Publikační činnost: 2006
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Provázanost standardů kvality a komunitního plánování na lokální úrovni. [The Interconnection between Standards of Quality and Community Planning at the Local Level.]. / Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková, Jana Havlíková - In: Kvalita sociálních služeb a komunitní plánování.. - Brno : Občanská poradna, 2006. - s. 22 - 24 (3 s.).

[ Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana ]

Akce: Brno, 2006, CST
Anotace:  Na základě předběžných závěrů z případové studie věnující se zavádění standardů kvality sociálních služeb v rámci obce, se text zaměřuje na téma vzájemné provázanosti komunitního plánování sociálních služeb na obecní úrovni a zavádění standardů kvality v sociálních službách. Poukazuje na vhodnost propojení obou procesů, reflektuje možná úskalí a zahrnuje i doporučení pro jejich zvládání.
 
Anotace v angličtině:  The paper builds on data obtained from a case study of a municipality with several yearĺs experience of CPSS which aims to implement stnadards of quality in the local social services. We discuss the desirability of interconnection between these two processes and reflect potential stumbling blocks too. In the concluding part we propose some recommendations to cope with them.
Klíčová slova: standardy kvality; plánování komunitní; plánování sociální; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: standards of quality; community planning of social services (CPSS); locality
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Přístup pracovníků vybraného zařízení sociálních služeb ke klientům v kontextu implementace Standardů kvality. [Effect of the Quality Standards Implementation on the Approach of Social Service Workers to Clients in a selected provider organisation.]. / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 66 s. - ISBN 978-80-7416-036-3

[ Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Reforma sociálních služeb v ČR, zvláště přijetí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v jeho rámci specifického nástroje dosahování kvality - Standardů kvality sociálních služeb, vnesla do poskytování těchto služeb nové principy. V této studii se zaměřujeme na ty změny, které požadavek naplňování nových principů vyvolal v kultuře poskytování sociálních služeb. Předložené závěry jsou založeny na empirickém šetření "Využití Standardů kvality v politice vybraného nestátního neziskoČvého subjektu a jeho vliv na přístup pracovníků sociálních služeb ke klientům". Cílem kvalitativní případové studie realizované v letech 2007 až 2008 bylo mj. popsat a pochopit působení Standardů kvality na kulturu poskytování sociálních služeb ve vybrané poskytovatelské organizaci.
 
Anotace v angličtině:  There is an ongoing transformation process in social services in the Czech Republic. In particular the adoption of Act No. 108/2006 Coll. on social services and specific Quality Standards within its framework put new principles into providing of social services. The aim of this study is to address the challenges to the culture of provision of social services originated in requirement to employ the new principles. Our findings are based on the results of research into the "Use of Quality Standards in the Policy of a Selected Non-Governmental Organisation and its Effect on the Approach of Social Service Workers to Clientsö. The objective of the qualitative case study carried out in 2007 and 2008 was i.a. to describe and understand the effects of implementaČtion of Quality Standards on the culture of provision of social services in a selected provider organisation.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; kvalita sociálních služeb; standardy kvality; kultura poskytování sociálních služeb; azylový dům; dilemata práce s klienty

Klíčová slova v angličtině: CR; social services; shelter; quality; quality of social services; standards of quality; culture of social services; dilemmas of work with client
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT