Publikační činnost: 2016
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Anketa "Ústavní péče o ohrožené děti" [Survey: "Institutional care for children at risk"]. / Jana Barvíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 10, č. 1 (2016), s. 22-26 (5 s.).

[ Barvíková, Jana ]

Anotace:  Cílem průzkumu bylo zjistit, jak ředitelé dětských domovů vnímají dopady legislativních změn v posledních letech, které se týkají péče o ohrožené děti a jaké jsou jejich názory na možnost převedení školských zařízení ústavní péče z resortu MŠMT do resortu MPSV.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the survey was to determine how directors of children's homes perceive the effects of legislative changes in recent years concerning the care of vulnerable children and what their views are on the possibility of transferring responsibility for educational institutional care from the Ministry of Education to the Ministry of Labour and Social Affairs.
Klíčová slova: péče rezidenční; péče pěstounská; orgán sociálně-právní ochrany dětí; soud

Klíčová slova v angličtině: residential care; foster care; social-legal child protection authority; court
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Prevention and early intervention services to address children at risk of poverty (Dublin, 18-19 February 2016): Comments paper - Czech Republic [Prevence a služby včasné intervence za účelem řešení dětí ohrožených chudobou (Dublin, 18.-19.2.2016): Komentující zpráva - Česká republika]. / Věra Kuchařová, Jitka Hošťálková - European Commission, 2016. - 12 s.

[ Kuchařová, Věra - Hošťálková, Jitka ]

Akce: Peer Review, Dublin, 18.-19.2.2016, EUR Externí odkaz
Anotace:  Podpora pro děti a rodiny s dětmi ohroženými chudobou a sociálním vyloučením (finanční podpora, sociální služby, sociálně právní ochrana dětí, sociální bydlení). Vzdělávání. Podpůrné aktivity poskytované obcemi a neziskovými organizacemi. Strategické dokumenty. Statistická data, analýzy a další zdroje.
 
Anotace v angličtině:  Support for children and families with children at risk of poverty and social exclusion (financial support, social services, social-legal protection of children, social housing). Education. Support activities provided by municipalities and non-profit organisations. Strategic documents. Statistical data, analysis and other sources.
Klíčová slova: deti; rodina; riziko chudoby; vyloučení sociální; chudoba dětí; podpora sociální; dávky; služby sociální; ochrana sociálně-právní; bydlení sociální; vzdělávání; zařízení péče o děti; zařízení předškolní; obce; organizace neziskové

Klíčová slova v angličtině: children; children poverty; social exclusion; family; social support; benefits; social services; social-legal child protection authority; social housing; education; child care facilities; preschool facilities; municipalities; non-profit organizations
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Poznámka:  uložené 1959
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT