Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kvalifikační potřeby pracovníků v sociálních službách pro seniory. Závěrečná zpráva z výzkumu. [ The qualification needs of workers in social services for the elderly. Final report.]. / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2006. - 136 s. - ISBN 80-87007-41-7

[ Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva shrnuje výstupy z výzkumného projektu "Kvalifikace pracovníků v sociálních službách". Závěry a doporučení, která formulujeme v tomto textu, se opírají o empirická zjištění získaná v rámci jednotlivých výzkumných fází: (1) určení a deskripce stávajících typových pozic pracovníků v sociálních službách pro seniory; (2) kvalitativní šetření zjištěných typových pozic v sociálních službách; (3) diskuse o výsledcích kvantitativní i kvalitativní části výzkumu s odborníky. V textu jsou popsány aktuální kvalifikační potřeby, tzn. takové, jejichž uspokojení potenciálně zvyšuje schopnost vykonávat běžně očekávané činnosti v souladu s očekávaným posláním. Dále jsou vymezeny ävýhledovéô kvalifikační potřeby, tzn. takové, jejichž uspokojení by mohlo zvýšit schopnost pracovníků naplňovat očekávané poslání způsobem odpovídajícím trendům ve vývoji sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  This report summarises the outcomes of the research project "The Qualification of Workers in Social Services". The conclusions and recommendations articulated in this report are based on empirical findings obtained at individual research stages: (1) the identification and description of current type positions in social services for the elderly; (2) a qualitative survey of the identified type positions in social services; (3) a discussion with experts of the outcomes of the quantitative and qualitative survey parts. The report describes relevant qualification needs, that is such needs, the fulfilment of which can potentially improve the ability to carry out routinely expected tasks in agreement with the expected role. Furthermore, ôprospectiveö qualification needs are defined, that is such needs, the meeting of which could improve workersĺ ability to fulfil the expected role in a manner corresponding to trends and developments in social services.
Klíčová slova: služby sociální; práce sociální; pracovníci sociální; kvalifikace odborná

Klíčová slova v angličtině: social services for the elderly; social work; social workers; qualification needs; type position
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Dilemmas Faced by Frontline Workers in Statutory and Non-Governmental Care for Elderly. [Dilemata, kterým čelí frontline pracovníci ve veřejnoprávní a nevládní péči o staré lidi.]. / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Mirka Nečasová - In: Social Work in Restructured European Welfare Systems. / Vincenzo Fortunato. - Roma : Carocci, 2008. - ISBN 978-88-430-4559-4. - s. 95-113.

[ Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina - Nečasová, Mirka ]

Anotace:  Kapitola se věnuje otázce "jak pracovníci se starými lidmi reagují na různé politiky české vlády, pokud jde o veřejnoprávní a nevládní organizace sociálních služeb, a jak jejich reakce modifikují jejich přístup ke klientům"? Kapitola popisuje český systém sociálního zabezpečení a souvisejících politik. Autoři komentují různá chápání sociální práce v rámci českých služeb pro seniory. V tomto kontextu potom popisují a srovnávají dilemata práce se seniory, se kterými mají lidé z obecní domácí péče a charitativní osobní péče zkušenost, a jejich reakce na tato dilemata.
 
Anotace v angličtině:  This chapter devotes to the question "how do workers with the elderly respond to the different policies of the Czech government in respect to statutory and non-governmental social service organisations and how do their responses modify their approach to their clients?" The chapter describes the Czech social security system and concerning policies. Authors comment on various understandings of social work in the Czech services for the elderly. In this context, they then describe and compare dilemmas of work with the elderly that people from Municipality Home-Care and Charity Personal Care experience and their responses to these dilemmas.
Klíčová slova: ČR; staří; práce sociální; služby sociální; služby sociální osobní; pracovníci sociální; organizace nevládní; home care; systém sociálního zabezpečení

Klíčová slova v angličtině: CR; elderly; social work; social services; social services for the elderly; personal social services; non-governmental organisations; HOME CARE; social security system
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů [The affordability of housing and the current housing situation of the senior population]. / Jana Godarová, Robert Trbola, Robert Jahoda, Miroslava Rákoczyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 159 s. - ISBN 978-80-7416-250-3

[ Godarová, Jana - Trbola, Robert - Jahoda, Robert - Rákoczyová, Miroslava ]

Externí odkaz
Anotace:  Přechod z ekonomicky aktivní fáze života do ekonomicky neaktivní je často spojen s poklesem čistých disponibilních příjmů domácnosti seniora. To může mít negativní vliv na finanční dostupnost bydlení. Cílem této monografie bylo zhodnotit, jak se mezi roky 2005 až 2014 změnila finanční dostupnost bydlení a bytová situace seniorské populace. Na základě toho posoudit, jestli se senioři jako sociální skupina nestali novou ohroženou skupinou, která má problémy s dostupností bydlení, případně které segmenty seniorské populace tyto problémy mají.
 
Anotace v angličtině:  The transition of the economically active phase of life to economic inactivity is often associated with a decrease in net disposable household income of the senior citizens. This can have a negative impact on housing affordability. The aim of this study is to evaluate changes in the affordability of housing and the housing situation of the senior population between the years 2005 and 2014. In addition, we try to assess whether the elderly as a social group have become a new vulnerable group facing problems with housing affordability, or which segments of the senior population have these problems.
Klíčová slova: senioři; bydlení sociální; doplatek na bydlení; příspěvek na bydlení; pomoc mimořádná okamžitá; služby sociální pro seniory; SILC; AROP; chudoba

Klíčová slova v angličtině: senior citizens; social housing; housing benefit; housing supplement; extraordinary immediate assistance; social services for the elderly; SILC; AROP; poverty
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT