Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Harmonizace priorit obecní politiky v oblasti sociálních služeb s aktuálními potřebami. [Municipal priorities in the area of social services and their harmonisation with actual needs]. / Pavel Bareš - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 2 (2008), s. 22-25.

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  Článek nejprve popisuje klíčové faktory pro stanovení priorit v obecní politice. Tyto otázky jsou diskutovány nejprve všeobecně a posléze je pozornost zaměřena na oblast sociálních služeb. V této souvislosti je krátce diskutována role střednědobého plánování sociálních služeb a metoda komunitního plánování. V dalším textu je pozornost věnována výsledkům empirického šetření mezi pracovníky obcí s rozšířenou působností. V rámci něho byly zjišťovány souvislosti mezi hodnocením rozsahem realizace, výší dostupných prostředků a přiměřeností potřebám u různých sociálních služeb. Ze zjištěných údajů vyplynul silný vztah mezi prioritami v oblasti sociálních služeb a možnostmi uspokojení existujících potřeb. Priority v oblasti sociálních služeb přitom nebyly nastaveny adekvátně vzhledem k existujícím potřebám: služby charakterizované vyšší potřebností poskytování, neměly vyšší, ale naopak nižší či výrazně nižší prioritu.
 
Anotace v angličtině:  The article describes a range of important factors involved in the process of determining municipal policy priorities. The article begins with a discussion of the general factors involved as well as specific factors directly concerning social services. The article goes on to outline the findings of a questionnaire survey involving social services department employees from selected municipal authorities across the whole of the Czech Republic which analysed the relationship between the extent of the provision of social services on the one hand and the financial resources available for, and their ability to meet, contemporary needs. The data revealed a strong correlation between the former and the two latter variables. However the data also revealed that the priorities defined did not reflect existing needs: "higher needö social services were identified as having lower priority in terms of the extent of both realisation and financial resources awarded.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; plánování sociální; plánování sociálních služeb; solidarita; ústavy; kvalita sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; social services planning; quality of social services; municipal policy; community planning of social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Cílové skupiny v krajských střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb zpracovaných v období 2006-2007. [Target groups in regional mid-term social services development plans compiled in the period 2006-2007.]. / Pavel Bareš - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 96 s. - ISBN 978-80-7416-009-7

[ Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Sociální služby jsou poskytovány s cílem zmírnit nebo změnit situaci osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci. Potřeby osob v této situaci jsou značně rozmanité, uživatele sociálních služeb lze proto dělit do několika skupin. Rozvoj sociálních služeb na určitém území by tak měl zohledňovat pohled uživatele, respektive potřeby cílových skupin. Při přípravě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, který je klíčovým dokumentem pro poskytování sociálních služeb na daném území, je proto žádoucí využití metodik pro komunitní plánování, které mimo jiné právě potřeby uživatelů sociálních služeb zohledňují. Studie se věnuje tematizaci cílových skupin ve všech 14 krajských středně-dobých plánech rozvoje sociálních služeb zpracovaných v období 2006-2007. Analýza těchto dokumentů právě z tohoto aspektu je u některých z nich prvním předpokladem a také klíčem k jejich pochopení a pro jejich analýzu všeobecně. V některých je stěžejní částí dokumentu.
 
Anotace v angličtině:  Social services are offered with the aim of ameliorating or changing the circumstances of people living in disadvantageous conditions. The needs of people in such situations are very diverse thus it seems appropriate to divide them into separate groups. The development of social services in a given area should consequently take into consideration the perspective of various target groups. While mid-term plans for the development of social services constitute key documents with regard to the provision of social services, they should be based on the community planning method which takes into account the needs of social services users. The study analyses the question of inclusion and the perceptions of various target groups in all 14 Czech regional mid-term social services development plans compiled in the period 2006-2007. An analysis of these documents from this perspective should be considered a precondition for their further analysis and facilitates to understand the majority of such documents.
Klíčová slova: služby sociální; uživatelé; skupiny cílové; plánování komunitní; střednědobý plán ; plánování sociálních služeb; samospráva krajská

Klíčová slova v angličtině: social services; social services planning; users; target groups; community planning of social services; mid-term social services development plan; regions
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Cíle, priority a opatření v plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje [Goals, priorities and measures within the plan of the social services development of Moravian-Silesian region]. / Pavel Bareš - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 75 s. - ISBN 978-80-7416-090-5

[ Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace sleduje dva hlavní cíle. Prvním z nich je zachycení obecných podmínek a limitů při srovnávání a hodnocení cílů, priorit, opatření, popřípadě aktivit ukotvených v krajských střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb. V této souvislosti se studie věnuje základním charakteristikám krajských plánů v ČR a obecným možnostem a omezením při jejich srovnávání. Následně jsou obecně charakterizovány pojmy cíl, priorita, opatření a aktivita a je popsán způsob jejich používání v krajských plánech. Dále jsou v publikaci zhodnoceny možnosti a limity jejich analýzy a otázka volby vhodného přístupu k jejich analýze. Druhým cílem je přiblížit a vyhodnotit cíle, priority, opatření a aktivity obsažené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010-2014, který byl vybrán pro účely podrobnějšího vyhodnocení.
 
Anotace v angličtině:  The publication pursues two different aims. The first aim of the study is general assessment of the feasibility of comparisons and analyses dealing with goals, priorities, measures and activities which were declared in regional mid-term social services development plans. With regard to this topic, the study focuses on selected characteristics of existing regional plans in the Czech Republic and captures conditions and barriers for the general comparison of regional plans. The publication deals with the definition of terms goal, measure, priority and activity. Consequently, it discusses their utilization in regional plans, the feasibility of their analysis and the query of selection of appropriate analytical approach. The second aim of the text is thorough description and analysis of goals, priorities, measures and activities which were declared in actual plan of Moravian-Silesian region.
Klíčová slova: služby sociální; kraje; kvalita sociálních služeb; financování; plánování sociálních služeb; priority; střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: social services; financing; regions; quality of social sercvices; social services planning; priority; mid-term social services development plan
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči [The economic efficiency of providing care for a care allowance recipients]. / Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 63 s. - ISBN 978-80-7416-120-9

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této monografie je charakterizovat ekonomickou efektivnost poskytování péče příjemČcům příspěvku na péči. Na základě teoretických východisek budou identifikována kritéria pro toto hodnocení a následně bude vyhodnocena ekonomická efektivnost poskytování péče příjemcům této sociální dávky. V závěru bude věnována pozornost možnostem využívání údajů o struktuře příjemců příspěvku na péči pro potřeby plánování služeb sociální péče jak na celostátní, tak i na regionální úrovni.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this monograph is to characterize the economic efficiency of providing care for the recipients of the care allowance. Based on the characteristics of the basic theoretical background will be identified criteria for this evaluation, and subsequently will be evaluated the economic efficiency of provision care for the recipients of this social benefit. At the end of the monograph attention will be paid to the possibility of using data on the structure of recipients of care allowance for the needs of social care service planning at both national and regional levels.
Klíčová slova: služby sociální; financování sociálních služeb; příspěvek na péči; dotace ze státního rozpočtu; péče ošetřovatelská; plánování sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: social services; financing of social services; care allowance; subsidy from state budget; nursing care; social services planning
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: 6253/11 Analýza a výzkum způsobů zajištění dlouhodobé sociálně zdravotní péče o příjemce příspěvku na péči
Poznámka:  Zpracování publikace bylo podpořeno ze zdrojů OPLZZ v rámci Individuálního projektu
MPSV "Podpora procesů v sociálních službách".
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Dostupnost a plánování služeb v obcích [Accessibility and planning of services in communities]. / Ladislav Průša - In: Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných služeb / Zdeněk Kalvach. - Praha : Diakonie ČCE, 2014. - ISBN 978-80-87953-07-5. - s. 61-67 (7 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Jedním z klíčových problémů prakticky všech vyspělých evropských zemí je zajištění dlouhodobě udržitelného systému financování dlouhodobé sociálně zdravotní péče. Počet osob starších 65 let roste. Tento vývoj vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost problematice dostupnosti těchto služeb v jednotlivých obcích, městech a regionech. Při hodnocení dostupnosti nelze uplatňovat stejná hlediska na celém území, neboť je třeba brát v úvahu řadu objektivních charakteristik determinujících určití rozdíly.
 
Anotace v angličtině:  One of the key issues of all developed European countries is to ensure sustainable financing system of long-term social and health care. The number of people aged over 65 is increasing. This development requires focused attention on the issue of the availability of these services in individual municipalities, cities and regions. In assessing the availability can not apply the same terms throughout the territory, it is necessary to take into account a number of objective characteristics determinative tell the difference.
Klíčová slova: péče dlouhodobá; služby sociální; plánování komunitní; plánování sociálních služeb; obce; regiony; stárnutí; financování; informace

Klíčová slova v angličtině: long-term care; social services; accessability social services; social services planning; community planning of social services; ageing; financing; information
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  celkem 95 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Stěžejní východiska pro tvorbu dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030 [The fundamental basis for creating long-term development strategy of social services in the city Pisek as a municipality with extended competences in 2030]. / Ladislav Průša, Pavel Bareš, Jana Langhamrová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 127 s. - ISBN 978-80-7416-233-6

[ Průša, Ladislav - Bareš, Pavel - Langhamrová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Jednou z klíčových kompetencí, kterou Město Písek má jako obec s rozšířenou působností, je poskytování celého spektra sociálních služeb osobám, které v tomto regionu žijí. Pro realizaci těchto činností však město nemá k dispozici dostatek informací především z hlediska dlouhodobých vizí, koncepcí a strategií. Cílem předložené monografie je proto shromáždit stěžejní východiska pro tvorbu dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030, na jejichž základě by město Písek mohlo v předstihu reagovat na očekávané sociální a ekonomické jevy a skutečnosti.
 
Anotace v angličtině:  One of major responsibilities, which have been committed to the town Písek as a municipality with extended competency, is to provide a wide range of social services for people who live in this region. However, the town does not have sufficient information to implement these activities in terms of long-term visions, conceptions and strategies. The aim of this monograph is therefore to gather knowledge which is suitable for the purpose of forming a long-term strategy of social servicesĺ development in the administrative ward of the town Písek as municipality with extended competency, which will represent an overarching document for mid-term regional development strategies till 2030 and according to which the town Písek will be able to react to expected social and economic phenomena and facts in advance.
Klíčová slova: obce s rozšířenou působností; služby sociální; plánování sociálních služeb; dostupnost sociálních služeb; vývoj demografický

Klíčová slova v angličtině: municipalities with extended competencies; social services; social services planning; availability of social services; demographic development
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD020399 Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT