Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Státní sociální podpora. [State social support.]. / Helena Vychová - In: Sociální politika v ekonomické praxi. - Praha : Oeconomica, 2005. - ISBN 80-245-0850-8. - s. 135 - 155 (21 s.).

[ Vychová, Helena ]

Anotace:  Kapitola se věnuje problematice státní sociální podpory České republiky, podmínkám nároků na jednotlivé dávky a stanovení jejich výše.
 
Anotace v angličtině:  The chapter describes system of state social support in the Czech Republic, entitlement to benefits, kind of benefits and calculation of their value.
Klíčová slova: politika sociální; podpora sociální

Klíčová slova v angličtině: social policy; state social support
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory. [The development of state social support benefits.]. / Sylva Ettlerová - 2006. - ()

[ Ettlerová, Sylva ]

Externí odkaz
Anotace:  Vyšší porodné od dubna letošního roku a zvýšený rodičovský příspěvek od ledna roku 2007 jsou dvě opatření, která mají motivovat mladé lidi k rodičovství a finančně podporovat péči o malé děti. Tato analýza pojednává o dávkách státní sociální podpory, jejich vývoji, využívání a nákladnosti z hlediska státního rozpočtu.
 
Anotace v angličtině:  Higher level of childbirth benefit since April 2006 and increased parental benefit since January 2007 are two measures that should encourage young people to parenthood and finance care for young children. This analysis deals with state social support benefits, their development, utilization and expensiveness from the state budgetĺs point of view.
Klíčová slova: podpora sociální; dávky SSP; financování; výdaje sociální

Klíčová slova v angličtině: state social support; benefits of state social support; funding; social expenditure
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Poznámka:  In:Demografie - Demografické informace, analýzy a komentáře, ISSN 1801-2914 (viz Do 1368)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. [The support of families with children and the effect of financial transfers on the family life form.]. / Sylva Höhne - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 63 s. - ISBN 978-80-87007-93-8

[ Höhne, Sylva ]

Externí odkaz
Anotace:  Podpora rodin s dětmi se nejčastěji realizuje prostřednictvím přímých finančních dávek, daňových opatření a přes nabídku různých služeb pro rodiny či vytváření příznivých podmínek usnadňujících například harmonizaci rodinného a pracovního života rodičů. Studie se po úvodní deskripci současného systému státní podpory rodiny v České republice zabývá subjektivním hodnocením významu peněžní a nepeněžní podpory z hlediska její nezbytnosti a přínosu pro rodinu, a to na základě empirických výzkumů z posledních let. Pozornost je dále zaměřena na otázku, nakolik může konkrétní forma podpory ovlivnit typ partnerského soužití. Na modelových příkladech je sledováno, do jaké míry se ženě v letech 2005 až 2008 finančně vyplatilo deklarovat se jako samoživitelka, partnera při žádosti o dávky zatajit, ale současně žít z jeho příjmu. Dále je zjišťováno, jaké výhody, především ze společného zdanění, mohou plynout manželským párům oproti partnerům žijícím nesezdaně. Studie porovnává konkrétní situace úplných a neúplných rodin s
malými, předškolními a školními dětmi.
 
Anotace v angličtině:  The support of families with children is mainly carried out by direct financial benefit, tax measures, and social services for families and by creating family-friendly conditions which could make e.g. work-life balance easier. This study firstly described current system of state social support for families in the Czech Republic. Secondly, it is aimed at an importance of financial and non-financial support from parents' personal perspective and it is based on empirical surveys which took place in the last years. Also an influence of form of family support on type of partnership is studied. In the last part in models examples the extent to which it was worth for woman declaring herself as lone-parent family, denying her partner while claiming a social benefit but using his income for living was under investigation. Furthermore, benefits mainly resulted from joint taxation of married couples are finding out in comparison with cohabiting partners. In the study the particular situation of two-parents and one-paren
t family with small, pre-school and school age children is compared.
Klíčová slova: rodina; rodina neúplná; podpora sociální; dávky sociální; daně; služby; politika rodinná; hodnocení subjektivní

Klíčová slova v angličtině: two-parents family; lone-parent family; state social support; social benefits; taxes; services for family; family policy; parents opinions
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Role dávek státní sociální podpory při redukci chudoby rodin s dětmi [The role of state social support benefits in reducing the poverty of families with children.]. / Sylva Höhne - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 5 (2008), s. 33-36. lit.

[ Höhne, Sylva ]

Anotace:  Dávky státní sociální podpory (SSP) nabývají na významu s rostoucím počtem dětí v rodině a s klesajícím počtem ekonomicky aktivních osob. Větší váhu v rodinném rozpočtu mají tyto dávky v rodinách samoživitelů ve srovnání s úplnými rodinami. Jejich efektivnost při snižování chudoby mezi rodinami s dětmi se různí, přičemž spolu s pracovními příjmy (alespoň) jednoho rodiče jsou dávky SSP dostatečným řešením při redukci chudoby. Jejich účinek klesá v rodinách bez příjmu z výdělečné činnosti a v rodinách s více dětmi. Tyto rodiny jsou přitom příjmové chudobě vystaveny nejčastěji.
 
Anotace v angličtině:  State social support benefits increase in importance as the number of children in a family gerows and as the number of economically active people declines. These benefits also have greater significance in the family budgets of sole wage earners in comparison with two-parents families. Their efficiancy in reducing poverty among families with children varies. Together with the working incomes of (at least) one parent, these benefits are an adequate arrangement in terms of reducing poverty. They become less effective, however, in families without incomes from gainful employment and in families with several children. At the same time, these families are the ones who are most often exposed to income poverty.
Klíčová slova: podpora sociální; chudoba; rozpočet rodinný; příjmy sociální; rodiny s dětmi; dávky

Klíčová slova v angličtině: state social support; poverty; poverty elimination; families with children; social income; family budget
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Neúplné rodiny v České republice a ve vybraných evropských zemích. [Lone-parent families in the Czech Republic and selected European countries.]. / Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 131 s. - ISBN 978-80-7416-038-7

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie se zabývá problematikou neúplných rodin, jejich vývojem a životČními podmínkami ve vybraných evropských zemích. Důraz je kladen především na aspekty sociální a rodinné politiky. Studie charakterizuje populaci rodičů samoživitelů ve vybraných zemích a procesy, které ke vzniku tohoto typu rodiny vedou. Analyzuje přístup sociální a rodinné politiky k neúplným rodinám a uvádí konkrétní opatření rodinné a sociální politiky, které se neúplných rodin přímo i nepřímo dotýkají. 1. část shrnuje změny probíhající v rovině domácností a pluralizujících se životních uspořádání. Je zaměřena na faktory vedoucí k zvyšujícímu se zastoupení neúplných rodin v evropských populacích. Zmíněna je také otázka sociČální situace neúplných rodin. 2. část se věnuje přístupům rodinných politik ke skupině rodičů samoživitelů a studiu populace matek samoživitelek a jejich životních podmínek ve vybraných evropských státech (Německo, Francie, Velká Británie, Švédsko, Norsko a Itálie).
 
Anotace v angličtině:  The monograph examines lone-parent families, their living conditions and the role of diverse policy approaches towards this group in selected European countries. The author characterises the lone-parent social category in selected countries and discusses the processes that have led to a steadily increasing proportion of lone-parent families in contemporary European society. The study discusses diverse social and family policy approaches as well as specific measures directly and indirectly targeted at lone-parent families. The first part of the study summarises the changing structure of the European family and the households in which they live, the factors that are behind these changes. This section also includes an examination of the social situation of lone-parent households. The second part deals with the response of the welfare state and family policy approaches towards lone-parent families in selected countries (Germany, France, the United Kingdom, Sweden, Norway and Italy).
Klíčová slova: rodina; rodina neúplná; politika rodinná; rozvodovost; plodnost mimomanželská; podpora sociální; dávky sociální; daně; mezinárodní

Klíčová slova v angličtině: family; lone-parent family; family policy; divorce; out-of wedlock births; state social support; social benefits; taxes; international
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Solidarity and Equivalence in the State Benefits System. [Solidarita a ekvivalence v systému státních dávek.]. / Ladislav Průša - In: Acta VŚFS. - ISSN 1802-792X - Roč. 3, č. 2 (2009), s. 124-136 (13 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Solidarita a ekvivalence jsou dlouhodobým tématem všech sociálních systémů ve vyspělých zemích. Na první pohled se může jevit, že oba tyto principy působí proti sobě, ve skutečnosti však mezi nimi působí řada velmi úzkých vazeb ľ zatímco v míře, v níž jsou konstruovány sociální systémy jako univerzální, se uplatňuje princip solidarity, v míře, v níž jsou sociální systémy konstruovány v závislosti na výši příjmů z ekonomické aktivity, se uplatňuje princip ekvivalence. Právě to, v jaké míře mají být jednotlivé principy uplatňovány, je zásadní otázkou rozhodování o úpravách jednotlivých sociálních systémů. Příspěvek věnuje pozornost hodnocení vztahu těchto principů v systému státních dávek v naší zemi.
 
Anotace v angličtině:  Solidarity and equivalence are a long-term issue of all social systems in advanced counties. At first glance it may appear that these two principles act against one another, but in reality there are a number of very closed relationships between these principles ľ whereas in the degree to which social systems are constructed as universal, the principle of solidarity is applied, in the degree to which social systems are constructed based on the level of income from economic activities, the principle of equivalence is applied. It is this issue of to what extent the specific principles are to be applied that is the fundamental question in making decisions on modifications of specific social systems. The article pays attention to the evaluation of the relationship of these principles in the social benefits system in our country.
Klíčová slova: solidarita; ekvivalence; dávky státní; podpora sociální; dávky sociální pomoci; potřebnost; podpora v nezaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: solidarity; equivalence; state benefits; state social support; social care benefits; social needs; unemployment benefits
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT