Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Nová sociální rizika a sociální vyloučení jako výzva pro českou sociální politiku. [Social exclusion and new social risks as a challenge for the Czech social policy.]. / Tomáš Sirovátka - In: Sociální vyloučení a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, ed.. - Brno, Praha : Masarykova univerzita, VÚPSV, 2006. - ISBN ISBN:. - ISBN 80-210-4225-7. - ISBN 80-97007-29-8. - s. 61-74 (14 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Příspěvek chce postihnout specifika přístupu ČR k problémům sociálního vyloučení. Srovnává profil sociálního vyloučení z pohledu nových rizik, která se k němu vážou, s jinými zeměmi EU. Sleduje, jak institucionální charakteristiky klíčových opatření v dané oblasti mohou vysvětlit dosažené výsledky vyjádřené pomocí indikátorů sociálního vyloučení. Pozornost je dále věnována tomu, nakolik NAP sociálního začleňování ČR posílil strategie zaměřené na problém sociálního vyloučení a nová sociální rizika.
 
Anotace v angličtině:  The paper focuses on the approach of the Czech welfare state to the challenges of social exclusion and new social risks. It compares the profile of the Czech welfare state with respect to the policies addressed to the new social risks with other EU countries and examines how the institutional design of the core policies help to explain the outcomes as captured by social exclusion indicators. Subsequently, the author explore how the new agenda of social inclusion (NAPSI) has contributed to strengthening the strategies addressed to social exclusion and the new social risks.
Klíčová slova: vyloučení sociální; politika sociální; rizika sociální; začleňování sociální

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; social policy; social risks; indicators of social exclusion; strategy of social inclusion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MSM0021622408 - Reprodukce a integrace společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Immigrant Workers in the Czech Republic: guest workers or new members of society? [Imigrující pracovníci v České republice: hostující pracovníci nebo noví členové společnosti?]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola - In: International conference Economic & Social Challenges and Problems, 2008. : Volume I. / Fatmir Memaj, Holger Kächalein. - Tirana : Faculty of Economy, University of Tirana, 2008. - ISBN 978-99943-45-94-6. - s. 349 ľ 365.

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert ]

Akce: Tirana, 11.-13.12.2008, WRD
Anotace:  V důsledku ekonomického růstu a stabilizace demokracie se ČR stává cílovou zemí pro migrující pracovníky. Cizinci jsou potřeba, aby zaplnily nedostatečnou nabídku české pracovní síly, a mají také potenciál pomoci řešit tzv. nová sociální rizika. Nová rizika se však mohou objevit jako důsledek sociálních procesů spojených s migrací, pokud migranti zůstávají neintegrovanou částí v hostitelské společnosti. Navíc sami migranti jsou ohrožení rizikem, protože jsou na trhu práce marginalizovanou skupinou. Pro českou společnost i pro imigranty je proto důležité, aby se rozvíjela účinná integrační politika, která posílí pozitivní a eliminuje negativní dopady migrace. Až dosud ucelená a koordinovaná integrační politika v ČR chybí.
 
Anotace v angličtině:  Following the growth of economy and stabilisation od democracy, the Czech Republic became a target country for work migrants. Foreigners are needed in order to fill the gaps in the Czech labour supply and they also show potential to help dealing with so-called new social risks. However, new risks may also emerge as a consequence of social processes related to migration, should the migrants remain a non-integrated part of the host society. In addition, the migrants themselves are at risk as they are substantively marginalized at the labour market. It is important for the Czech society as well as for its immigrants that an efficient integration policy will be developed in order to strengthen positive effects of migration and to eliminate the negative ones. So far, a comprehensive and coordinated integration policy is missing in the CR.
Klíčová slova: pracovníci migrující; cizinci; integrace cizinců; integrace sociální; zaměstnanost cizinců; kvalita zaměstnání; politika integrační; rizika sociální; trh práce

Klíčová slova v angličtině: migrant workers; foreigners; social integration; employment of foreigners; quality of employment; integration of foreigners; integration policy; social risks; labour market
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Pracovní migrace a její regulace v kontextu české politiky zaměstnanosti. [Labour migration and its regulation in the frame of Czech labour market policy.]. / Miroslava Rákoczyová, Hana Pořízková - In: Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda / Jiří Winkler. - Brno : Barrister & Principal, 2008. - ISBN 978-80-87029-49-7. - s. 61-81.

[ Rákoczyová, Miroslava - Pořízková, Hana ]

Anotace:  Text se zabývá pracovní migrací v kontextu nových sociálních rizik, přičemž si všímá jak pozitivních tak negativních účinků migrace při rozvoji těchto rizik. Autoři si v této souvislosti kladou otázku: Jaká je role politiky zaměstnanosti při regulaci dopadů migrace v kontextu nových sociálních rizik? Na základě znalostí o postavení cizinců na trhu práce a znalostí zahraniční zaměstnanosti v České republice pak odvozují význam politiky zaměstnanosti při regulaci dopadů pracovní migrace.
 
Anotace v angličtině:  The text is dealing with labour migration The text is dealing with labour migration in the frame of new social risks. Authors describe positive and negative impacts of migration in the course of development of the risks and ask a question: What is the role of employment policy during regulation of impacts of migration in the frame of new social risk? On the basis of knowledge concerning position of the foreigners at the labour market and data concerning employment of foreigners in the Czech Republic is derived importance of employment policy during regulation of work migration impacts.
Klíčová slova: migrace pracovní; rizika sociální; veřejné služby zaměstnanosti; marginalizace trhu práce; migrace; politika integrační

Klíčová slova v angličtině: labour migration; social risks; public employment services; marginalization; migration; integration policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06009 - Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb.; 2D06002 - Migrující osoby v České republice - postavení na trhu práce a sociální integrace
Poznámka:  2D06009 - Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb. (2006-2011). Příjemce: MU, FSS (řešitel: J. Winkler)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Nová sociální rizika na českém trhu práce jako problém nebo politická agenda? [New social risk on the Czech labour market as problem and (or) policy agenda?]. / Jiří Winkler - In: Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. - Brno : Barrister & Principal, Masarykova univerzita, 2008. - ISBN 978-80-87029-49-7. - s. 5-14 (9 s.).

[ Winkler, Jiří ]

Anotace:  Kapitola přináší pojmoslovnou analýzu termínu "nová sociální rizika", a provádí stručnou charakteristiku výzkumných problémů v této oblasti v kontextu české sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  Chapter sell terminological analysis of the terms "new social risk". It presents a brief characteristics of research problems in this area within context Czech social policy.
Klíčová slova: trh práce; rizika sociální; agenda politická

Klíčová slova v angličtině: labour market; social risks; policy agenda setting
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 2D06009 - Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2016
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Riziko ztráty bydlení a jeho prevence: Rozbor problému a vyhodnocení nástrojů [The risk of housing loss and its prevention: Analysis of the problem and assessment of tools]. / Ivana Šimíková, Robert Trbola, Jan Milota, Magda Frišaufová, Jiří Vyhlídal - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 119 s. - ISBN 978-80-7416-239-8

[ Šimíková, Ivana - Trbola, Robert - Milota, Jan - Frišaufová, Magda - Vyhlídal, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem monografie je zmapování situace v oblasti prevence ztráty bydlení v České republice s důrazem na potenciál a limity, které nabízí současná národní a lokální politika v oblasti bydlení, včetně charakteristik užívaných nástrojů a úsilí všech významných aktérů na tomto poli. Na základě konceptů uvedených zejména v zahraniční literatuře monografie vymezuje prevenci ztráty bydlení. Rozborem strukturálních a individuálních faktorů ovlivňujících vznik rizik a situací vedoucích ke ztrátě bydlení a také rozborem statistických dat autoři dále vymezují cílovou skupinu preventivních opatření, tedy skupinu ohroženou ztrátou bydlení. Jádro monografie se zaměřuje především na deskripci současné praxe v užití nástrojů a opatření na podporu prevence ztráty bydlení, ale také praxe v oblasti spolupráce mezi jednotlivými aktéry. Cílem této části je zejména identifikace pozitivních efektů plynoucích z užití jednotlivých opatření a nastavení spolupráce mezi různými aktéry, ale také bariér, které realizaci preventivních akti
vit znesnadňují. V závěrečné kapitole monografie nabízí charakteristiky programů prevence ztráty nájemního bydlení ze zahraničí (Skotsko, Nizozemsko, Rakousko a Německo), jež fungují na trhu s nájemním bydlením a z jejichž dobré praxe by mohly být odvozeny některé prvky přístupu k prevenci ztráty bydlení na území ČR.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the monograph is to map the situation in the field of housing loss prevention in the Czech Republic with emphasis on the potential and limits offered by current national and local housing policy including the characteristics of the tools used and the efforts of all the important actors in this area. The monograph defines the housing loss prevention on the bases of the concepts set out especially in foreign literature. Through analysing the structural and individual factors influencing the emergence of risks and situations leading to loss of housing and also through analysis of statistical data, the authors further define the target group of preventive measures, accordingly the group of population at risk of housing loss. The core of the monograph primarily focuses on the description of current praxis in using tools and measures to support housing loss prevention, as well as the praxis in the cooperation among the individual actors working in this area. This part primarily aims to identify the posit
ive effects resulting from the use of particular measures and forms of cooperation, as well as barriers to their realization. The final chapter offers some characteristics of a foreign (Scottish, German, Dutch and Austrian) rental housing loss prevention programmes which work on the rental housing markets. These can serve as an inspiration for deriving some good elements for the approach to housing loss prevention in the Czech Republic.
Klíčová slova: prevence; ztráta bydlení; bydlení nájemní; rizika sociální; skupiny cílové

Klíčová slova v angličtině: housing loss; prevention; rental housing; social risks; target group
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: TD020141 Metodika prevence ztráty bydlení v České republice
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

A Double-Edged Tool: the Czech Care Allowance from the Perspective of Family CaregiversĹ Situation [Dvousečný nástroj: příspěvek na péči z perspektivy situace rodinných pečujících]. / Olga Hubíková - In: Czech and Slovak Social Work (Sociální práce/Sociálna práca). - ISSN 1213-6204 - Roč. 17, č. 1 (2017), s. 23-37 (15 s.).

[ Hubíková, Olga ]

Anotace:  Tento text se snaží zachytit společensko-politické klima a ty podmínky, za nichž musí pracovat rodinní pečovatelé v České republice a které jsou ovlivňovány českým systémem příspěvku na péči (CA). Rodinní pečovatelé byli téměř neviditelní až do uvedení CA do českého systému sociální péče. Jsou diskutovány čtyři vzájemně propojené otázky týkající se situace rodinných pečovatelů v ČR, které souvisejí s CA. Tyto otázky zahrnují 1 / postup posuzování nároku na CA; 2 / sociální práva a nízké sociální zabezpečení dostupné rodinným pečovatelům; 3 / vztah formálních sociálních služeb k rodinným pečovatelům; 4 / možný dopad stereotypů nebo předsudků odborníků v oblasti dávky na péči na posuzování nároku na pečovatelskou dávku. Text je zakončen krátkou diskusí o situaci českých rodinných pečovatelů z hlediska zahraničních zkušeností a politiky vůči rodinné péči/poskytovatelům péče včetně strategie EU.
 
Anotace v angličtině:  This text endeavours to capture the socio-political climate and those conditions under which family caregivers in the Czech Republic must work and which are influenced by the Czech Care Allowance (CA) system. The family caregivers were almost invisible until the introduction of the CA into the Czech social care system. Four interconnected issues concerning the situation of the family caregivers in the Czech Republic are discussed that are related to the CA. These issues involve 1/ a procedure of CA entitlement assessment; 2/ social rights and low social security available for the family caregivers; 3/ relationship of formal social services to the family caregivers, 4/ a possible impact of the Care benefit agenda professionalsĺ stereotypes or preconceptions on the assessment of eligibility for Care benefit. The text is concluded by a short discussion of the situation of the Czech family caregivers from the vantage point of foreign experience and policy towards family care/caregivers, including the EU strategy.
Klíčová slova: pomoc sociální v rodině; poskytovatelé péče v rodině; příspěvek na péči; posouzení nároku; ochrana sociální; rizika sociální; občanství

Klíčová slova v angličtině: family care; family caregivers; care allowance; eligibility assessment; social protection; social risks; citizenship
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT