Publikační činnost: 2001
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Solidarita a sociální dávky (chceme vyšší sociální dávky ?). / Tomáš Sirovátka - In: Dávky sociálního státu. / P. Mareš, (ed.). - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - ISBN 80-210-2624-3. - s. 32-42.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Stať se zabývá otázkou jaký efekt měly změny v oblasti sociálních dávek v transformačním období pro formování zájmů občanů na sociálním státu a v obsahu solidarity. Závěry sice nejsou jednoznačné, zdá se však, že přestože požadavky na sociální stát nadále v obecné rovině přetrvávají, míra zájmu populace jako celku na sdílení solidarity byla v důsledku zvýšení cílenosti dávek a oslabení jejich štědrosti rovněž oslabena.
Klíčová slova: stát sociální; solidarita; dávky sociální

Klíčová slova v angličtině: welfare state; solidarity; social benefits
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2002
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Solidarity and Welfare State Support. Czech Republic Compared to the Netherlands. [Solidarita a podpora sociálního státu. Srovnání České republiky a Nizozemska.]. / Tomáš Sirovátka - In: New Policies to Defeat an Old Enemy. / P. Towsend, D. Gordon, (eds.). - Bristol : The Policy Press, 2002.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Klíčová slova: stát sociální; solidarita; ČR; Nizozemsko

Klíčová slova v angličtině: social state; solidarity; CR; Netherlands
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezigenerační solidarita. Předběžná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu Hodnota dětí a mezigenerační solidarita. [Intergenerational Solidarity. Interim report from the comparative research study 'The Value of Children and Intergenerational Solidarity".]. / Ivo Možný, Marie Přidalová, Lenka Bánovcová - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 111 s.

[ Možný, Ivo - Přidalová, Marie - Bánovcová, Lenka ]

Externí odkaz
Anotace:  Institucionalizovaná solidarita sociálního státu blahobytu (welfare state) nemůže nahradit spontánní solidaritu mezi generacemi zcela. V mezinárodním srovnání s německou populací vykazuje česká populace stále ještě vyšší míru mezigenerační solidarity. Ve všech generacích můžeme pozorovat velmi blízký vztah dcery k matce. U nejmladší generace je tato náklonnost výraznější v porovnání se vztahem k otci, u střední generace se rozdíl mezi rodiči mírně stírá, přesto je vztah s matkou označován za důvěrnější. Při srovnání s německou populací tu byl shledán významný rozdíl: střední generace v Německu jen zcela výjimečně žije v jedné domácnosti s nejstarší generací. V Německu očekávají matky do budoucna od svých dětí méně pomoci než matky české. V německé ani v české populaci však není rozdíl mezi od syna a očekáváními od dcery. I když v Německu také očekávají od svých dětí nejčastěji psychickou oporu, ne však tolik jako matky české. Dosti podstatný rozdíl mezi Českou republikou a Německem se týče péče ve stáří; č
eské matky podstatně častěji očekávají od svých dcer i synů, že se o ně postarají, až zestárnou.
 
Anotace v angličtině:  The institutionalised solidarity of the welfare state cannot wholly replace spontaneous solidarity among genera-tions. In international comparison with the German population, the Czech population shows a continued higher level of intergenerational solidarity. A very close relationship between daughters and mothers can be observed in all generations. In the youngest generation this inclination is more marked in comparison with the relationship to the father. In the middle generation the difference between parents is more even; however, the relationship to the mother is more trusting. A significant difference was observed in comparisons made with the German popula-tion: only in very exceptional cases does the middle generation live in one household with the oldest generation. Mothers in Germany expect help from their children in the future less than Czech mothers. Although mothers in Germany most frequently expect emotional support from their children, they still do not nearly expect it to the same extent as Cz
ech mothers. A fundamental difference was found between the Czech Republic and Germany concerning care in old age; Czech mothers significantly more frequently expect that their daughters and sons will look after them when grow old.
Klíčová slova: pomoc sociální v rodině; solidarita mezigenerační

Klíčová slova v angličtině: family social assistance; solidarity; intergenerational relationships
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVB Typ: Kniha

Publikační činnost: 1999
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Solidarita a podpora sociálního státu. Srovnání České republiky a Nizozemí. [Solidarity and support of social state. Comparison of the Czech Republic and the Netherlands.]. / Tomáš Sirovátka, Ladislav Rabušic, Wim Van Oorschot - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 35, č. 3 (1999), s. 247-267.

[ Sirovátka, Tomáš - Rabušic, Ladislav - Van Oorschot, Wim ]

Anotace:  Stať srovnává principy solidarity v ČR a Nizozemí.
 
Anotace v angličtině:  The authors compare the principles of solidarity in the Czech Republic and in the Netherlands.
Klíčová slova: ČR; Nizozemsko; solidarita; politika sociální; systém

Klíčová slova v angličtině: CR; Netherlands; solidarity; social policy; social systems
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezigenerační solidarita. Výzkumná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu äHodnota dětí a mezigenerační solidaritaô. [Intergenerational Solidarity. A research report from an international comparison research ôThe Value of Children and Intergenerational Solidarity.ö]. / Ivo Možný, a kol. - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2004. - 138 s.

[ Možný, Ivo - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Zprávou prezentovaný výzkum byl realizován jako Projekt Mezigenerační solidarita výzkumného tématu Celkové směřování sociální politiky šetřením tří generací žen (dcery, matky, babičky) na českém vzorku. Zpráva přináší zároveň mezinárodní srovnání s obdobně koncipovaným výzkumem na analogické populaci dcer, matek a babiček v Německu a v Turecku. Srovnání je postaveno na datech získaných v mezinárodním projektu Value of Children and Intergenerational Relationship in Six Cultures, koncipovaným profesorkou Giselou Trommsdorff z Konstanz Univerzity a profesorem Bernhardem Nauckem z Chemnitz Univerzity v létech 1999 a 2000.
 
Anotace v angličtině:  The research presented in this report was carried out by the Intergenerational Solidarity Project within the theme ôThe Global Direction of Social Policyö by the survey of three Czech women generations (daughters, mothers and grandmothers). It also contains an international comparison with a similarly conceived research project on an analogical population of daughters, mothers and grandmothers in Germany and Turkey. The comparison is founded on data obtained through the international project Value of Children and Intergenerational Relationships in Six Cultures , which was conceived by Professor Gisela Trommsdorff from Konstanz University and Professor Bernhard Nauck from Chemnitz University between 1999 and 2000.
Klíčová slova: ČR; solidarita; generace; rodina; ženy; matky; deti

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; SOLIDARITY; GERMANY; TURKEY; FAMILY; WOMEN; MOTHERS; CHILDREN
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVB Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Generace a životní cyklus. [Generations and the Life Cycle.]. / Věra Kuchařová - In: Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu.. - Praha : MPSV, 2004. - ISBN 80-86552-86-1. - s. 107-122.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Kapitola je součástí monografie äMechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státuô. Vztahy mezi generacemi založené na vzájemném respektu a pomoci a na funkční kontinuitě základních prvků hodnotově normativního systému při směně generací jsou jedním z hlavních předpokladů soudržnosti společnosti. Proto je zde v kontextu se zaměřením publikace věnována pozornost otázkám o tom, jak se mění podmínky mezigenerační spolupráce a solidarity, jak se realizuje tato solidarita, zda a nakolik je narušována a co je toho příčinou. Předmětem zájmu jsou převážně generační vztahy mezi ekonomicky aktivními, čímž se doplňuje obsah jiné části této publikace, zabývající se generačními vztahy mezi ekonomicky aktivními a neaktivními.
 
Anotace v angličtině:  The chapter is a part of a monograph äMechanisms of Social Cohesion, Stratification and the Role of Social Welfare Stateö. Relations between generations that are based on mutual respect and assistance as well as on functional continuity of basic elements of values and norms systems at the process of generational exchange are one of main preconditions of social cohesion. Thus the attention is paid to questions how the conditions for intergenerational solidarity and cooperation have been changing, how the solidarity functions, whether and to what extent it is affected, and for what reasons. The chapter deals mainly with relations economically active population as a complementary part of the book to the chapter about relations between economically active and non-active people.
Klíčová slova: populace ekonomicky aktivní; nerovnost sociální; soudržnost sociální; generace; solidarita

Klíčová slova v angličtině: economical activity; social inequality; social cohesion; generations; social relations; solidarity
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Solidarity and Equivalence in the State Benefits System. [Solidarita a ekvivalence v systému státních dávek.]. / Ladislav Průša - In: Acta VŚFS. - ISSN 1802-792X - Roč. 3, č. 2 (2009), s. 124-136 (13 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Solidarita a ekvivalence jsou dlouhodobým tématem všech sociálních systémů ve vyspělých zemích. Na první pohled se může jevit, že oba tyto principy působí proti sobě, ve skutečnosti však mezi nimi působí řada velmi úzkých vazeb ľ zatímco v míře, v níž jsou konstruovány sociální systémy jako univerzální, se uplatňuje princip solidarity, v míře, v níž jsou sociální systémy konstruovány v závislosti na výši příjmů z ekonomické aktivity, se uplatňuje princip ekvivalence. Právě to, v jaké míře mají být jednotlivé principy uplatňovány, je zásadní otázkou rozhodování o úpravách jednotlivých sociálních systémů. Příspěvek věnuje pozornost hodnocení vztahu těchto principů v systému státních dávek v naší zemi.
 
Anotace v angličtině:  Solidarity and equivalence are a long-term issue of all social systems in advanced counties. At first glance it may appear that these two principles act against one another, but in reality there are a number of very closed relationships between these principles ľ whereas in the degree to which social systems are constructed as universal, the principle of solidarity is applied, in the degree to which social systems are constructed based on the level of income from economic activities, the principle of equivalence is applied. It is this issue of to what extent the specific principles are to be applied that is the fundamental question in making decisions on modifications of specific social systems. The article pays attention to the evaluation of the relationship of these principles in the social benefits system in our country.
Klíčová slova: solidarita; ekvivalence; dávky státní; podpora sociální; dávky sociální pomoci; potřebnost; podpora v nezaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: solidarity; equivalence; state benefits; state social support; social care benefits; social needs; unemployment benefits
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. [Solidarity and equivalence in social systems.]. / Vojtěch Krebs, Ladislav Průša, Jaroslava Durdisová, Iva Chvátalová, Michal Lapáček, Marek Loužek, Marcela Marešová, Jan Mertl, Antonín Slaný, Jana Žižková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 178 s. - ISBN 978-80-7416-044-8

[ Krebs, Vojtěch - Průša, Ladislav - Durdisová, Jaroslava - Chvátalová, Iva - Lapáček, Michal - Loužek, Marek - Marešová, Marcela - Mertl, Jan - Slaný, Antonín - Žižková, Jana ]

Anotace:  Solidarita a ekvivalence jsou dlouhodobým tématem všech sociálních systémů ve vyspělých zemích. Na první pohled se může jevit, že oba tyto principy působí proti sobě, ve skutečnosti však mezi nimi působí řada velmi úzkých vazeb. Právě to, v jaké míře mají být jednotlivé principy uplatňovány, je zásadní otázkou rozhodování o úpravách jednotlivých sociálních systémů. V rámci projektu byla pozornost věnována hodnocení vztahu těchto principů jak z "makroekonomického" (promítnutí příjmové diferenciace do diferenciace v jednotlivých sociálních systémech z pohledu jednotlivých sociálních skupin), tak i z "mikroekonomického" hlediska (promítnutí příjmové diferenciace do diferenciace v jednotlivých sociálních systémech z pohledu jednotlivce). Získané poznatky byly konfrontovány s poznatky ve vybraných zahraničních sociálních systémech a na tomto základě byla navržena možná variantní řešení úprav v jednotlivých sociálních systémech v naší zemi.
 
Anotace v angličtině:  Solidarity and equivalence are long-term issues in all social systems in advanced countries. At first glance it may appear that the two principles act against one another, though in reality there are a number of very close ties between them. It is just the extent to which those individual principles should be enforced that makes it such a fundamental question when deciding on modifications to individual social systems. Within the project, attention was paid to both the "macroeconomicö viewpoint (the projection of income differentiation into differentiation in individual social systems from the perspective of individual social groups) and the "microeconomicö viewpoint (the projection of income differentiation into differentiation in individual social systems from the perspective of the individual). The knowledge gained was confronted with the thinking in selected foreign social systems, and on that basis possible approaches to modifications within individual soc. systems in the CR was be proposed.
Klíčová slova: solidarita; ekvivalence; systémy sociální

Klíčová slova v angličtině: solidarity; equivalence; social systems
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Poznámka:  Návaznost: GA402/07/0165 ľ Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech (VÚpsv není příjemce ani spolupříjemce)
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální ekonomika - vybrané otázky. [Social economy ľ selected issues.]. / Marie Dohnalová, ... [a i.] - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 92 s. - ISBN 978-80-7416-052-3

[ Dohnalová, Marie - ... [a i.] ]

Externí odkaz
Anotace:  Sociální ekonomika a sociální podniky představují alternativní nebo komplementární možnosti řešení sociálních, ekonomických a environmentálních problémů a přispívají k ekonomickému, sociálnímu a kulturnímu povznesení regionů a skupin obyvatel trpících sociálním vyloučením. V řadě evropských zemí i v USA je koncepce sociální ekonomiky přijata, v podmínkách České republiky se teprve hledá, jak nejlépe jejích výhod využít. Máme-li porozumět ekonomickým souvislostem a zaměstnanosti, musí se sociální ekonomika vysvětlovat z pohledu různých společenských věd. Podle Charty sociální ekonomiky sociální ekonomika významně přispívá k rozvoji pluralitní společnosti, která poskytuje více demokracie a solidarity.
 
Anotace v angličtině:  Social economy and social enterprises offer alternative or complementary approaches to addressing social, economic and environmental problems, contributing to economic, social and cultural advancement of regions and vulnerable groups threatened by social exclusion. Numerous European countries and the USA have already adopted the concept of social economy; the Czech Republic is still searching for optimum approaches utilizing the advantages of social economy in its specific context. The economics curriculum and employment, if it is to understand the social economy must be analyzed in the context of other social sciences. According to the Social Economy Charter the social economy makes a significant contribution to the development of a plural society that provides for greater participation, more democracy and more solidarity.
Klíčová slova: ekonomika sociální; vyloučení sociální; regiony; solidarita

Klíčová slova v angličtině: social economy; social exclusion; regions; solidarity
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: GA402/08/0571 Sociální ekonomika - nová oblast výzkumu v České republice
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Rozhodnutí Ústavního soudu nemusí nutně znamenat dramatický zásah do důchodového systému. [The Constitutional Courtĺs ruling need not signify a dramatic intervention in the pension system.]. / Martin Holub - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 4 (2010), s. 16-20 (5 s.).

[ Holub, Martin ]

Anotace:  Ústavní soud rozhodl o zrušení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a postavil tím MPSV před nutnost učinit změny v důchodovém systému ČR do 30.9.2011. Toto rozhodnutí tak znovu otevřelo diskusi o míře solidarity a ekvivalence v českém systému důchodového pojištění. Tento článek lze považovat za jeden z příspěvků do této diskuse. Představuje jedno (ne však jediné) modelové řešení vzniklé situace tak, aby bylo naplněno rozhodnutí Ústavního soudu, tedy aby aplikování principu solidarity v českém důchodovém systému neodporovalo ústavně zakotvenému principu rovnosti mezi jednotlivými příjmově diferenciovanými skupinami pojištěnců. Zároveň je toto řešení technicky i časově zvládnutelné. Uvedené řešení by tedy bylo konformní s rozhodnutím Ústavního soudu a vytvořilo by prostor pro důkladnou přípravu reformy důchodového zabezpečení jako celku.
 
Anotace v angličtině:  The Constitutional Court ruled to repeal Section 15 of Act No. 155/1995, on pension insurance, thus making it necessary for the MoLSA to make changes to the Czech pension system by 30 September 2011. This ruling thus reopened the debate on the degree of solidarity and equivalence in the Czech pension insurance system. This paper can be regarded as one of the contributions to this debate. It presents one (but not the only) model solution to the arisen state of affairs so that the Constitutional Courtĺs ruling may be implemented ľ i.e. so that the application of solidarity principle in the Czech pension system does not conflict with the constitutionally defined principle of equality between individual income-differentiated groups of insurees ľ within the time limit laid down by the Constitutional Court. The presented solution would therefore conform to the courtĺs ruling and would create space for thorough preparation of the reform of pension security as a whole.
Klíčová slova: pojištění důchodové; rozhodnutí Ústavního soudu; solidarita; ekvivalence; příjmově diferencované skupiny pojištěnců; model řešení

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; Constitutional Court ruling; solidarity; equivalence; income-differentiated groups of the insured; model solution
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT