Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Dotace ze státního rozpočtu brání rozvoji sociálních služeb [Grants from the state budget obstructs development of social services]. / Ladislav Průša - In: Kontakt. - ISSN 1212-4117 - Roč. 13, č. 4 (2011), s. 460-468 (9 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Jedním ze stěžejních zdrojů pro financování sociálních služeb jsou dotace poskytované MPSV ze státního rozpočtu. Dříve provedené analýzy prokázaly, že v uplynulých letech byly opakovaně zjištěny výrazné rozdíly mezi výší těchto poskytovaných dotací v závislosti jak na formě organizace poskytující sociální služby, tak i podle jednotlivých krajů. Cílem provedeného šetření proto bylo analyzovat výsledky prvního kola dotačního řízení pro r. 2011. Pozornost byla soustředěna na analýzu výsledků u 6 nejvýznamnějších služeb sociální péče, kde byly pozornost věnována výši přiznané dotace v závislosti na typu organizace poskytující tyto sociální služby. Poznatky identifikovaly významné rozdíly ve výši dotace pro různé právní formy poskytovatelů, proto byl původní cíl rozšířen o podrobnou analýzu výše dotace přiznané domovům pro seniory v jednotlivých krajích v závislosti na tom, zda jejich zřizovatelem je kraj či jednotlivá města, popř. obce. Ukazuje se, že poskytování dotací ze státního rozpočtu je významným limitujíc
ím prvkem rozvoje sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  Principal sources of financing of social services include grants provided by the MLSA from the state budget. Formerly performed analyses demonstrated that over the last years, considerable differences have been repeatedly found between the amounts of these grants depending on the form of organization providing the social services as well as on particular regions. The target of the examination implemented was to analyze results of the first round of the grant procedure for 2011. Attention was focused on the analysis of results in six most important social care services, where the level of the grant was considered depending on the type of the organization providing these social services. The obtained knowledge identified considerable differences between the levels of the grant for different legal forms of social services providers and thus, the original target was extended by a detailed analysis of the grant level provided for seniorĺs homes in particular regions depending on whether they were established by th
e region or by particular cities or possibly villages.
Klíčová slova: služby sociální; financování; dotace ze státního rozpočtu

Klíčová slova v angličtině: social services; social services financing; grants from state budget
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: HR181/09 - Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012: 2012
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Optimalizace sociálních služeb [Optimization of social services]. / Ladislav Průša, Petr Víšek - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012; Praha: Národní centrum sociálních studií, o.p.s., 2012. - 130 s. - ISBN 978-80-7416-099-8

[ Průša, Ladislav - Víšek, Petr ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem předložené monografie je zpracovat návrh optimalizace sociálních služeb, navrhnout koncepci databáze této oblasti vytvoření komunikační platformy. Jejím cílem není kritika nebo konfrontace praktických kroků MPSV a jeho legislativních návrhů v oblasti sociálních služeb, ale pokus o nezávislý rozbor procesů, jevů a situací s ambicí vytvořit pro MPSV zdroj podnětů a informací pro vlastní řídící, metodickou i koncepční činnost.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this monograph is to carry out the draft of the social services optimization and to propose the concept of the database of this area by creating a communication platform. The study attempts to independent analysis of processes, phenomena and matters with the ambition to create a source of ideas and information for managerial, methodological and conceptual activity of the MLSA, rather than criticism or confrontation of practical steps of the MLSA and its legislative proposals in the field of social services.
Klíčová slova: služby sociální; financování sociálních služeb; příspěvek na péči; dotace ze státního rozpočtu; sociálně-demografická analýza; statistická sledování

Klíčová slova v angličtině: social services; social services financing; care allowance; subsidy from state budget; socio-demographic analysis; statistical monitoring
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: 6257/11 Analýza optimalizace sociálních služeb a vytvoření komunikační platformy reformy sociálních služeb
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Sociální služby na historické křižovatce [SOCIAL SERVICES AT A HISTORICAL CROSSROADS]. / Ladislav Průša - In: Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY: Economic and Social Challenges for European Economy. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2019. - ISBN 978-80-87291-25-2. - s. 469-484 (15 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Akce: September 3ľ5, 2019 Čeladná, Czech Republic Externí odkaz
Anotace:  Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době připravuje novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která by měla reagovat na aktuální problémy tohoto sociálního systému. Navrhovaná novela posiluje administrativní direktivní systém organizace a managementu sociálních služeb, zaměřuje se na problematiku financování sociálních služeb jen okrajově. Cílem tohoto příspěvku je identifikovat hlavní nedostatky ve financování sociálních služeb a předložit návrhy na jejich odstranění. Na základě analýzy zdrojových dat týkajících se rozdělování státních dotací a dalších zdrojů financování byly charakterizovány hlavní problémy, které neumožňují efektivní rozvoj systému sociálních služeb v následujících letech. Na základě sekundární analýzy zjištění týkajících se financování sociálních služeb ve vybraných evropských zemích byla navržena řešení, která poskytovatelům sociálních služeb umožní pružně reagovat na rostoucí potřebu sociálních služeb, zejména pro seniory.
 
Anotace v angličtině:  The Ministry of Labor and Social Affairs is currently preparing an amendment to Act No. 108/2006 Coll., On Social Services, which should respond to current problems of this social system. The proposed amendment strengthens the administrative directive system of organization and management of social services, he focuses on the issue of financing social services only marginally. The aim of this paper is to identify the main lacks in the funding of social services and to put forward proposals to remove these lacks. Based on an analysis of source data concerning the distribution of state subsidies and other sources of financing, the main problems were characterized that do not allow the social services system to develop effectively in the coming years. Based on a secondary analysis of the findings concerning t he financing of social services in selected European countries, solutions have been proposed that will enable social service providers to respond flexibly to the growing need for social services, espec
ially for the elderly.
Klíčová slova: služby sociální; financování sociálních služeb; dotace ze státního rozpočtu; příspěvek na péči; péče ošetřovatelská

Klíčová slova v angličtině: social services; social services financing; subsidies from the state budget; care allowance; nursing care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT