Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Domácnosti a sociální dávky v letech 1996 - 2000 (analýza statistik rodinných účtů). [Households and social benefits in 2000 - 2001 (analysis of family budgets statistics).]. / Tomáš Sirovátka, Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2002. - 56 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je zhodnotit obecnější a dlouhodobější trendy v redistribuci prostřednictvím dávek sociálního zabezpečení v České republice v letech 1996-2000 na základě analýzy dat Statistiky rodinných účtů Českého statistického úřadu. Analýza je provedena podle typů rodinných domácností a podle příjmové úrovně domácností; věnuje pozornost vývoji reálné výše sociálních příjmů, vývoji jejich cílenosti do různých skupin a podle jejich přínosu k celkovým příjmům těchto skupin. Přitom posuzujeme roli systému sociálních dávek zejména z hlediska sociální ochrany příjmů a životního standardu domácností s nízkými příjmy. Výsledky ukazují na dlouhodobý nárůst reálné výše celkových sociálních příjmů i jejich přínosu k příjmům domácností - což je zejména vlivem nárůstu důchodů (narostl počet vyplácených mj. i předčasných důchodů).
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study was to evaluate the more general and long-term trends in redistribution through social security transfers in the Czech Republic in years 1996-2000, based on the analysis of Family budget surveys data (Czech Statistical Office). The analysis was outlined according the family types of households and their income level; attention is paid to the dynamic of the real level of social transfers, their targeting and their contribution to the total incomes of the households. Doing that we consider the role of social benefits to protect the income and living standard of low-income households. The results show that the real value of total social benefits and their share in total incomes of families increased - due to the increase of pensions (mainly the number of the beneficiaries including early retirement pensioners increased). On the other hand children related benefits decreased.
Klíčová slova: dávky sociální; domácnosti nízkopříjmové; minimum životní; rozpočet rodinný; úroveň životní

Klíčová slova v angličtině: social benefits; low - income households; subsistence minimum; family budget; stabdard of living
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 1999
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Efektivnost české sociální politiky. / Tomáš Sirovátka - In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233 - č. 6 (1999), s. 777-794.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Stať, kt. vznikla díky podpoře Grantové agentury České republiky (projekt č.403/98/1085) a podpoře Research Support Scheme, OSI/HESP v rámci grantového projektu č.109/1997. - 1.Teoretická východiska. (Univerzalita, cílenost a efektivnost sociální politiky. Cíle a strategie sociální politiky v procesu transformace. Efektivnost a efektivita: analytické schéma a jeho aplikace). 2.Analýza efektivnosti české sociální politiky. (Potřeba a štědrost sociální politiky v období transformace. Přísnost a cílenost při alokaci sociálních dávek. Efektivnost a výsledky sociální politiky).
Klíčová slova: ČR; politika sociální; zabezpečení sociální; financování; reforma ekonomická; chudoba; situace sociální; příjmy sociální; úroveň životní

Klíčová slova v angličtině: CR; social policy; social security; financing; economic reform; poverty; social situation; income; social income; stabdard of living
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT