Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. / Magdalena Kotýnková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 29, č. 3 (2003), s. 2-4.

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Strategické cíle evropského procesu sociálního začleňování, který je součástí Evropské strategie přijaté na zasedání Evropské rady v Lisabonu (březen 2000). Přijetí společných cílů na úrovni EU a jejich zapracování do národních akčních plánů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Východiska společných cílů a národních plánů. Analýza rizikových faktorů chudoby a sociálního vyloučení. Základní úkoly a společné cíle, pro jejichž dosažení byla v národních plánech dohodnuta společná opatření.
Klíčová slova: EU; chudoba; vyloučení sociální; integrace evropská; odpovědnost sociální

Klíčová slova v angličtině: EU; poverty; social exclusion; European integration; social responsibility
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Boj proti sociálnímu vyloučení - nový prvek v politice zemí EU. / Ladislav Průša - In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482 - Roč. 5, č. 6 (2002), s. B33-B36.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Hodnocení hlavních tezí obsažených v Národních akčních plánech členských zemí EU v rámci boje proti sociálnímu vyloučení a posílení trvale udržitelného sociálního rozvoje a sociální soudržnosti v EU v letech 2001 -2010, deklarovaných na zasedáních Evropské rady v Lisabonu (březen 2000), Nice (prosinec 2000) a Stocholmu (červen 2001).
Klíčová slova: EU; odpovědnost sociální; politika sociální; vyloučení sociální; chudoba

Klíčová slova v angličtině: EU; social responsibility; social policy; social exclusion; poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Moderní společnost a její proměny v připravovaném výzkumu. / Ladislav Průša - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 28, č. 10 (2002), s. 8-9.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Stanovení základních požadavků na přípravu, obsah a řízení "Národního programu výzkumu", vyhlášeného na období 2004-2008 a definovaného v zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků s účinností od 1. července 2002. Tematický program Moderní společnost a její proměny v roce 2003, připravovaný MPSV.
Klíčová slova: ČR; rozvoj sociální; odpovědnost sociální; společnost; zdroje lidské

Klíčová slova v angličtině: CR; social development; social responsibility; society; human resources
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Plán rozvoje sociálních služeb jako nástroj prevence sociálního vyloučení handicapovaných skupin obyvatelstva. [The plan of social services development as a tool of prevention of social exclusion of handicapped groups of population.]. / Ladislav Průša, Vojtěch Krebs - In: Veřejná ekonomika a správa; Inovace ve veřejném sektoru jako faktor rozvoje územních samosprávných celků. / Ivana Vaňková, (ed.). - Ostrava : Katedra veřejné ekonomiky EkF VŠB - TU Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1601-2. - nestr. (8 s.).

[ Průša, Ladislav - Krebs, Vojtěch ]

Akce: Ostrava, 4.-6. září 2007, EUR
Anotace:  Rozdílné podmínky v jednotlivých krajích spolu s diferencovanými demografickými trendy mají za následek, že životní podmínky obyvatel jsou velmi odlišné a míra ohrožení chudobou a sociálním vyloučením není na celém území republiky identická. Tato objektivní skutečnost vyžaduje, aby při realizaci opatření, především v sociální oblasti, byla v příštích letech věnována podstatně větším pozornost otázkám regionální sociální politiky. Jedním z významných nástrojů prevence sociálního vyloučení je plán rozvoje sociálních služeb, který pravidelně zpracovávají jednotlivé kraje.
 
Anotace v angličtině:  Different conditions in individual regions together with differentiated demographic trends result in the fact that living conditions for inhabitants are very diverse and there is no identical level of risk in regard to poverty and social exclusion throughout the entire country. This objective fact demands that greater attention be paid to regional social policy issues while implementing measures, particularly in the social sphere. One of the important tools for the prevention of social exclusion is a plan for the development of social services, which are regularly formulated by individual regions.
Klíčová slova: služby sociální; plánování sociální; politika sociální regionální; vyloučení sociální; prevence; odpovědnost sociální

Klíčová slova v angličtině: social services; social planning; social policy of districts; social exclusion; prevention; social responsibility
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Sociální odpovědnost zaměstnavatelů v procesu sociálního začleňování. [Social responsibility of employers in the process of social inclusion.]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola - In: Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie IV. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2006. - ISBN 80-8083-280-3. - s. 128-138 (11 s.).

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert ]

Akce: Banská Bystrica 2006, EUR
Anotace:  Politika sociálního začlenění se v současné době stala jednou z nejdůležitějších evropských sociálních agend. Začlenění na trhu práce se zdá být nejefektivnější formou ochrany před chudobou a sociálním vyloučením. Princip začlenění na trhu práce je součástí i české strategie sociálního začleňování. Sociálně odpovědné podniky hrají významnou roli ve strategii sociálního začleňování skupin a osob, které mají malou šanci uspět v podmínkách otevřeného trhu práce. Hlavním tématem příspěvku je koncepce sociální odpovědnosti a popis možností posílit její roli v procesu sociálního začleňování v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The policy of social inclusion became one of the most important European social agenda in present. The inclusion in the labour market seems to be the most effective form of poverty and social exclusion protection. The principle of labour market inclusion is projected also into the Czech social inclusion strategy. The social responsible enterprises play significant role in the strategy of social inclusion of the groups and individuals that have little chances to reach success in the open labour market conditions. The main topic of the paper is focused on the social responsibility conception and the description of the possibilities to strengthen its role in the process of the social inclusion in the CR.
Klíčová slova: vyloučení sociální; začleňování sociální; odpovědnost sociální; zaměstnavatelé; trh práce

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; social inclusion; social responsibility; social responsibility of employers; social policy; labour market
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Komparace systémů sociálních služeb v evropských zemích. [Comparison of social services systems in European countries.]. / Ladislav Průša - In: Mezinárodní konference Sociální služby v ČR v mezinárodním kontextu. Sborník přednášek. - Chrudim : Akademie J. A. Komenského, 2007. - s. 27-30, 43-48.

[ Průša, Ladislav ]

Akce: Praha, listopad 2007, EUR
Anotace:  Problematika mezinárodních komparací v oblasti sociálních služeb. Vymezení a typy sociálních služeb. Odpovědnost za sociální služby. Kvantitativní a kvalitativní pohled na sociální služby. Trendy, které se v oblasti sociálních služeb prosazují ve vyspělých evropských zemích. Příloha: Údaje pro vypracování mezinárodní komparace o financování systému sociálních služeb v ČR.
 
Anotace v angličtině:  Problems of international comparisons in the area of social services. Definition and types of social services. Responsibility for social services. Quantitative and qualitative view of social services. Trends of implementation in the area of social services in developed European countries. Annex: Data for elaboration of an international comparison of financing of the social services system in the Czech Republic.
Klíčová slova: služby sociální; definice; srovnání mezinárodní; odpovědnost; financování; výdaje sociální

Klíčová slova v angličtině: social services; definition; international comparison; social responsibility; financing; social expenditure
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Role evropských municipalit v oblasti sociálních služeb. [The role of the European municipalities in the field of social services.]. / Martin Smutek, Ondřej Frühbauer - Praha: VÚPSV, 2001. - 45 s.

[ Smutek, Martin - Frühbauer, Ondřej ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento text se snaží dáti přehled o fungování municipalit v oblasti sociálních služeb ve vybraných zemích evrop-ského prostoru. Na příkladu Dánska, Francie, Irska, Nizozemí, Rakouska a Švýcarska je poukázáno na různé přístupy k decentralizaci odpovědností vůči lokálním orgánům v této oblasti, stejně tak jako na koordinaci a spolupráci místních orgánů při organizaci těchto služeb. Text skýtá základní přehled o poskytovaných sociálních službách v jednotlivých zemích vzhledem k odpovědnosti municipalit, tedy nejnižší samosprávné úrovni, jež má pravomoci k zajišťování, rozvoji a doručování těchto služeb.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this study is to offer overview of functioning of the European municipalities in the field of social services. The cases of Denmark, France, Ireland, Netherlands, Austria and Switzerland point to various ways of the responsibility decentralization towards the local authorities. It can give you some references about the coor-dination between the local authorities in organization of the social services. The study presents the basic review of social services systems in selected countries with emphasis on the responsibility of the municipalities. Local authorities represent the lowest level of self-government that has the competence and responsibility for provid-ing, developing and delivering of social services.
Klíčová slova: služby sociální; odpovědnosti municipalit

Klíčová slova v angličtině: social services; social responsibility; responsibility of the municipalities
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Koronavirová pandemie jako podnět k nové společenské smlouvě? [The coronavirus pandemic as a stimulus for a new social contract?]. / Jaromíra KOTÍKOVÁ, Petr VÍŠEK - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 14, č. 2 (2020), s. 2-3 (2 strany).

[ KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VÍŠEK, Petr ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek se zamýšlí nad sociálně politickými i dalšími dopady současné koronavirové pandemie a nastiňuje některá opatření vhodná ke zvládnutí jejích důsledků.
 
Anotace v angličtině:  The article discusses the social and other impacts of the current coronavirus pandemic and outlines a number of measures aimed at addressing its various consequences.
Klíčová slova: ČR; politika sociální; ochrana sociální; stát sociální; odpovědnost sociální; spravedlnost sociální; soudržnost sociální; krize ekonomická; COVID-19

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social policy; social protection; welfare state; social responsibility; social justice; social cohesion; economic crisis; COVID-19
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT