Publikační činnost: 2004
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Evropská unie. Přistoupení k EU a pohyb výdělků v ČR. [The European Union. EU Accession and the Movement of Earnings in the CR.]. / Jan Vlach - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - č. 6/7 (2004), s. 73-82.

[ Vlach, Jan ]

Anotace:  Charakteristika základních aspektů rozhodných pro mzdové ocenění práce na trhu v ČR. Zásadní faktory pohybu výdělků, které budou působit do roku 2010. Vývoj mzdového ocenění práce po připojení ČR k EU. Diferenciace výdělků. Sociálně ekonomická rizika mzdového ocenění práce.
 
Anotace v angličtině:  Diferenciace výdělků. Sociálně ekonomická rizika mzdového ocenění práce.
The characteristics of the basic aspects that determined the wage valuation of work in the CR. Basic factors of the earnings movement which will be effective up to 2010. The development of the wage valuation of work after CR accession to the EU. Earnings differentials. The socio-economic risks of wage valuation of work.
Klíčová slova: ČR; EU; teorie ekonomická; ekonomika; mzdy; integrace evropská; procesy sociální

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; EU; ECONOMIC THEORY; ECONOMY; WAGES; DEVELOPMENT; EUROPEAN INTEGRATION; SOCIAL PROCESSES
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Věkové normy v sociologické perspektivě. / Lucie Vidovićová, Eva Gregorová - In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X - č. 1-2 (2007), s. 201-216.

[ Vidovićová, Lucie - Gregorová, Eva ]

Anotace:  Předkládaná studie vychází z projektu ""Stárnutí, věk a diskriminace - nový kontext pro českou společnost" (GAČR 403/06/1647). Autorky si kladou za cíl představit koncept věkových norem jako významný teoretický příspěvek k sociologii věku a v této souvislosti seznámit i s prvním empirickým výzkumem na toto téma v českém kontextu. V první části článku rekapitulují zahraniční výzkumy a představují svou metodu. V empirické části uvádějí vybrané dílčí výsledky, přičemž se zaměřily především na představení dvou nejvýznamnějších okruhů věkových norem - formálního a reprodukčního - a na problém implicitní normativity.
Klíčová slova: sociologie; výzkum; teorie; projekty; diskriminace věková; stárnutí; staří; procesy sociální

Klíčová slova v angličtině: sociology; RESEARCH; theory; PROJECTS; age discrimination; ageing; elderly; SOCIAL PROCESSES
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Věk v sociologické teorii: Perspektiva životního běhu. / Jana Havlíková - In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X - č. 1-2 (2007), s. 179-200. lit.

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  Hlavním cílem článku je seznámit českou odbornou veřejnost s teorií životního běhu a poskytnout případným zájemcům o ni základ pro další studium.
Klíčová slova: Mezinárodní; společnost; věda; sociologie; teorie; stárnutí; procesy sociální; výzkum; dráhy životní

Klíčová slova v angličtině: International; society; science; sociology; theory; ageing; social processes; research; life cycle
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  angl. résumé
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Social Exclusion and Forms of Social Capital: Czech Evidence of Mutual Links [Sociální vyloučení a formy sociálního kapitálu: české důkazy o vzájemných spojitostech ]. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 44, č. 3 (2008), s.531-555. tab., lit.

[ Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr ]

Anotace:  Sociální kapitál a sociální inkluze/exkluze. Ekonomická dimenze sociálního vyloučení a sociální kapitál. Data a metodologie. Poznatky o ekonomické inkluzi/exkluzi a o sociálním kapitálu v České republice.
Klíčová slova: ČR; vyloučení sociální; integrace; procesy sociální; situace ekonomická; situace sociální; společnost; diskriminace; sociologie; výzkum

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social exclusion; integration; social processes; economic situation; social situation; society; discrimination; sociology; research; RILSA
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT