Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané OSS. Průběžná zpráva z první fáze výzkumu. [he Impact of Social Services Policy on the Culture of Providing Personal Social Services in a Selected PSS. A progress report on the first research stage.]. / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2006. - 71 s. - ISBN 80-87007-22-0

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  V první fázi studie, z níž předkládáme tuto průběžnou zprávu, jsme se soustředili na proces vytváření vlastní politiky osobních sociálních služeb v rámci vybrané municipality. Naším cílem bylo získat dostatečné povědomí o relevantních aktérech, formě i obsahu vlastní politiky, a o postupu jejího vytváření, abychom se následně, ve druhé fázi výzkumu, mohli pokusit zachytit průmět těchto vlivů až do kultury poskytování osobních sociálních služeb konkrétní organizací.
 
Anotace v angličtině:  During the initial study stage, that we discuss in this progress report, we concentrated on the process in which the policy of personal social services is designed in a selected municipality. Our goal was to gain sufficient awareness of the relevant parties involved, the form and contents of the policy as such, and the process in which it is formulated. This understanding would subsequently, in the second research stage, allow us to seek to track the permeation of these influences as far as into the culture of personal social services as provided by specific organisations.
Klíčová slova: služby sociální; kultura poskytování sociálních služeb; služby sociální osobní; kvalita sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: social services; social services policy; culture of providing; personal social services; quality of social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Towards Staying at Home. Could Domiciliary Care Services be a Possible Way? [Podpora setrvání doma. Může být pečovatelská služba možným řešením?]. / Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 11, č. 5 (2011), s. 3-16 (14 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  V kontextu demografického trendu stárnutí obyvatel nejen v rámci EU ale i České republiky článek na pozadí revize evropských a národních priorit v péči o seniory a s využitím výsledků kvalitativní případové studie vybraného poskytovatele pečovatelské služby diskutuje příležitosti a bariéry stávající podoby pečovatelské služby v ČR pro podporu "ageing in place", tj. podporu setrvání seniorů v jejich stávajícím bydlení navzdory jejich zhoršující se schopnosti vykonávat každodenní sebeobsluhu a péči o domácnost.
 
Anotace v angličtině:  In context of national priorities of elderly care policy both in the EU and the Czech Republic, the purpose of this study is to report on the position of the domiciliary care services as the typical means of field-based social services providing. European and national priorities regarding the policy of elderly care are presented in the first part of the text. After that using case study results of selected domiciliary care service agency extended by quantitative data (SHARE) we investigate both the current aim of the domiciliary care services and its importance to the service users themselves. Above all we focus on the possibilities and risks of the domiciliary care services providing and the potential of this kind of service to ensure suitable care of elderly in their place.
Klíčová slova: staří; služby sociální; služby péče domácí; povaha sociálního prostředí; případová studie

Klíčová slova v angličtině: elderly; social services policy; domiciliary care services; nature social environment; case study
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT