Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Standardy kvality a kultura sociálních služeb. Jaká napětí mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v domech na půl cesty mohou vznikat z hlediska kvality sociálních služeb? (závěrečná zpráva z případové studie). [The Standards of Quality and the Culture of Social Services. What tensions may arise between the policy of social services and the culture of work with clients in Social Care Service with respect to the quality of social services? A case study final report.]. / Olga Hubíková, Libor Musil, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 79 s.

[ Hubíková, Olga - Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  Prezentovaná zpráva je výstupem z výzkumu zaměřeného na studium kultury poskytování služeb a přístupy ke klientům v Pečovatelské službě. Výzkum jsme realizovali metodou kvalitativní případové studie vybrané organi-zace Pečovatelské služby (PS). Případová studie byla rozdělena na tři etapy, přičemž nejprve jsme provedli šet-ření vedoucích i řadových pracovníků dané PS (v roce 2001), následně jejích klientů (r.2002) a nakonec zástup-ců zřizovatele této PS (r.2002 - 2003). Pro výzkum jsme si stanovili dva hlavní cíle. Prvním z nich bylo shro-máždit výchozí poznatky pro dlouhodobé mapování změn kultury poskytování služeb a práce s klientem v českých PS, které by mohly být podníceny případným zaváděním Standardů kvality sociálních služeb. Tyto poznatky, jež zachycují stav před schválením připravovaného zákona upravujícího oblast sociálních služeb, spolu s poznatky ze sledování vlivu tohoto zákona na kulturu práce s klientem v PS, budou užitečné při navrho-vání zamýšlené novelizace Standardů kvality. Druhým, bezprostředním cílem našeho výzkumu bylo určit a po-psat ty oblasti stávajícího fungování PS, ve kterých snaha o aplikaci Standardů kvality může vyvolávat problémy a napětí. To je také obsahem nyní předkládané závěrečné výzkumné zprávy.
 
Anotace v angličtině:  This report represents an outcome of a research that studied the culture of service provision and approaches towards clients in Social Care Service. The research was carried out in the form of a qualitative case study of a selected provider of Social Care Service (SCS). The case study was organized into three stages, with research on the SCSĺ management and personnel carried out first (in 2001), followed by research on the clients (2002) and representatives of the SCSĺ founder (2002 - 2003). Two main goals were pursued. First, the goal was to gather starting data for the longitudinal monitoring of changes in the culture of service provision and work with clients in Czech Social Care Services that might take place in connection with the prospective implementation of the Standards of quality of social services. This data thus describes the state of affairs before the awaited law, that shall regulate the area of social services, is approved. Together with observations of the impact of the law on the culture of work with clients in SCS, the data will be useful for the designing of the intended amendments to the Standards of quality. The second and more immediate research aim was to identify and describe those areas of the current SCSĺ practice where efforts to implement the Standards of quality might cause problems and ten-sions. It is this very issue that is dealt with in this final research report.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; kvalita sociálních služeb; standardy kvality; služby pečovatelská

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; quality of social sercvices; standards; nursing care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Jak překonat nesnáze při zavádění Standardů kvality v Domech na půli cesty a v Pečovatelské službě (Doporučení z výzkumu a odborných seminářů). Část II. [How to tackle obstacles of quality standards implementation in Half-Way-Houses - Part II.]. / Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Libor Musil - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - č. 2 (2004), s. 31-46.

[ Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Musil, Libor ]

Anotace:  Výsledky výzkumu kultury a standardů poskytovaných služeb ve vybraných zařízeních sociálních služeb (v Domech na půl cesty, v Pečovatelské službě), který realizoval v období 2000-2003 tým pracovníků brněnské pobočky VÚPSV. Stručný výtah ze závěrečné zprávy z případové studie, týkající se hodnocení poskytovaných sociálních služeb v pečovatelských službách; náměty na řešení potíží.
 
Anotace v angličtině:  Results of the research of culture and standards of care provision in selected social services facilities realized by workers at a Brno branch of the RILSA in 2000-2003. Brief abstract of the final research report from a case study concerning the evaluation of social services provision in care services; suggestions for resolving of problems.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; kvalita sociálních služeb; péče ošetřovatelská; péče domácí; standardy kvality; pracovníci sociální

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; QUALITY OF SOCIAL SERVICES; SOCIAL SERVICES; NURSING CARE; HOME CARE; STANDARDS; SOCIAL WORKERS
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Standardy kvality a sociální práce v sociálních službách. [The Standards of Quality and Social Work in Social Services.]. / Libor Musil - In: Sociální práce/Sociálna práce. - ISSN 1213-6204 - č. 1 (2004), s. 53-74.

[ Musil, Libor ]

Anotace:  Článek upozorňuje manažery a řadové pracovníky organiací sociálních služeb, že mohou ve Standarech kvality sociálních služeb,které vydalo MPSV ČR v roce 2002, samostatně hledat inspiraci pro využití činností sociální práce při koncipování změn struktury činností své organizace. Autor definuje činnosti sociální práce a upozorňuje na to, že ustanovení Standardů kvality vybízejí k využívání těchto činností pro dosažení cílů sociálních služeb. Na příkladu dvou případových studií organizací sociálních služeb ukazuje, jaké překážky mohou organizacím bránit ve využití činností sociální práce a jaké změny struktury činností zkoumaných organizací lze na základě poznatků doporučit.
 
Anotace v angličtině:  The article tries to attract attention of social service organisations` managers as well as frontline workers to possible usage of the Quality Standards of Social Services published by the Czech Ministry of Work and Social Affairs in 200 in implementing social work activities into the practice of their organisations. The author defines social work activities and pays attention to the specific Quality Standards regulations which recommend using of social work activities as an instrument of reaching social services` goals. He quotes the results of two case studies of selected social service organisations to present obstacles that hamper using of social works activities in social services. Based on these results he proposes possible changes in role-structure of the respective organisations.
Klíčová slova: ČR; kvalita sociálních služeb; standardy kvality; práce sociální; péče ústavní; pracovníci sociální; definice; služby sociální; péče ošetřovatelská; péče domácí; bydlení chráněné; výzkum

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; STANDARDS; QUALITY OF SOCIAL SERVICES; SOCIAL WORK; INSTITUTIONAL CARE; SOCIAL WORKERS; DEFINITION; SOCIAL SERVICES; RESEARCH; NURSING CARE; HOME CARE; SHELTERED HOUSING
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2004
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

K diskusi o hodnocení kvality sociálních služeb v Domech na půl cesty. [Discussion on evaluating the quality of social services at half-way houses.]. / Jiří Winkler - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - č. 1 (2004), s. 49-52.

[ Winkler, Jiří ]

Anotace:  Rozdíly mezi "profesními standardy kvality" a "managementem kvality" sociálních služeb. Vyjádření autora článku k případové studii pracovníků brněnské pobočky VÚPSV (L.Musila, K.Kubalčíkové, O.Hubíkové), týkající se "napětí" mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v Domech na půl cesty (na základě výzkumu z let 2001-2003).
 
Anotace v angličtině:  Differences between "professional quality standards" and the "management of quality" of social services. The author's reaction to an article on a field study by workers at a Brno branch of the RILSA (L.Musíl, K.Kubalčíková, O.Hubíková), about "tension" between social services policy and the culture of work with clients at half-way houses (based on research from 2001-2003).
Klíčová slova: ČR; kvalita sociálních služeb; služby sociální; standardy kvality; bydlení chráněné; pracovníci sociální; výzkum

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; QUALITY OF SOCIAL SERVICES; SOCIAL SERVICES; STANDARDS; SHELTERED HOUSING; SOCIAL WORKERS; RESEARCH
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K situaci v sociálních službách před zavedením standardů kvality sociálních služeb. / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 28, č. 7-8 (2002), s. 14-18.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina ]

Anotace:  Článek seznamuje s výsledky analýzy činnosti jednoho domu napůl cesty a pečovatelské služby v rámci příprav na dlouhodobé monitorování vlivu zákonem vymezených standardů na kvalitu vybraných sociálních služeb.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; standardy kvality; péče ošetřovatelská

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; standards; nursing care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Pečovatelské služby : Zpráva z druhé fáze výzkumu. / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, 2002. - 42 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  V předložené zprávě shrnujeme výsledky druhé fáze výzkumu, který realizujeme v letech 2001ľ 2003. Jeho cílem je získat podklady pro naplnění záměrů projektu äStandardy kvality a kultura osobních sociálních služebô. Výzkum probíhá formou případové studie. V roce 2001 byl zahájen výzkumem řadových i vedoucích pracovníků vybrané pečovatelské služby (PS) a v roce 2002 pokračoval výzkumem klientů stejné PS. Výzkum klientů je zasazen do stejného pojmového rámce jako předchozí výzkum pracovníků (kultura poskytování služeb, přístupy a dilemata, standardy kvalita atd.), což mj. umožňuje lepší komparaci dílčích pohledů jednotlivých skupin aktérů (pracovníci, klienti, autority). Cílem této fáze výzkumu tedy bylo získat obraz o fungování služby z hlediska klientů. Jako hlavní způsob sběru dat jsme opět zvolili kvalitativní interview. Rozhovory byly vedeny v domácnostech klientů a byly doplněny o pozorování ľ mj. nás zajímalo vybavení klientovi domácnosti (telefon, mikrovlnná trouba, lednička), bezbariérovost bydlení,
vzdálenost bydliště od důležité infrastruktury atp. Kromě toho jsme si všímali i stavu klientovy domácnosti, co se týče například pořádku, případného zápachu atd., což je možno chápat jako jeden z indikátorů efektivity pečovatelské služby. Analýzou všech získaných dat jsme si prohloubili a upřesnili představu o tom, jakými explicitně formulovanými i implicitními standardy je poskytování služeb regulováno a jak se konkrétní standardy mohou přímo či nepřímo projevovat v přístupech pečovatelek ke klientům. Zajímalo nás rovněž, jaký význam klienti jednotlivým standardům přikládají , které ze standardů sdílejí a které z nich dokáží akceptovat pouze v případě, že jsou schopni si diskrepanci mezi očekáváními a způsobem poskytování služeb racionalizovat. Důsledky zjednodušujícího přístupu a jednostranného akcentu na materiální péči právě ve spojení s racionalizacemi , které klienti PS vytvářejí, spolu s mechanismy selekce a autoselekce diskutujeme v závěrečné syntéze poznatků druhé fáze výzkumu. Návrhy na řešení a
ni obecná doporučení nejsou součástí této dílčí výzkumné zprávy.
Klíčová slova: ČR; VÚPSV; výzkum; služby sociální; služba pečovatelská; standardy pracovní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; RILSA; research; social services; nursing care / home care; standards; labour standards
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Domu na půl cesty : Zpráva z druhé fáze výzkumu. / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV, 2002. - 41 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  V této zprávě prezentujeme výsledky druhé fáze výzkumu, které budou sloužit jako jeden z podkladů pro naplnění dlouhodobého cíle projektu ä Standardy kvality a kultura osobních sociálních služebô. Cílem tohoto projektu je porozumět standardům, jež zákonné úpravy standardů sociálních služeb, a vytvořit tak předpoklady pro dlouhodobé sledování vlivu státní politiky sociálních služeb na kulturu a kvalitu služeb Domů na půli cesty (DPC). Výzkum je koncipována jako případová studie vybraného Domu na půli cesty. První fáze případové studie proběhla v roce 2001, kdy jsme standardy kvality identifikovali a interpretovali především na základě interview s řadovými i vedoucími pracovníky služby. V roce 2002 případová studie pokračovala výzkumem klientů daného DPC. Vycházeli jsme ze stejných klíčových pojmů ľ standardy kvality, kultura organizace, dilemata v přístupech ľ přičemž jsme předpokládali, že z hlediska klientů budou nabývat jiných významů. Našim cílem bylo pochopit, jak se fungování služby jeví z pozice její
ch klientů. Obdobně jako při výzkumu pracovníků jsme jako hlavní způsob získávání informací zvolili techniku kvalitativního rozhovoru. Rozhovory probíhaly v prostředí sledovaného DPC. Analýzou provedených rozhovorů jsme se pokusili podchytit explicitně formulované a rovněž implicitně přítomné standardy, které poskytování služby regulují. Zajímaly nás rovněž manifestní a latentní funkce jednotlivých standardů a jejich možný vliv vzhledem k cílům intervence. V této souvislosti jsme zjišťovali, jaký smysl klienti konkrétním standardům přikládají. Ve závěrečné syntéze výsledků výzkumu klientů zvažujeme možné dopady některých ze stávajících standardů a jejich vliv na situaci klienta. Zabýváme se zejména implikacemi nezřetelné koncepce zařízení na způsob práce sociální pracovnice, jakožto klíčového pracovníka zkoumaného DPC, a na strategie uplatňované klienty. Upozorňujme, že jedním z důsledků tohoto stavu může být pracovníky nereflektovaný posun v cílech intervence. Součástí této dílčí zprávy nejsou návrhy na
řešení či obecná doporučení.
Klíčová slova: ČR; VÚPSV; výzkum; služby sociální; standardy; kvalita sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; RILSA; research; social services; standards; quality of social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2021
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Cíle sociální práce v kontextu jejího slabého ukotvení [Aims of Social Work in the Context of its Weak Anchoring]. / Olga HUBÍKOVÁ, Jana HAVLÍKOVÁ, Robert TRBOLA - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 21, č. 5 (2021), s. 5-21 (17 stran).

[ HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - TRBOLA, Robert ]

Anotace:  CÍLE: Článek se zabývá otázkou, kdo či co ovlivňuje nebo stanovuje cíle sociální práce v prostředí, kde tomuto oboru chybí vlastní adekvátní formální a institucionální rámec garantující mj. právě autonomní cíle oboru.
TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Východiskem je pohled na sociální práci optikou sociální instituce, jakožto určitého konsenzu na cílech, jejich zaměření a ustáleném způsobu řešení specifického společenského problému, přičemž tento konsenzus je společným jmenovatelem institucionalizace i profesionality výkonu sociální práce.
METODY: Poznatky se zakládají na tematické analýze polostrukturovaných expertních rozhovorů se zástupci záměrným způsobem vytvořeného vzorku řídících a metodických orgánů a střešních organizací ovlivňujících výkon sociální práce v různých oblastech.
VÝSLEDKY: V důsledku nedostatečné institucionalizace české sociální práce existuje vysoká náchylnost k záměně, posunu či ztrátě jejích vlastních cílů a obsazení cíli jiných resortů, oborů či organizací, s rizikem, že cíle sociální práce mohou být podřízeny i vlivu takových subjektů, jejichž zájmy jsou se sociální prací obtížně slučitelné či přímo kontradiktorní.
IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Výsledky slouží jako argument pro obnovení a posílení snah o vytvoření závazných, jednotných a ucelených opor sociální práce v ČR.
Klíčová slova: ČR; práce sociální; institucionalizace; standardy; zákon o sociálních službách

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social work; institutionalization; standards; legislation on social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT