Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Potřeba sociálních služeb pro staré občany z dlouhodobého pohledu. [The need for social services for elderly citizens from a long-term perspective.]. / Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 3 (2008), s. 23-25.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Podle projekce ČSÚ dojde v budoucnu k významným změnám ve struktuře populace v ČR. Stárnutí populace přinese významný nárůst potřeby sociálních služeb, zejména pro lidi starší 80 let, kteří jsou nejčastějšími klienty pobytových služeb sociální péče. Kvantifikování růstu těchto potřeb je jedním z předpokladů pro zajištění adekvátní péče o seniory v nadcházejícím období. Odhad, který byl proveden, je založen na úrovni poskytování sociálních služeb v r. 2006.
 
Anotace v angličtině:  According to projections from CSO, significant changes in the structure of population in the CR will occur in the future. The ageing of population will give rise to a significant increase in the need for social services, particularly for people older than 80 years of age, who are the most frequent clients of social welfare residential-home services. Quantifying the growth of this need is one of the preconditions for ensuring adequate care for seniors in the coming period. The estimate that has been made is based on the proportion of social service provision according to the situation in 2006
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; služby sociální; poskytování sociálních služeb; staří; stárnutí populace; potřeby sociálních služeb; prognózování

Klíčová slova v angličtině: CR; international; social services; social services provision; need of social services; prediction; seniors; ageing of population
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Sociální služby ľ srovnání ČR a EU. [Social services ľ the comparison of the Czech Republic and EU.]. / Ladislav Průša - Praha: Centrum sociálních služeb Praha, 2008. - 59 s. : lit., obr., tab.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Cílem publikace je pokusit se charakterizovat hlavní principy nové právní úpravy systému sociální ochrany v ČR a porovnat je s prvky a principy, které jsou uplatňovány ve vybraných evropských zemích. 1. kapitola je zaměřena na vymezení postavení systému sociálních služeb v celém systému sociální ochrany a teoretickému vymezení sociálních služeb. 2. část je věnována vývoji sociálních služeb od r. 1990. 3. kapitola je zaměřena na charakteristiku vybraných stěžejních prvků nového zákona o sociálních službách, charakteristice prvních zkušeností a poznatků. Jsou naznačena některá opatření na stabilizaci systému financování sociálních služeb. Poslední kapitola je věnována některým poznámkám k problematice mezinárodní komparace sociálních služeb a charakteristice hlavních vývojových trendů ve vybraných evropských zemích.
Klíčová slova: služby sociální; poskytování sociálních služeb; organizace sociálních služeb; ochrana sociální; zákonodárství; financování; výdaje sociální; rozvoj sociálních služeb; srovnání mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: social services; social services organization; social protection; legislation; financing of social services; social expenditure; social services provision; development of social services; international comparison
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  projekt JPD 3-CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry
Projekt je spolufinancován ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl.m. Prahy a probíhal v období od 1.3.2006 do 30.9.2008
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Nejčastější a nejzávažnější potíže provázející zajišťování pobytových sociálních služeb z pohledu poskytovatele. [The most frequent and serious problems relating to the provision of residential social services from the point of view of providers.]. / Pavel Bareš - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 3 (2010), s. 21-24 (4 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  Tento článek seznamuje čtenáře s vybranými výsledky dotazníkového šetření provedeného v r. 2009 mezi 156 poskytovateli sociálních služeb pro seniory a postižené lidi. Tento průzkum se podíval na širokou škálu otázek, týkajících se poskytování vybraných sociálních služeb pro tyto cílové skupiny. Článek věnuje pozornost pouze nejčastějším nebo nejzávažnějším problémům, se kterými se poskytovatelé setkali při zajišťování sociálních služeb. Při hodnocení odpovědí respondentů bylo identifikováno 8 základních problémových oblastí a různé potíže daných respondentů byly uspořádány do těchto klasifikací.
 
Anotace v angličtině:  This article acquaints the reader with selected results of questionnaire survey conducted in 2009 among 156 providers of social services for senior citizens and disabled people. This survey looked at a wide range of issues concerning the provision of selected social services for these target groups. The article only devotes attention to the most frequent or most serious problems that the providers have encountered while ensuring social services. In evaluating the answers of respondents, 8 basic problem areas were identified and the various difficulties experienced by the given respondents were arranged in these classifications.
Klíčová slova: služby sociální; poskytovatelé sociálních služeb; problémy; financování; šetření; poskytování pobatových sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: social services; social service providers; social services provision; problems; financing; survey
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2011
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Role obecně prospěšných společností při poskytování sociálních služeb [The role of public benefit corporations in the provision of social services]. / Pavel Bareš - In: Sociální ekonomika / Marie Dohnalová, Ladislav Průša. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. - ISBN 978-80-7357-573-1. - s. 74-97 (24 s.).

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  Právní forma obecně prospěšné společnosti nachází uplatnění i v oblasti sociálních služeb. Vztahy mezi používanými pojmy a vymezení oblasti zájmu. Pro zachycení role obecně prospěšných společností při poskytování sociálních služeb byly využity údaje z Registru poskytovatelů sociálních služeb. Údaje o počtech subjektů byly dále rozlišeny podle jednotlivých typů sociálních služeb.
 
Anotace v angličtině:  Legal status of a public benefit corporation is also applied in the field of social services. Relations between the used concepts and determination of areas of interest. The data from the Register of social services providers were used to capture the role of public benefit corporations in the provision of social services Data on numbers of subjects were further distinguished by different types of social services.
Klíčová slova: ekonomika sociální; podnik sociální; obecně prospěšná společnost; poskytování sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: social economy; social enterprises; public benefit corporations; social services provision
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: GA402/08/0571 Sociální ekonomika - nová oblast výzkumu v České republice
Poznámka:  celkový počet stran knihy: 176 s.
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K problematice střetu zájmů při poskytování sociálních služeb. / Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 5, č. 2 (2011), s. 19-22.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Jedním z klíčových aspektů ovlivňujících efektivní fungování každého systému je optimální nastavení vazeb mezi jednotlivými subjekty, které se podílejí na jeho fungování. Subjekty, které plní svou roli v oblasti sociálních služeb. Dosavadní zkušenosti s aplikací zákona o sociálních službách ukazují, že v řadě případů dochází v tomto směru z jejich strany ke konfliktu při plnění těchto rolí. Možná řešení existujících problémů.
Klíčová slova: služby sociální; poskytování sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb; kompetence

Klíčová slova v angličtině: social services; social services provision; providers of social services; competence
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT