-Silesian Region.
Klíčová slova: vyloučení sociální; problémy sociální; nezaměstnanost; ukazatele; regiony

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; regions; social problems; unemployment; indicators of social problems
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MSM0021622408 - Reprodukce a integrace společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  kód UT ISI: 000262921200004
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Sociální problémy obcí a opatření realizovaná za účelem jejich řešení. [Social problems of municipalities and measures provided.]. / Pavel Bareš - In: Společenské podmínky vzniku sociálních deviací. - Praha : Masarykova česká sociologická společnost, 2007. - ISBN 80-903541-4-9. - s. 239-245 (7 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Akce: Kašperské Hory, 18. - 20. 4. 2007, CST
Anotace:  Článek nejprve diskutuje vymezení pojmu "sociální problém". Přiblížena jsou dvě odlišná pojetí. V prvním je jako sociální problém chápána oblast, kterou takto hodnotí nemalá část veřejnosti, respektive určití klíčoví aktéři. Ve druhém pojetí je takto chápáno překročení určitých obecně přijímaných norem. Dále se článek věnuje výsledkům výzkumného šetření, v rámci něhož se pracovníci referátů sociálních věcí pověřených obecních úřadů vyjadřovali mimo jiné k 21 vybraným problémovým či rizikovým jevům. Ty zahrnovaly jevy, které lze jako sociální problémy chápat v rámci užšího pojetí, kdy jsou jako takové vnímány jevy spadající do oblastí sociální patologie, sociálních deviací, rizikových forem chování, sociálního vyloučení, marginalizace, diskriminace, znevýhodnění či nerovného přístupu. Respondenti v dotazníku hodnotili význam vybraných jevů ve spádovém území jejich obce a opatření realizovaná za účelem jejich řešení. Šetření se zúčastnilo 114 respondentů z celé ČR.
 
Anotace v angličtině:  The article begins with a discussion of the notion "social problems" in which two different approaches are distinguished. The first involves those areas considered to be social problems by a considerable proportion of the public or by key actors. The second involves exceeding specific norms which are consensually shared. The article goes on to consider the results of a survey in which 21 selected phenomena considered to be problems or risk phenomena were assessed by employees of social services departments of various municipal authorities. The selected enomena were linked to a narrow conceptualisation of social problems, e.g. to concepts such as social pathology, social deviation, risk behaviour, social exclusion, disadvantage or unequal treatment. Respondents assessed the importance of the selected phenomena and the measures provided in the respective municipal authority. Responses were obtained from a total of 114 municipal authorities located throughout the whole of the Czech Republic.
Klíčová slova: problémy sociální; města; patologie sociální; vyloučení sociální

Klíčová slova v angličtině: social problems; MUNICIPALITIES; social pathology; social exclusion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT