Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Nelegální zaměstnanost cizinců v ČR. [Illegal employment of foreigners in the Czech Republic.]. / Milada Horáková, Aleš Kroupa - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 25, č. 5 (1999), s. 16-18.

[ Horáková, Milada - Kroupa, Aleš ]

Anotace:  Pojem "skrytá (nelegální) zaměstnanost". Důsledky skryté zaměstnanosti na český trh práce. Realizace výzkumu nelegálního zaměstnávání (NZ) a nelegálního podnikání cizinců na českém trhu práce (1997, VÚPSV za podpory ILO). Metody výzkumu. Předmět zkoumání: způsob vstupu cizinců na nelegální trh práce; rozsah NZ; motivy NZ (proč zaměstnavatelé a cizinci riskují sankce a porušují platné legislativní předpisy); lokalizace NZ v regionech, odvětvích, oborech, profesích, firmách; formy NZ a nelegálního podnikání cizinců; způsoby, jak zaměstnavatelé a cizinci mohou využít nebo zneužít současné právní předpisy o zaměstnávání a podnikání cizinců (porušování a zneužívání předpisů upravujících zaměstnávání cizinců, živnostenské podnikání cizinců, podnikání podle obchodního zákoníku).
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; zaměstnanost cizinců; trh práce; zaměstnanost skrytá; cizinci; právo pracovní; práva sociální; daně; podmínky zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment; labour market; clandestine employment; foreigners; labour law; social rights; taxes; conditions of employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Analýza vývoje systému sociální pomoci v 90.letech. / Ladislav Průša - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 50, č. 1 (2002), s.29-46.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  1.Postavení systému sociální pomoci v systému sociální ochrany obyvatelstva. 2.Základní principy sociální pomoci uplatňované v 90.letech. 3.Základní právní předpisy. 4.Analýza vývoje jednotlivých nástrojů sociální pomoci v 90.letech. (Poradenství. Sociálně-právní ochrana. Sociální prevence. Sociální služby. Dávky sociální péče). 5.Východiska dalšího vývoje systému sociální pomoci.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; politika sociální; zabezpečení sociální; pomoc sociální; služby sociální; příjmy-domácnosti; minimum; podpora sociální; práva sociální; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: CR; international; social policy; social security; social assistance; social services; income of households; minimum; social support; social rights; legislation
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Český sociální stát a jeho legitimita. / Tomáš Sirovátka, Ladislav Rabušic - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 35, č. 4 (1999), s. 397-421.

[ Sirovátka, Tomáš - Rabušic, Ladislav ]

Anotace:  Stať, která vznikla na základě výzkumu, realizovaného v rámci projektu č.97-1-105 "Některé důsledky a účinky transformace systému sociální ochrany v České republice." (Projekt byl podpořen Institutem pro humanitní vědy ve Vídni). - Úvod. Ambivalence postojů vůči sociálnímu státu. Indikátory hodnotové orientace veřejnosti ve sféře sociální politiky. Chudoba, její příčiny a možnosti řešení tohoto problému. Realizované změny v oblasti sociální politiky. Sociální příjmy v letech 1989, 1992 a 1996. Hodnocení úrovně sociální politiky občany. (Postoje občanů k sociálním dávkám a k jednotlivým příjemcům sociální pomoci. Vnímaná adekvátnost resp. neadekvátnost různých typů sociálních dávek).
Klíčová slova: ČR; politika sociální; práva sociální; situace sociální; úroveň životní; chudoba; zabezpečení sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; social policy; social rights; social situation; standard of living; poverty; social security
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Dopady restrukturalizace na zaměstnanost a jejich řešení v zemích EU. / Miriam Kotrusová - In: Hospodářství. - ISSN 1212-298x - č. 4 (1999), s. 34-35.

[ Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Vývoj politiky zaměstnanosti v SRN. Vytváření, účel, filosofie tzv. "sociálních plánů" (60., 70. léta). Přijetí zákona o pracovních vztazích na pracovišti (1972). Vznik, účel, financování tzv. "Gesellschaften zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung" (ABS)-firem na podporu zaměstnanosti. Vznik, účel, filosofie, financování tzv. "programů zaměstnanosti" (80. léta). Vývoj politiky zaměstnanosti ve Francii. Politika "předčasných odchodů do důchodu". Politika "rekonverze"; vznik, účel tzv. "buněk rekonverze"; uzavírání generálních dohod mezi zaměstnavateli a odbory. Další nástroje politiky zaměstnanosti: zkrácení pracovní doby; zkušenosti z Itálie, Francie, SRN. Vznik tzv."nadací práce" v Rakousku; "Integrated Programme of Intervention" v Řecku. Přednost dávána aktivní politice zaměstnanosti, zejména tvorbě nových pracovních míst (vytváření "přechodného trhu práce").
Klíčová slova: EU; zaměstnanost; politika zaměstnanosti; nezaměstnanost; pojištění v nezaměstnanosti; trh práce; rekvalifikace; odchod do důchodu předčasný; práva sociální; služby zaměstnanosti; vyjednávání kolektivní; doba pracovní

Klíčová slova v angličtině: EU; employment; employment policy; unemployment; unemployment insurance; labour market; retraining; retirement; early retirement; social rights; employment services; collective bargaining; working hours
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2000
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení. / Petr Mareš - In: SOCIOLOGICKÝ ČASOPIS/CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW. - ISSN 0038-0288 - Roč. 36, č. 3 (2000), s. 285-297.

[ Mareš, Petr ]

Anotace:  Studie, která vznikla s podporou Grantové agentury České republiky (grant č.403/98/0097 "Selhávání sociální politiky"). Výklad pojmu "sociální exkluze." Koncept chudoby a koncept sociálního vyloučení. Formy sociální exkluze (mj. marginalizace na trhu práce). Souvislosti mezi sociálním vyloučením a chudobou. Vyloučení a ghetta. Extenze pojmu - sociální exkluze versus integrace.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; vyloučení sociální; chudoba; trh práce; nezaměstnanost; práva sociální; situace sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; international; social exclusion; poverty; labour market; unemployment; social rights; social situation
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

The challenge of social inclusion: Minorities and marginalised groups in Czech society. [Výzva sociálního začlenění: Minority a marginalizované skupiny v české společnosti.]. / Tomáš Sirovátka, et al. - Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2006. - 302 s. - ISBN 80-87029-06-2

[ Sirovátka, Tomáš - et al. ]

Anotace:  Studie procesu sociálního vyloučení a začlenění v české společnosti z různých úhlů pohledu, jak je prezentována v této knize, umožňuje realizovat vzájemné propojení fundamentálních aspektů sociálního vyloučení a sociálního začlenění: strukturální/institucionální aspekty týkající se občanských práv, ekonomická a politická participace, rovnost příležitostí, sociální práva a skutečné uplatňování těchto práv. Kniha také osvětluje sociální rizika a deficity, stejně jako konsekventbí zdroje sociálního vyloučení a bariéry sociálního začlenění v české společnosti. Diskutuje možné strategie eliminace těchto bariér.
 
Anotace v angličtině:  The study of process of social exclusion and social inclusion in Czech society from a variety of angles, as presented in this book, makes it possible to realize mutual interconnection of fundamental aspects of social exclusion and social inclusion: the structural /institutional aspects concerning civil rights, economic and political participation, equal opportunities, social rights and the actual exercise of these rights. The book also highlights the social risks and shortfalls, as well as the consequent sources of social exclusion and barriers to social inclusion in Czech society, and discusses possible strategies to eliminate these barriers.
Klíčová slova: vyloučení sociální; začleňování sociální; společnost; rovné příležitosti; práva sociální; bariéry

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; social inclusion; Czech society; equal opportunities; social rights; barriers to social inclusion; strategies of social inclusion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Pojetí sociálně-ekonomických práv v současném globalizovaném světě. [Social-economic rights conception in contemporary globalized world.]. / Pavel Kofroň, Robert Trbola - In: Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie V. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. - ISBN 978-80-8083-494-4. - s. 146-163 (18 s.).

[ Kofroň, Pavel - Trbola, Robert ]

Akce: Banská Bystrica, 2007, EUR
Anotace:  Článek je zaměřen na vymezení pojetí sociálně-ekonomických práv v souladu s Evropskou sociální chartou a Chartou základních práv EU. Hlavní důraz je položen na prověření práv v oblasti trhu práce a také mnohotvárnosti sociálních systémů.
 
Anotace v angličtině:  This article is focused on determination of social-economic rights concept in conformity with "The European Social Charter" and "The Charter of Fundamental Rights of the European Union". The main emphasis is put on rights exercise within the field of labour market and variety of social systems too.
Klíčová slova: práva sociální; práva lidská; soudržnost sociální; systém sociální; trh práce; globalizace

Klíčová slova v angličtině: social rights; economic rights; human rights; social cohesion; rights guarantee; social systems; labour markets; globalization
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT