Publikační činnost: 2003
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Zdanění práce v ČR a zemích EU. [Taxes on Labour in the CR and EU.]. / Robert Jahoda - In: Veřejná ekonomika a správa.. - Ostrava : VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2003. - ISBN 80-248-0430-1. - s. 14-15.

[ Jahoda, Robert ]

Anotace:  Článek poukazuje na negativní dopady zdanění na výsledky trhu práce. Ukazuje změny v daňové oblasti, které byly v posledních 8 letech provedeny v EU a vyvozuje závěry pro případné změny v ČR.
 
Anotace v angličtině:  Article shows negative aspects of labour taxation on labour market performance. Analyzes empirical data on changes of labour taxes in EU in the last 8 years. It is concluded by recommendations for the CR.
Klíčová slova: ČR; EU; zdanění práce; nabídka pracovních sil; poptávka po prac. silách; služby zaměstnanosti; pojistné SZ

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; taxing labour; labour suply; demand; VAT; labour intensive services; social security contributions; PIT
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Interakce sociálního a daňového systému a pracovní pobídky. [Work incentives and interaction between tax and social system.]. / Robert Jahoda - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2004. - 21 s.

[ Jahoda, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie monitoruje vliv daňových a dávkových nástrojů na příjem rodiny a na její pracovní pobídky. Ty jsou zkoumány na modelových rodinách. Pro znázornění toho, jaká část hrubého pracovního příjmu je zdaněna formou sociálního pojistného, daní z příjmu a snížením sociálních dávek, je zaveden ukazatel mezní efektivní sazby daně. Ten je dále rozveden, aby ukazoval pasti neaktivity plynoucí z nízkých pracovních příjmů, dávek v nezaměstnanosti a dávek v případě pracovní neaktivity. Zcela podle očekávání bylo ukázáno, že pravděpodobnost, že se jedinec nachází v pasti neaktivity je ovlivněna výší pracovního příjmu (ohroženou skupinou jsou pracovníci s nízkou kvalifikací) a podobou rodiny (ohroženou skupinou jsou rodiny samoživitelů a rodiny s více dětmi). Pastí neaktivity je ovšem ohrožena každá rodina, jejíž část příjmů pochází z příjmově testovaných dávek. Na základě zjištěných skutečností jsou přijaty doporučení pro další výzkum. Tato analýza zapadá do diskuse vedené v ČR na téma reformy sociální politiky a zvýšení zaměstnanosti lidí, kteří pobírají sociální dávky.
 
Anotace v angličtině:  The report aimed at monitoring the direct influence of tax and benefit instruments on household incomes. Indicators of financial work incentives are examined for model type families for identifying any undesired influences of taxes and social transfers on peoples work decisions. Marginal effective tax rates (METRs) are calculated in order to show what part of a change in earnings is "taxed away" by the combined operation of taxes, social security contributions (SSCs), and any withdrawal of earnings related social benefits. Three different types of METRs are calculated in order to measure so-called low-wage, unemployment and especially inactivity traps. As one would expect, the likelihood of an inactivity trap is highest for low-skilled workers with low earnings potential, one earner families and families with more dependent children. The risk of low-wage and inactivity trap is higher when means-testing of benefits has played a role. Report is concluded with proposals for future research. This report contributes to the Czech Republic discussion on social security reform, with the aim of increasing employment of people living on welfare.
Klíčová slova: finance veřejné; politika daňová; politika sociální; nezaměstnanost; populace ekonomicky neaktivní; pojistné SZ; daně; výdaje

Klíčová slova v angličtině: public finance; tax policy; social policy; inactivity trap; unemployment trap; income tax; social security contribution; tax expenditure; marginal effective tax rates
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Komparace zatížení pracovních příjmů reprezentativních typů domácností zaměstnanců v České a Slovenské republice osobní důchodovou daní a příspěvky na sociální zabezpečení. [Comparison of the overall taxation rates of selected household types of employees according to their income in the Czech Republic and Slovakia.]. / David Prušvic, Jiří Přibyl - Praha: VÚPSV, 2006. - 50 s. - ISBN 80-87007-37-9

[ Prušvic, David - Přibyl, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie srovnává míry zatížení příjmů vybraných typů domácností zaměstnanců s ohledem na výši jejich příjmů. Analýza je založena na komparaci následujících čtyř systémů: český systém daně z příjmů a příspěvků na sociální pojištění v roce 2005 a v roce 2006 a slovenský systém daně z příjmů a příspěvků na sociální pojištění v letech 2005 a 2006. Studie se primárně orientuje na mezinárodní srovnání celkového zatížení těmito odvody, ačkoli je současně provedena i komparace změn v systémech jednotlivých zemí mezi roky 2005 a 2006.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we compare the overall taxation rates of selected household types of employees according to their income. The analysis is based on comparison of the following four systems: Czech income tax and social security contributions system in 2005 and in 2006 and the Slovak income tax and social security contributions systems in 2005 and 2006. The main aim of this study is the international comparison of the overall burden of these levies, although comparison between the situation in the year 2005 and 2006 in the respective countries is made as well.
Klíčová slova: daně; daně z příjmů; pojistné SZ; daň jednotná

Klíčová slova v angličtině: taxation; progressivity; personal income tax; social security contributions; flat tax
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zatížení pracovních příjmů zaměstnanců povinnými odvody - komparace situace v České a Slovenské republice dle vybraných typů domácností. [Tax Burden of Selected Households' Kinds Earned Income - Taxation Comparison in the Czech and Slovak Republic.]. / David Prušvic, Jiří Přibyl - In: Česká ekonomika v procesu globalizace. Konkurenceschopnost a hospodářská politika / Zdeněk Tomeš, (ed.). - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - ISBN 80-210-4087-4. - s. 135 - 148 (13 s.).

[ Prušvic, David - Přibyl, Jiří ]

Akce: Brno, MU, 13. - 14. 9. 2006, EUR
Anotace:  V tomto příspěvku srovnáváme míry zatížení příjmů vybraných typů domácností zaměstnanců s ohledem na jejich příjmy. Analýza je založena na srovnání následujících čtyř systémů: český systém daně z příjmů v roce 2005, český systém daně z příjmů v roce 2006, současný slovenský systém daně z příjmů s povinným penzijním pojištěním a současný slovenský systém daně z příjmů s dobrovolným systémem důchodového pojištění. Hlavním cílem tohoto příspěvku je mezinárodní srovnání celkového zatížení (sestávající se z osobní důchodové daně a z povinných příspěvků na sociální pojištění, včetně zdravotního pojištění), ačkoli je současně provedena komparace i mezi situací v České republice před a po změně v systému české daně z příjmů mezi roky 2005 a 2006.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we compare rates of income taxation (personal income tax plus social security contributions) at selected householdsĺ types of employees according to their income. The analysis is based on comparison of the following three tax systems: Czech income tax system in 2005, Czech income tax system in 2006 and current Slovak income tax system. The main aim of this paper is the international comparison, although comparison between the situation before and after the change of Czech income tax law is made as well.
Klíčová slova: daně; daně z příjmů; progresivita; pojistné SZ; daň jednotná

Klíčová slova v angličtině: taxation; progressivity; personal income tax; social security contributions; flat tax
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT