Publikační činnost: 2012
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Koordinovaná rehabilitace [Comprehensive rehabilitation]. / Daniela Bruthansová, Věra Jeřábková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. - 73 s. - ISBN 978-80-7416-102-5

[ Bruthansová, Daniela - Jeřábková, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Koordinovaná rehabilitace představuje vzájemně provázaný proces léčebné, pracovní, sociální a pedagogické rehabilitace, jehož hlavním cílem je minimalizovat důsledky postižení jedince. Za základní faktor úspěšné rehabilitace lze pak považovat včasné, plynulé a koordinované úsilí o co nejrychlejší a nejširší zapojení osob se zdravotním postižením do všech obvyklých aktivit života. Monografie se zabývá právní úpravou a faktickým fungováním ucelené rehabilitace ve vybraných zemích, a to zejména v Německu, Rakousku, Francii, Nizozemsku, Švédsku, Polsku a Slovenské republice. Takto získané poznatky by měly napomoci při přípravě právní normy, resp. právních norem o ucelené rehabilitaci v České republice.
 
Anotace v angličtině:  Comprehensive rehabilitation (respectively rehabilitation of people with disabilities) is a coherent process of medical, vocational, social and pedagogical rehabilitation. Its main objective is to minimalize the consequences of individualĺs disability. Timely, continuous and coordinated effort of the fastest and widest participation of persons with disabilities in all the usual activities of life is the crucial factor in the process of successful rehabilitation. This monograph deals with the legislation and the functioning of rehabilitation of people with disabilities in selected countries, particularly in Germany, Austria, France, the Netherlands, Sweden, Poland and the Slovak Republic. These findings should help in the adoption of legal standards in the area of comprehensive rehabilitation in the Czech Republic.
Klíčová slova: postižení; rehabilitace; rehabilitace léčebná; rehabilitace pracovní; rehabilitace sociální; rehabilitace pedagogická

Klíčová slova v angličtině: rehabilitation of people with disabilities; medical rehabilitation; vocational rehabilitation; social rehabilitation; pedagogical rehabilitation
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: DC11/2011 Ucelená rehabilitace
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR [Screening of conditions of vocational, medical, social and pedagogic rehabilitation in the Czech Republic]. / Petr Džambasov, Jaroslav Dostál, Jaromíra Kotíková, Patrik Rücker - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 96 s. - ISBN 978-80-7416-305-0

[ Džambasov, Petr - Dostál, Jaroslav - Kotíková, Jaromíra - Rücker, Patrik ]

Externí odkaz
Anotace:  Rehabilitace je definována jako soubor opatření směřujících k co nejrychlejšímu sociálnímu začlenění jedince s postiženým zdravím (nemocí, úrazem, vrozenou vadou). Opatření musí být poskytována koordinovaně, bez zbytečných průtahů, v souladu s povahou individuální situace zdravotně postižené osoby. Východiskem pro mapování podmínek a bariér koordinace rehabilitace se stal materiál s názvem "Teze koordinace rehabilitace osob se zdravotním postiženým", ke kterému se vztahuje řešení "Screening jednotlivých oblastí rehabilitace v ČR" z hlediska zmapoČvání dostatečnosti fungování jednotlivých oblastí rehabilitace a existence vhodných podmínek pro koordinaci rehabilitace, popř. existence bariér, které by koordinaci mohly bránit nebo ji limitovat. Jednotlivé oblasti rehabilitace - léčebná, sociální, pracovní a pedagogická, byly mapovány dle 4 základních kritérií: institucionální podmínky, personální zabezpečení, cílová skupina a náklady.
 
Anotace v angličtině:  Rehabilitation is defined as a set of measures focused on the fastest as possible social inclusion of an handicapped individual (disease, accident, inborn imperfection). Measures should be provided in a coordinated way, without redundant delays, in line with the nature of an individual situation of the handicapped person. Way out for mapping rehabilitation coordination conditions and barriers has been described in the material "Theses rehabilitation coordination of handicapped persons"2 to which refers solution "Screening of particular rehabilitation areas in the Czech Republic" mapping functional sufficiency of particular rehabilitation areas and existence of proper conditions for rehabilitation coordination, e.g. existence of barriers which could obstruct coordination or restrain it. Particular rehabilitation areas as medical, social, labour and pedagogic - has been mapped according to 4 basic criterions: institutional conditions, Human Resources management, target group and costs.
Klíčová slova: koordinace; rehabilitace léčebná; rehabilitace sociální; rehabilitace pracovní; rehabilitace pedagogická; osoba se zdravotním postižením

Klíčová slova v angličtině: coordination; medical rehabilitation; social rehabilitation; vocational rehabilitation; pedagogic rehabilitation; handicapped persons
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: DC527/2016 Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR
Poznámka:  Návaznost: Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT