Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Možnosti reflexe fenoménu "dětí ulice" z třetích zemí v Praze a institucionální kapacity k jeho řešení. [The third country national "street children" phenomenon in Prague - How can the problem be defined and solved?]. / Pavel Bareš, Milada Horáková, Běla Hejná - In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VI. Vybrané teorie aspekty teorie a praxe. Acta Universitatis Palackianae. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2007. - ISBN 978-80-244-1813-1. - s. 15-23 (9 s.).

[ Bareš, Pavel - Horáková, Milada - Hejná, Běla ]

Akce: Olomouc, 2007, EUR
Anotace:  Fenomén "děti ulice" patři ke smutné realitě dnešních světových i evropských metropoli. Jeho existence se stala impulzem pro vznik mezinárodního výzkumného projektu "Protection and Support Measures for Third Country National Street Children in the EU Member States" podporovaného evropskou komisi v rámci programu Daphne. Příspěvek se zaměřuje na nejdůležitěji metodické otázky, jaké vznikají v souvislosti s empirickým výzkumem nástrojů ochrany "děti ulice ze třetích zemi". Stěžejním pojmem je kategorie "nezletilý bez doprovodu". Příspěvek objasňuje i další relevantní pojmy a dostupné zdroje dat včetně zhodnoceni jejich reliability. Teoretická východiska jsou doplněna výsledky výzkumného šetřeni, které se opírá o strukturované rozhovory se zástupci instituci angažujících se v problematice.
 
Anotace v angličtině:  The phenomenon of third country national "street children" is a reality in many cities across the globe and European cities are no exception. Consequently, the "Protection and Support Measures for Third Country National Street Children in EU Member States" international project was set up. This presentation discusses the most important methodological aspects surrounding the implementation of the project in the Czech Republic. The central term of Czech legislation (unaccompanied minors) and its application are investigated. Consequently, all the currently available data sources on the occurrence of the problem have been exploited. The results of interviews with experts from relevant institutions are discussed; the project's fi ndings and recommendations are presented at the end.
Klíčová slova: integrace cizinců; organizace nevládní; socioprávní ochrana dětí; statistika; statut pobytu; nezletilí bez doprovodu

Klíčová slova v angličtině: integration of immigrants; non-governmental organisations; socio-legal protection of children; statistics; residence status; unaccompanied minor
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2016
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Prevention and early intervention services to address children at risk of poverty. / Věra Kuchařová, Jitka Hošťálková - 2016. - 12 s.

[ Kuchařová, Věra - Hošťálková, Jitka ]

Akce: Peer Review in Ireland: Prevention and early intervention services to address children at risk of poverty : EUR, Dublin, 18-19 February 2016, Externí odkaz
Anotace:  Podpora pro děti a rodiny s dětmi ohroženými chudobou a sociálním vyloučením. Finanční podpora. Sociální služby. Sociálně-právní ochrana dětí. Sociální bydlení. Raná péče o děti a vzdělávací služby. Podpora poskytovaná obcemi a nevládními organizacemi.
 
Anotace v angličtině:  Support for children and families with children at risk of poverty and social exclusion. Financial support. Social services. Social-legal protection of children. Social housing. Early childhood care and education services. Support activities provided by municipalities and non-profit organisations.
Klíčová slova: deti; chudoba dětí; prevence; politika rodinná; služby sociální; ochrana sociálně-právní; zařízení péče o děti; vzdělávání; obce; organizace neziskové

Klíčová slova v angličtině: children; children poverty; prevention; family policy; social services; socio-legal protection of children; child care facilities; education; municipalities; non-profit organizations
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  viz uložené 1932
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2022
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Role romské etnicity v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče [The Role of Roma Ethnicity in the Process]. / Jana BARVÍKOVÁ, Jana PALONCYOVÁ - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 16, č. 1 (2022), s. 2-10 (9 stran).

[ BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek přináší dílčí výsledky výzkumu zaměřeného na proces zprostředkování náhradní rodinné péče v České republice, se zvláštním zřetelem k dětem romského etnika. Pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností byli požádáni o kvalifikované odhady počtu dětí (celkově i zvlášť pro romské děti), kterým byla v roce 2020 nalezena náhradní rodina, a o sdílení svých zkušeností ohledně procesu zprostředkování náhradní rodinné péče. Z výsledků šetření vyplývá, že v roce 2020 byly přibližně dvě pětiny dětí v příslušné evidenci romského etnika. Podle kvalifikovaných odhadů pracovníků uvedených úřadů je podíl romských dětí, kterým je zprostředkována nějaká forma náhradní rodinné péče, nižší než u dětí většinového etnika. Důvodem je obecně nedostatek žadatelů, kteří by chtěli přijmout dítě do péče, z nich je navíc jen nepatrný podíl ochotný přijmout romské dítě.
Důvodem jsou obavy žadatelů z nepřijetí romského dítěte nejbližším okolím a obecně většinovou společností, ale také obavy z reakcí jeho biologické rodiny a z kulturních odlišností.
 
Anotace v angličtině:  The article presents the partial results of research that focused on the process governing the arrangement of substitute family care in the Czech Republic, with special regard to Roma children. Employees of the social and legal child protection institutions of regional authorities and so-called municipal authorities with extended powers were asked for their qualified estimates of the number of children (overall and especially Roma children) for whom substitute families were secured in 2020, and to share their experiences regarding the substitute family arrangement process. The results of the survey revealed that in 2020, approximately two-fifths of such children related to the Roma ethnic group. According to qualified estimates by the staff of the respective authorities, the proportion of Roma children who are provided with some form of substitute family care is lower than for the children of the majority population.
The reason is, generally, the lack of applicants who wish to provide substitute care and, moreover, the very small proportion of them who are willing to accept a Roma child. This is usually because of applicants' concerns about the non-acceptance of Roma children in their immediate environment and in the majority society in general, the potential reaction of the biological family and cultural differences.
Klíčová slova: Romové; etnicita; náhradní rodinná péče; sociálně-právní ochrana dětí; orgán sociálně-právní ochrany dětí; deti

Klíčová slova v angličtině: Roma population; Surrogate family care; socio-legal protection of children; child care
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70608 Identifikace bariér v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní rodinné péče
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT