Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Rovnoprávný uživatel: Nový trend v sociálních službách na bedrech pracovníků pobytového zařízení. [Usersĺ involvement: A new trend in social services as experienced by first line workers.]. / Jana Havlíková, Olga Hubíková - In: Biograf: časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii. - ISSN 1211-5770 - č. 42 (2007), s. 33-60 (28 s.).

[ Havlíková, Jana - Hubíková, Olga ]

Anotace:  V současné době se v České republice stává aktuálním požadavek tzv. zapojení uživatelů - tj. aktivní a rovnoprávná participace uživatelů sociálních služeb na utváření těchto služeb a rozhodování o nich. . Děje se tak v souladu s pojetím, které sociální služby vnímá jako prostor, v němž uživatelé (klienti) těchto služeb mohou realizovat svá sociální práva, formulovat své zájmy a v neposlední řadě řídit vlastní biografii. Klíčovou podmínkou pro uskutečnění tohoto ideálu je přijímání uživatelů ostatními aktéry (tj. především zástupci zadavatelů, poskytovatelů i řadovými pracovníky sociálních služeb) jako rovnocenné, kompetentní partnery. V tomto článku si na pozadí aktuálních empirických dat získaných během kvalitativní případové studie vybraného zařízení sociálních služeb klademe otázku, zda ostatní aktéři budou schopni podmínce respektu ke klientům a uznání jejich kompetentnosti dostát. . Při analýze získaných dat jsme se zvláště zaměřily na ty aspekty nastavení intervence a celkového pojetí práce s klienty, které podle našeho názoru mohou nejlépe odrážet současné postavení a role klienta v rámci zkoumané služby.
 
Anotace v angličtině:  Recently, the imperative of the users involvement - i.e., the claim of an active and adequate participation of the users of welfare services in the formation of these services and the decision-making process - has become topical. It is in accordance with the concept that perceives the welfare services as the area where welfare users can fulfil their social rights, declare their interests and last, but not least take control of their own biographies. The essential prerequisite for the realization of this ideal is the acceptance of the welfare services users as equal and competent partners by the other responsible participants (mainly by the service providers, representatives of local authorities, social service workers and experts). In this paper, we discuss the question of how the new imperative penetrates into and affects the practice of social service workers, on the basis of empirical data collected during a qualitative case study of the social accommodation service. The data analysis focuses on those aspects of the intervention, the approach to the clients and the general concept of the clients held by the interviewed social workers, which in our opinion can most truly reflect the current position and role of the clients within the scope of the studied social service.
Klíčová slova: služby sociální; služby sociální ubytovací; práce sociální; reforma sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: accommodation social services; principle of active user; practice of social service workers; social services reform
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  zadáno do RIVu autorem, návaznost: Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1998
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální služby ve světle připravovaných reforem. 1. díl. / Daniela Bruthansová, a kol. - Praha: VÚPSV, 1998. - 101 s.

[ Bruthansová, Daniela - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato studie zjišťuje v návaznosti na připravovaný zákon o sociální pomoci možné změny v chování příjemců sociálních služeb popř. jejich rodin, zda navržený příspěvek na péči bude dostatečně stimulující pro rodinu, aby převzala či jinak zajistila péči o svého handicapovaného člena. Navrhuje vhodné kontrolní mechanismy k zajištění racionálního užití příspěvku na péči, jak ze strany příjemce, tak i poskytovatele služeb. V ekonomické oblasti porovnává u vybraných ústavů sociální péče dopad nového systému na jejich hospodaření a v modelových situacích porovnává příjem rodiny pečující o handicapovaného člena rodiny s příjmem, který by rodina měla podle navrhovaného zákona.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; reforma; reforma sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; social services reform
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální služby ve světle připravovaných reforem. (II. díl). / Jitka Veselá, Zdeněk Janata - Praha: VÚPSV, 1999. - 28 s.

[ Veselá, Jitka - Janata, Zdeněk ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva shrnuje poznatky z terénního šetření mezi občany důchodového věku o jejich postojích k připravovanému zákonu o sociální pomoci (vzorek 1085 občanů starších 60 let): Složení domácnosti. Zdravotní situace. Pomoc rodinných příslušníků. Změna schopností související s věkem. Informovanost respondentů o o současných sociálních příspěvcích a službách. Informovanost o uvažovaných změnách v poskytování sociální pomoci. Úroveň spokojenosti současných příjemců sociálních dávek a služeb s jejich poskytováním a okolnosti komplikující jejich přiznání. Obavy spjaté s potenciálními důsledky uvažovaných změn zákona. Preferovaný způsob zajištění péče, pokud by došlo k uvažovaným změnám. Příjmová situace respondentů souboru. Shrnutí a závěry.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; reforma sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; social services reform
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální služby ve světle připravovaných reforem (III. díl). / Jitka Veselá - Praha: VÚPSV, 1999. - 58 s.

[ Veselá, Jitka ]

Externí odkaz
Anotace:  Práce vychází z poznatků získaných v rámci terénních šetření VÚPSV v letech 1993 - 1998 a je zaměřena na vybrané problémové okruhy vládou schváleného záměru připravovaného zákona o sociální pomoci. Orientuje se zejména na problematiku nově navrhované dávky - příspěvku na péči - a problematiku činnosti subjektů poskytujících sociální služby v nových podmínkách. Výchozími materiály pro zpracování práce jsou dílčí poznatky ze studií zaměřených především na problematiku občanů zdravotně postižených a občanů v důchodovém věku, dále pak poznatky z konzultací s pracovníky z terénu a z některých návštěv v rodinách respondentů. Pro dokreslení situace je zařazeno několik kasuistik a názorů pracovníků sociálních referátů okresních úřadů. V závěru jsou uvedeny náměty pro jejich případnou realizaci v připravovaném zákonu.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; reforma sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; social services reform
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

Reforming Czech Social Services: Influence of the Implementation of national Quality Standards Active User Imperative on the primary Process [Reforma sociálních služeb v ČR: Vliv implementace principu "aktivní uživatel" na vztah sociální pracovník - uživatel služby]. / Olga Hubíková, Jana Havlíková - In: Sociológia : Slovak Siciological Review. - ISSN 0049-1225 - Roč. 43, č. 3 (2011), s. 219-241 (23 s.).

[ Hubíková, Olga - Havlíková, Jana ]

Anotace:  V ČR byl přijat nový zákon reformující sociální služby, který prostřednictvím Národních standardů kvality (NSK) radikálně mění postavení uživatelů sociálních služeb. V tomto příspěvku diskutujeme dopady principu aktivního uživatele v rámci NSK na primární proces. Čerpali jsme relevantní údaje, získané ze tří po sobě následujících případových studií chráněných zařízení, a zaměřili se na ty aspekty intervencí, které měly být reformou dotčeny nejzásadněji. Zjistili jsme, že přijetí a zejména reálná aplikace principu aktivního uživatele úředníky ulice se setkávají s několika závažnými problémy. Naše zjištění naznačují, že úředníci ulice by měli být zapojeni mnohem aktivněji a přímočařeji v diskusích a plánování procesu implementace NSK ve svých zařízeních.
 
Anotace v angličtině:  In the CR, a new act reforming social services has been adopted, that by means of the National Quality Standards (NQS) is radically changing the position of social service users. In this paper, we discuss impact of the NQS active user imperative on primary process. We have extracted relevant data from three consecutive case studies of shelter facilities and focused on those aspects of the intervention that should have been affected by the reform the most profoundly. We found out that adoption and especially real application of the active user principle by the street-level bureaucrats encounter several serious problems. Our findings suggest that street-level bureaucrats should have been involved much more actively and straightforwardly in the discussions over and the planning of the NQS implementation process in their facilities.
Klíčová slova: služby sociální; reforma sociálních služeb; standardy kvality; implementace principu aktivní uživatel; úředníci ulice; případové studie

Klíčová slova v angličtině: social services; social services reform; mplementation of active user principle; street-level bureaucrats; case study; National Quality Standards
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Impact factor: 0.047
UT WoS: 000292070500001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT