Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: - případová studie domu na půl cesty. Zpráva z první fáze výzkumu. [Quality-standards and the culture of personal social services.]. / Olga Hubíková, Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Eleonóra Hamarová - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2002. - 64 s.

[ Hubíková, Olga - Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina - Hamarová, Eleonóra ]

Externí odkaz
Anotace:  Dlouhodobým cílem projektu je monitorovat vliv připravovaných standardů služeb sociální práce na kulturu organizací sociálních služeb a na kvalitu jejich práce s klientem. V současné době (2001 a 2002) je projekt zaměřen na zjištění standardů, které regulují kvalitu práce s klientem ve vybraných organizacích pečovatelské služby a domu na půli cesty v období před očekávaným schválením nové zákonné úpravy sociálních služeb v ČR. Základní výzkumnou technikou je případová studie, jejíž využití má sloužit jako nástroj porozumění kultuře a standardům vybraných organizací.
 
Anotace v angličtině:  Monitoring the influence of the expected social service standards on culture of personal social services and on the quality of the work with a client is the long-term goal of the project. Currently (2201 and 2002), the project is devoted to research on standards regulating the quality of the work with clients in selected social care agencies and half-way homes before the expected Czech social services legislation is enacted. The case study is the main research instrument in searching for understanding culture and standards of selected organizations.
Klíčová slova: služby sociální; kvalita sociálních služeb; standardy kvality; kultura poskytování sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: social services; quality of social services; standards of social services quality; culture of social services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Domu na půl cesty. Zpráva ze třetí fáze výzkumu. [The culture of personal social services provision: the half-way house case study. A progress report on the second research stage.]. / Olga Hubíková, Libor Musil, Kateřina Kubalčíková - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 41 s.

[ Hubíková, Olga - Musil, Libor - Kubalčíková, Kateřina ]

Externí odkaz
Anotace:  V této zprávě prezentujeme výsledky druhé fáze výzkumu, které budou sloužit jako jeden z podkladů pro naplnění dlouhodobého cíle projektu " Standardy kvality a kultura osobních sociálních služeb". Cílem tohoto projektu je porozumět standardům, jež zákonné úpravy standardů sociálních služeb, a vytvořit tak předpoklady pro dlouhodobé sledování vlivu státní politiky sociálních služeb na kulturu a kvalitu služeb Domů na půli cesty (DPC). Výzkum je koncipována jako případová studie vybraného Domu na půli cesty. První fáze případové studie proběhla v roce 2001, kdy jsme standardy kvality identifikovali a interpretovali především na základě interview s řadovými i vedoucími pracovníky služby. V roce 2002 případová studie pokračovala výzkumem klientů daného DPC. Vycházeli jsme ze stejných klíčových pojmů - standardy kvality, kultura organizace, dilemata v přístupech - přičemž jsme předpokládali, že z hlediska klientů budou nabývat jiných významů.
 
Anotace v angličtině:  This report gives an overview of the findings of the second research stage that contribute to meeting the long-term aim of the project "The standards of quality and the culture of personal social services". The project's aim is to improve the understanding of the functioning of a selected social service, prior to the implementation of the legislation on the standards of quality in social services. The groundwork will thus be laid for the long-term monitoring of the impact of governmental policy on the culture and quality of this concrete type of service. The research has been designed as a case study of a selected Half-way house (HWH). The first research stage was carried out in 2001 when the standards of quality were identified and interpreted primarily on the basis of interviews with the staff and the management of the HWH. In 2002, the case study continued with a research on the HWH clients. This stage centred around the same key concepts - the standards of quality, organisational culture, dilemmas of work
performance - and was based on the assumption that these concepts will take on different meanings in the views of the clients.
Klíčová slova: služby sociální; služby sociální osobní; kvalita sociálních služeb; standardy kvality; kultura poskytování sociálních služeb; domy na pů cesty

Klíčová slova v angličtině: social services; personal social services; quality of social services; standards of social services quality; culture of social services; half-way-houses
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Pečovatelská služba a Domy na půl cesty před zavedením standardů kvality sociálních služeb. [Homecare and Half-Way-Houses before Implementation of the Standards of Social Services Quality.]. / Libor Musil - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 28, č. 7-8 (2002), s. 14-18.

[ Musil, Libor ]

Anotace:  Cílem článku je zodpovědět otázku: "Jaké vnitřní standardy vybraných organizací osobních sociálních služeb regulují přístup pracovníků ke klientům?" Odpověď na tuto otázku vychází ze dvou případových studií vybraných místních organizací: pečovatelské služby a domu na půl cesty.
 
Anotace v angličtině:  The goal of the article is to answer the question: "What are the standards which follow the workers of selected personal-social-services oranisations in approaching their clients?" The answer is based on two case studies of selected local organisations which are active in the field of homecare and of services of half-way-houses.
Klíčová slova: ČR; péče domácí; domy na půl cesty; služby sociální osobní; kultura poskytování sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: CR; Homecare; Half-Way-Houses; Standards of Social Services Quality; Culture of Personal Social Services
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT