Publikační činnost: 2014: 2014
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Metodika využívání poznatků o rodinách imigrantů při zjišťování potenciálních nároků sociálního systému, které jsou spojené se slučováním rodin [Methodics for Further Utilization of Data on Immigrant Families. Approaches and Measures Applicable for the Assessment of Potential Demands on Social System with regard to Family Reunification]. / Pavel Bareš, Milada Horáková, Danica Schebelle, Jan Kubát, Zdeněk Uherek, Stanislav Brouček, Veronika Beranská - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014; Praha: Etnologický ústa AV ČR, v.v.i., 2014. - 30 s.

[ Bareš, Pavel - Horáková, Milada - Schebelle, Danica - Kubát, Jan - Uherek, Zdeněk - Brouček, Stanislav - Beranská, Veronika ]

Externí odkaz
Anotace:  Metodika mapuje předpoklady a navrhuje postupy pro práci s poznatky o rodinách imigrantů při hodnocení sociálních a ekonomických dopadů migrace a integrace rodin na fungování státu a potenciálních nároků migrace rodin na sociální systémy. Vyhodnocování dopadů migrace a integrace na sociální systémy z rodinné perspektivy umožňuje věnovat pozornost skutečnostem, které nelze dostatečně reflektovat pouze při využití individuálních údajů (např. velikost rodin, počet zaopatřených a nezaopatřených dětí v rodinách žijících v ČR a v jiných zemích, ekonomická aktivita a příjmová situace rodinné jednotky, využívání dávkových systémů ze systému sociálního zabezpečení apod.). S využitím poznatků o rodinách cizinců může sociální infrastruktura společnosti (trh práce, vzdělávací instituce, zdravotnictví, sociální zabezpečení, kultura apod.) lépe reagovat na stávající trendy. Metodika sleduje některé podobné cíle a v některých ohledech navazuje na metodiku pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů.
 
Anotace v angličtině:  The methodology investigates prerequisites and proposes methods of utilization of data on immigrant families for the purpose of assessment of social and economic demands of migration and integration. The family perspective enables to analyse some aspects which canĺt be taken into account if only individual data on foreigners are considered. This covers entries such as: size of the family, number of children living either in the Czech Republic and/or abroad (both dependent children and children with their own incomes), economic activity and incomes of the family unit, proportion of social allowances in total income etc.). This promotes better understanding to recent trends and allows appropriate adaptation of social infrastructure (in the area of labour market, educational institutions, health system, social security, cultural programmes etc.). Methodology pursuits some similar aims and further develops preceding methodology for the Constitution of the Information System on Families of Third Country Nationals:
Methodics for Collection and Application of Relevant Data.
Klíčová slova: cizinci; cizinci z třetích zemí; integrace; migrace; rodiny imigrantů; slučování rodin imigrantů; systém sociální; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: foreigners; third country nationals; families of migrants; integration; society; social system; certified methodology
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: TD010220 Návrh informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Důchodová reforma a lidský kapitál [Pension Reform and Human Capital]. / Jaroslav VOSTATEK - In: Sborník příspěvků RELIK 2020. Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti / Jitka LANGHAMROVÁ, Jana VRABCOVÁ. - Praha : Oeconomica, 2020. - ISBN 978-80-245-2394-1. - s. 617-627 (11 stran).

[ VOSTATEK, Jaroslav ]

Akce: Mezinárodní vědecká konference RELIK 2020: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : WRD - roč.13, Praha, 05.11.20 - 06.11.20

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Nesrozumitelnost a neústavnost jsou základními problémy českých veřejných důchodů; obojí by bylo možné eliminovat důchodovou reformou založenou na změně několika málo parametrů a/nebo na rozdělení veřejných důchodů do dvou pilířů. V české důchodové politice dominuje marketing a lobbování, proto není jisté, zda se vláda v letošním roce bude alespoň na malé důchodové reformě schopna dohodnout. Velká důchodová reforma by měla zohlednit současné pojetí starobního, invalidního a pozůstalostního důchodu, jakož i související investice do lidského kapitálu. Nejde v ní jen o prodloužení pracovní činnosti starších, ale také o celé koncepce rodinné a vzdělávací politiky. Tyto sociální politiky vytvářejí nejen veřejné a soukromé výdaje, ale také hospodářský rozvoj s dopadem na důchodovou politiku a její potenciál. Nejlepším řešením je schválení koherentního moderního konceptu / modelu sociální politiky.
Cílem příspěvku je představení politiky vhodné pro české podmínky, včetně vazby na politiku daňovou. Taková velká důchodová reforma také definuje prostor pro zaměstnanecké a osobní důchody a jejich fiskální režimy, které jsou v Česku přemrštěné a neústavní.
 
Anotace v angličtině:  Non-intelligibility and unconstitutionality are the basic problems of the Czech public pensions; both may be eliminated with a small pension reform based on a change of several parameters and/or on split of public pensions into two pillars. Marketing and lobbying dominate the Czech pension policy and thus it is not sure that this year the government agrees on a small pension reform at least. A large pension reform should also consider the contemporary concepts of old-age, disability, and survivor pensions as well as the associated human capital investments. It is not only about the lengthening of working activity of elderlies but also about the whole concepts of family and education policies. These social policies generate not only public and private expenses but also economic development, with impact on pension policy and its potentials. The approval of a coherent modern social policy concept/model is the best solution.
The aim of the paper is a presentation of such a policy for Czech conditions, including the link to the tax policy. Such a large pension reform also defines the space for the occupational and personal pensions and their fiscal regimes which have been exorbitant and unconstitutional in Czechia.
Klíčová slova: reforma důchodová; kapitál lidský; systém sociální; politika rodinná; politika vzdělávací

Klíčová slova v angličtině: pension reform; human capital; social system; family policy; education policy
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: IP70506 Parametrické změny a systémové reformy v zahraničních důchodových systémech
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT