Publikační činnost: 1999
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Solidarita a podpora sociálního státu. Srovnání České republiky a Nizozemí. [Solidarity and support of social state. Comparison of the Czech Republic and the Netherlands.]. / Tomáš Sirovátka, Ladislav Rabušic, Wim Van Oorschot - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 35, č. 3 (1999), s. 247-267.

[ Sirovátka, Tomáš - Rabušic, Ladislav - Van Oorschot, Wim ]

Anotace:  Stať srovnává principy solidarity v ČR a Nizozemí.
 
Anotace v angličtině:  The authors compare the principles of solidarity in the Czech Republic and in the Netherlands.
Klíčová slova: ČR; Nizozemsko; solidarita; politika sociální; systém

Klíčová slova v angličtině: CR; Netherlands; solidarity; social policy; social systems
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Sociální a zdravotní zabezpečení v ČR. [Social and health insurance in the Czech Republic.]. / Aleš Kroupa, Martin Mácha, Zdeněk Papeš - In: Hospodářství. - ISSN 1212-298x - č. 5 (1999), s. 1-32 příl..

[ Kroupa, Aleš - Mácha, Martin - Papeš, Zdeněk ]

Anotace:  Základní informace o ekonomickém rozměru celé soustavy sociálního a zdravotního zabezpečení (SZZ) v ČR. Právní úprava SZZ v ČR. Financování jednotlivých složek systému sociálního zabezpečení a systému zdravotního pojištění. Nesoulad zdrojů a výdajů SZZ; způsoby řešení nesouladu. Přehled příjmů a výdajů důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění.. Průměrné a minimální důchody. Přehled úprav systému důchodového zabezpečení. Analýza vývoje soustavy nemocenského pojištění. Přehled aktivních a pasivních nástrojů politiky zaměstnanosti. Problematika ztráty motivace k hledání zaměstnání. Porovnání situace v několika zemích Evropy. Vývoj soustavy sociálních podpor. Životní minimum pro vybrané typy rodin. Mezinárodní porovnání míry podpory rodin. Vývoj systému sociální pomoci.
Klíčová slova: ČR; ochrana sociální; systém; zabezpečení sociální; pojištění zdravotní; pojištění důchodové; podpora sociální; pomoc sociální; pojištění v nezaměstnanosti; dávky sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; social systems; social security; helath insurance; pension insurance; social support; social aid; unemployment insurance; social benefits; labour market
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001; NO5041 - Potřeby proměn systému sociálního a zdravotního pojištění
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Pojetí sociálně-ekonomických práv v současném globalizovaném světě. [Social-economic rights conception in contemporary globalized world.]. / Pavel Kofroň, Robert Trbola - In: Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie V. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. - ISBN 978-80-8083-494-4. - s. 146-163 (18 s.).

[ Kofroň, Pavel - Trbola, Robert ]

Akce: Banská Bystrica, 2007, EUR
Anotace:  Článek je zaměřen na vymezení pojetí sociálně-ekonomických práv v souladu s Evropskou sociální chartou a Chartou základních práv EU. Hlavní důraz je položen na prověření práv v oblasti trhu práce a také mnohotvárnosti sociálních systémů.
 
Anotace v angličtině:  This article is focused on determination of social-economic rights concept in conformity with "The European Social Charter" and "The Charter of Fundamental Rights of the European Union". The main emphasis is put on rights exercise within the field of labour market and variety of social systems too.
Klíčová slova: práva sociální; práva lidská; soudržnost sociální; systém sociální; trh práce; globalizace

Klíčová slova v angličtině: social rights; economic rights; human rights; social cohesion; rights guarantee; social systems; labour markets; globalization
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. [Solidarity and equivalence in social systems.]. / Vojtěch Krebs, Ladislav Průša, Jaroslava Durdisová, Iva Chvátalová, Michal Lapáček, Marek Loužek, Marcela Marešová, Jan Mertl, Antonín Slaný, Jana Žižková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 178 s. - ISBN 978-80-7416-044-8

[ Krebs, Vojtěch - Průša, Ladislav - Durdisová, Jaroslava - Chvátalová, Iva - Lapáček, Michal - Loužek, Marek - Marešová, Marcela - Mertl, Jan - Slaný, Antonín - Žižková, Jana ]

Anotace:  Solidarita a ekvivalence jsou dlouhodobým tématem všech sociálních systémů ve vyspělých zemích. Na první pohled se může jevit, že oba tyto principy působí proti sobě, ve skutečnosti však mezi nimi působí řada velmi úzkých vazeb. Právě to, v jaké míře mají být jednotlivé principy uplatňovány, je zásadní otázkou rozhodování o úpravách jednotlivých sociálních systémů. V rámci projektu byla pozornost věnována hodnocení vztahu těchto principů jak z "makroekonomického" (promítnutí příjmové diferenciace do diferenciace v jednotlivých sociálních systémech z pohledu jednotlivých sociálních skupin), tak i z "mikroekonomického" hlediska (promítnutí příjmové diferenciace do diferenciace v jednotlivých sociálních systémech z pohledu jednotlivce). Získané poznatky byly konfrontovány s poznatky ve vybraných zahraničních sociálních systémech a na tomto základě byla navržena možná variantní řešení úprav v jednotlivých sociálních systémech v naší zemi.
 
Anotace v angličtině:  Solidarity and equivalence are long-term issues in all social systems in advanced countries. At first glance it may appear that the two principles act against one another, though in reality there are a number of very close ties between them. It is just the extent to which those individual principles should be enforced that makes it such a fundamental question when deciding on modifications to individual social systems. Within the project, attention was paid to both the "macroeconomicö viewpoint (the projection of income differentiation into differentiation in individual social systems from the perspective of individual social groups) and the "microeconomicö viewpoint (the projection of income differentiation into differentiation in individual social systems from the perspective of the individual). The knowledge gained was confronted with the thinking in selected foreign social systems, and on that basis possible approaches to modifications within individual soc. systems in the CR was be proposed.
Klíčová slova: solidarita; ekvivalence; systémy sociální

Klíčová slova v angličtině: solidarity; equivalence; social systems
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Poznámka:  Návaznost: GA402/07/0165 ľ Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech (VÚpsv není příjemce ani spolupříjemce)
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

A Comparison of the Social Benefits Systems in the Czech Republic on Model Households during Right-Wing (2011) and Left-Wing (2015) Gorvernments rule. [Srovnání systémů sociálních dávek v České republice na modelu domácností během vládnutí pravicové (2011) a levicové (2015) vlády.]. / Vlastimil Beran, Jiří Franek - In: Proceedings of 14th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. - Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. - ISBN 978-80-7510-210-2.

[ Beran, Vlastimil - Franek, Jiří ]

Akce: mezinárodní konference : Petrovice u Karviné, 2016-09-14-16,
Klíčová slova: systém sociální; dávky; komparace

Klíčová slova v angličtině: social systems; benefits; comparison
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2019
BAV

Dopady digitalizace automatizace a robotizace na trh práce, do oblasti vzdělávání a oblasti sociálních systémů - rešerše dokumentů [The impact of digitalisation and automation processes on the labour market and, consequently, on the education and social sectors - documents searches]. / Jaromíra Kotíková, Arno Kraus, Jarmila Modrá, Pavlína Šťastnová, Jana Váňová, Petr Víšek - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 88 stran - ISBN 978-80-7416-370-8

[ Kotíková, Jaromíra - Kraus, Arno - Modrá, Jarmila - Šťastnová, Pavlína - Váňová, Jana - Víšek, Petr ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Text pojednává o dopadech zavádění nových technologií na poměr úkolů zajišťovaných člověkem a úkolů zajišťovaných strojem, zaměřuje se rovněž na charakter možných změn, jejich rozsah nebo rychlost aplikace. Cílem textu je podat, pokud možno, ucelený přehled změn a scénářů očekávaného vývoje v souvislosti s intenzitou zavádění digitálních technologií, automatizace a robotizace, které byly publikovány odborníky v doposud publikovaných významných analytických studiích zaměřených primárně na Českou republiku.
 
Anotace v angličtině:  This text discusses the impacts of the implementation of new technologies on the ration of tasks provided by employees and tasks provided by those technologies, it also focuses on the possible changes nature, their scope and speed of application. The aim of the text is to provide a comprehensive overview of changes and possible scenarios of expected development in the light with the intensity of the digital technologies, automatization and robotics introduction. This overview is provided on the basis of previously published major analytical studies focused primarily on the Czech Republic.
Klíčová slova: digitalizace; trh práce; vzdělávání-výcvik; systémy sociální; robotizace; automatizace; flexibilní formy zaměstnávání; nové formy zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: digitalization; labour market; flexible forms of employment; education and training; social systems; robotization; automatization; new forms of employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70307 Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na trh práce a konsekventně do oblasti sociální a do vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAV

Dopady digitalizace automatizace a robotizace na trh práce, do oblasti vzdělávání a oblasti sociálních systémů - zahraniční poznatky [The impact of digitalisation and automation processes on the labour market and, consequently, on the education and social sectors - international experiences]. / Jaromíra Kotíková, Arno Kraus, Jarmila Modrá, Pavlína Šťastnová, Jana Váňová, Petr Víšek, Helena Vychová - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 81 stran - ISBN 978-80-7416-369-2

[ Kotíková, Jaromíra - Kraus, Arno - Modrá, Jarmila - Šťastnová, Pavlína - Váňová, Jana - Víšek, Petr - Vychová, Helena ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Text pojednává o přístupech, reakcích, očekáváních a přípravných opatřeních, která jsou ve vybraných zemích EU realizovány s cílem správně reagovat na probíhající čtvrtou průmyslovou revoluci, respektive reagovat efektivně na změny a nové trendy, které již nyní mají nebo budou v blízké budoucnosti mít vliv na jednotlivce, ale i celé ekonomiky sledovaných států. Snahou je popsat, jak jednotlivé státy k technologickým změnám přistupují, jak jsou na ně klíčoví aktéři připraveni, jaké jsou očekávány dopady na jednotlivé sektory, pracovní pozice, jednotlivé systémy, včetně systémů sociálních.
 
Anotace v angličtině:  The text discusses the approaches, responses, expectations and preparatory actions that are being taken in selected EU countries to respond correctly to the ongoing Fourth Industrial Revolution. More precisely the ambition of the report is to zoom on the reactions on changes and new trends that are already or will have an impact in the near future on each individual, but also on entire economy of the states. The aim is to describe how countries are approaching technological change, how key actors are prepared for them, what are the expected impacts on individual sectors, jobs, individual systems, including social systems.
Klíčová slova: digitalizace; trh práce; vzdělávání-výcvik; systémy sociální; robotizace; automatizace; flexibilní formy zaměstnávání; nové formy zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: digitalization; labour market; flexible forms of employment; education and training; social systems; robotization; automatization; new forms of employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70307 Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na trh práce a konsekventně do oblasti sociální a do vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT