Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU (výzkumná zpráva z projektu Monitorování chudoby). [Income poverty, material deprivation and social exclusion in the Czech Republic and its comparison with EU countries (Research paper from the project ôPoverty Monitoringö).]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň, Miroslava Rákoczyová, Ondřej Hora, Robert Trbola - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2005. - 321 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Rákoczyová, Miroslava - Hora, Ondřej - Trbola, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva využívá různé zdroje dat a různé přístupy k analýze problematiky chudoby, materiální deprivace a sociálního vyloučení v České republice a ke srovnání se zeměmi Evropské unie. V prvním díle, jenž využívá dat ze statistických šetření, si všímá příjmové chudoby, materiální deprivace a sociálního vyloučení, ve srovnání se zeměmi EU, a to na datech rozsáhlého statistického šetření Sociální situace domácností (2001) v celé populaci. Rovněž věnuje pozornost účinnosti sociálních transferů na eliminaci chudoby. Dále předkládá komparaci Laekenských indikátorů sociálního vyloučení v ČR a v zemích EU, prohlubuje analýzu subjektivní chudoby na datech z Výběrových šetření pracovních sil. Ve druhém díle předkládá analýzu struktury a příjmů příjemců dá-vek sociální péče.
 
Anotace v angličtině:  The research paper utilizes several data resources and implements various approaches in an analysis of poverty, material deprivation and social exclusion in comparison with EU-countries. The first part is based on an analysis of statistical surveys, mainly the extensive population-wide ôSocial situation of households surveyö from 2001. It deals with income poverty, material deprivation and social exclusion in the Czech Republic and compares them with the situation in EU-countries. The attention is also paid to the effectiveness of social transfers in elimination of poverty. In addition, it presents comparison of the Laeken indicators of social exclusion between the Czech Republic and EU-countries. The research is deepened by an analysis of subjective-poverty data from the Labor force studies. In its second part, the research paper provides an analysis of structure and incomes of the social-assistance recipients.
Klíčová slova: ČR; EU; vyloučení sociální; chudoba; monitorování; deprivace materiální; transfery sociálních dávek; Laekenské indikátory; příjemci sociálních dávek

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social exclusion; poverty; poverty monitoring; material deprivation; social transfers; social-assistance recipients; Laeken indicators
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 - 2003 (analýza statistik rodinných účtů). [Households and Social Benefits 2000 - 2003 (Analysis of the Household Budget Survey).]. / Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2005. - 218 s.

[ Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná práva navazuje na předchozí studii Domácnosti a sociální dávky v letech 1996- 2000 (analýza statis-tik rodinných účtů), VÚPSV Brno 2002. Hlavním cílem studie je ukázat změny v oblasti příjmů a roli sociál-ních dávek včetně jejich dopadu na životní standard jednotlivých typů domácností v letech 2000 až 2003. Analý-za je provedena podle jednotlivých typů rodinných domácností (domácnosti celkem, domácnosti zaměstnanců a domácnosti s minimálními příjmy) a podle příjmové úrovně domácností (třídící charakteristikou je čistý peněžní příjem na jednoho člena domácnosti). Hodnotíme také roli sociálních dávek především z hlediska sociální ochra-ny a udržení životního standardu domácností.
 
Anotace v angličtině:  This research report is linked to the previous study Households and Social Benefits in 1996 - 2000 (Analysis of the Household Budget Survey), VÚPSV Brno 2002. The main aim of the present study is to show the changes in incomes and the role of social benefits including the impact of social transfers on the living standard of the individual types of households from 2000 to 2003. The analysis is outlined according the family type of house-holds (all households, households of employees and low-incomes households) and their income level (house-holds were sorted according to their per-capita net incomes). We also consider how the social benefits help to protect the income and keep living -standard of households.
Klíčová slova: domácnosti; dávky sociální; transfery sociálních dávek; příjmy-domácnosti; příjmy nízké; úroveň životní

Klíčová slova v angličtině: households; social benefits; social transfers; incomes of households; low-incomes households; living standard of households
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice. [Income poverty and material deprivation in the Czech Republic.]. / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň, Ondřej Hora - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 5 (2008), s. 2-8.

[ Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Hora, Ondřej ]

Anotace:  Studie se zaměřuje na zhodnocení chudoby a na příjmovou a materiální deprivaci v ČR. Porovnává situaci se zeměmi EU a dívá se také na vliv sociálních transferů na úroveň chudoby v domácnostech v závislosti na jejich složení, věkové struktuře, ekonomické aktivitě jejich členů a dalších kritérií. Autoři založily svůj výzkum na souhrnu statistik EU o příjmových a životních podmínkách (EU-SILC) za r. 2006.
 
Anotace v angličtině:  The study focuses on poverty as well as income and material deprivation in the Czech Republic. It compares it with situation in EU countries and also looks at the influence of social transfers on the level of poverty in households depending on their makeup, age-structure, the economic activities of their members and other criteria. The authors base their research on a summary of EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) 2006.
Klíčová slova: ČR; chudoba; chudoba příjmová; deprivace materiální; transfery sociální; skupiny ohrožené chudobou

Klíčová slova v angličtině: CR; poverty; income poverty; material deprivation; social transfers; groups threatened by poverty
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011 [The economic burden of middle income groups: development in 2008-2011]. / Tomáš Sirovátka, Markéta Horáková, Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. - 157 s. - ISBN 978-80-7416-110-0

[ Sirovátka, Tomáš - Horáková, Markéta - Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  V současném období dochází v důsledku souběhu více vlivů ke zvýšení ekonomické zátěže českých domácností a tak může docházet u skupin se středními příjmy k vyšší ekonoČmické zátěži a u některých skupin, jako jsou třeba rodiny s dětmi, to může vést k jejich přiblížení k nízkým příjmovým skupinám či dokonce k podobné životní situaci. Proto bylo cílem studie ověřit, nakolik k takovým situacím zvýšené zátěže skupin se středními příjmy dochází a nakolik lze tento vývoj anticipovat do budoucna (období 2008-2011): opírá se o rozbor dokumentů charakterizujících změny v dávkově-daňoČvém systému, rozbor dat rodinných účtů, SILC 2009 a 2010 a konečně modelování vývoje v roce 2011.
 
Anotace v angličtině:  Currently, due to several circumstances the economic burden on the Czech households is increasing. Thus the middle income groups may be increasingly exposed to economic burden and some groups like families with children may get even closer to the low income groups and similar life situation. From this reason the study aimed to examine to what extent such situations of burdening the middle income groups are emerging and in what extent such developments may be anticipated (period 2008-2011). The study is based on the analysis of the materials which characterise the changes in the benefit-tax system, analysis of household budget surveys, SILC 2009 and 2010 and finally, modelling of the dynamic in 2011.
Klíčová slova: střední příjmové skupiny; ekonomické zatížení; příjmy; výdaje; náklady na bydlení; transfery sociální; daně

Klíčová slova v angličtině: middle income groups; economic burden; incomes; expenditures; housing costs; social transfers; taxes
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: DC1/2011 Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT