Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Přístupy k hodnocení efektivnosti sociálních služeb v národním hospodářství - syntéza teoretických východisek a konceptů. [Approaches to assessment of social services effectiveness in national economy - synthesis of teoretical background and concepts]. / Jan Mertl - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 48 s. - ISBN 978-80-87007-72-3

[ Mertl, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem předkládané výzkumné studie je na základě syntézy klíčových teoretických poznatků a aktuálních empirických trendů poukázat na sociální a ekonomické aspekty ovlivňující otázky efektivnosti sociálních služeb. Význam a očekávaný nárůst spotřeby sociálních služeb je v současné společnosti, charakterizované demografickým stárnutím, širokým spektrem výskytu civilizačních chorob a změnami tradičního způsobu života, mimo vší pochybnost. Analýza se věnuje především službám sociální péče, které tyto změny postihnou nejvýznamněji. Studie se nejprve zabývá jejich ekonomickými charakteristikami, vazbami zdravotní a sociální péče a ukazuje komplexnost produkce blahobytu v oblasti sociálních služeb. Studie vychází z dostupné domácí i zahraniční literatury, je výběrová vzhledem k uvedeným cílům a předmětu zkoumání a nabízí čtenáři syntézu poznatků, které mohou rozšířit současný český diskurz v otázce efektivní existence sociálních služeb v rámci tržní ekonomiky.
 
Anotace v angličtině:  The goal of this study is to emphasize social and economical aspects of social services effectiveness with a strong theoretical background and reflection of current empirical trends. The importance and expected growth in consumption of social services is in current society, characterized by demographic ageing, wide selection of civilization diseases and changes of traditional life-style, without any doubt. The analysis focuses most of all on the social care, which will be the most affected by these changes. This study first focuses on their economical characteristics, the relationship of health and social care and show the complexity of welfare production of social services. Next with respect to its goal briefly summarizes current family and population trends and changes in health care, too. The study outcomes from existing home and foreign literature, is selective regarding its goals and subject of interest and offers to reader findings, which could help current Czech discourse about effective existence of s
ocial services in market economy.
Klíčová slova: služby sociální; pomoc sociální; péče zdravotní; stárnutí; poskytovatelé sociálních služeb; EU

Klíčová slova v angličtině: social services; social care; health care; demographic ageing; social service providers; services of general interest; European Union
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Odpovědnost za škodu vzniklou klientovi v pobytových zařízeních sociálních služeb. [Liability for damages incurred by clients in social services residential facilities.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Věra Jeřábková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 1 (2009), s. 2-7 (6 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra ]

Anotace:  Článek se zabývá problematikou odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi při poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních. Vychází z právní teorie odpovědnosti za škodu a dále blíže rozebírá jednotlivé typy právní odpovědnosti, které mohou při poskytování sociálních služeb nastat. Zdrojem informací o úrovni znalostí poskytovatelů rezidenčních sociálních služeb bylo dotazníkové šetření.
 
Anotace v angličtině:  The article deals with the issue of liability for damages incurred by beneficiaries of social services in residential facilities. It is based on the legal theory of liability for damages and scrutinises the different types of legal liability that may arise during the provision of social services. The source of information on the standard of residential social services providers knowledge about liability for damages was a questionnaire-based survey.
Klíčová slova: služby sociální; odpovědnost za škodu; poskytování sociálních služeb; zařízení rezidenční

Klíčová slova v angličtině: liability for damages; social services; social service providers; provision of social services; residential facilities
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Nejčastější a nejzávažnější potíže provázející zajišťování pobytových sociálních služeb z pohledu poskytovatele. [The most frequent and serious problems relating to the provision of residential social services from the point of view of providers.]. / Pavel Bareš - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 3 (2010), s. 21-24 (4 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  Tento článek seznamuje čtenáře s vybranými výsledky dotazníkového šetření provedeného v r. 2009 mezi 156 poskytovateli sociálních služeb pro seniory a postižené lidi. Tento průzkum se podíval na širokou škálu otázek, týkajících se poskytování vybraných sociálních služeb pro tyto cílové skupiny. Článek věnuje pozornost pouze nejčastějším nebo nejzávažnějším problémům, se kterými se poskytovatelé setkali při zajišťování sociálních služeb. Při hodnocení odpovědí respondentů bylo identifikováno 8 základních problémových oblastí a různé potíže daných respondentů byly uspořádány do těchto klasifikací.
 
Anotace v angličtině:  This article acquaints the reader with selected results of questionnaire survey conducted in 2009 among 156 providers of social services for senior citizens and disabled people. This survey looked at a wide range of issues concerning the provision of selected social services for these target groups. The article only devotes attention to the most frequent or most serious problems that the providers have encountered while ensuring social services. In evaluating the answers of respondents, 8 basic problem areas were identified and the various difficulties experienced by the given respondents were arranged in these classifications.
Klíčová slova: služby sociální; poskytovatelé sociálních služeb; problémy; financování; šetření; poskytování pobatových sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: social services; social service providers; social services provision; problems; financing; survey
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT