Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU. [A comparison of level and movement of labour costs, nominal and real wages in the Czech Republic and selected EU countries.]. / Ivo Baštýř - Praha: VÚPSV, 2006. - 70 s. - ISBN 80-87007-54-9

[ Baštýř, Ivo ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie obsahuje mezinárodní srovnání úrovně a vývoje základních indikátorů oceňování zaměstnanecké práce (náklady práce a paritní výdělky); srovnání zahrnuje široký okruh členských států EU obsažených v informačních bázích OECD (15 ästarýchô členských států, ČR, SR, Polsko a Maďarsko) a Eurostatu (25 členských států popř. 27 států vč. Rumunska a Bulharska).
 
Anotace v angličtině:  This study contains an international comparison of the level and movement of the basic indicators of the evaluation of employee work (labour costs and parity earnings); the comparison includes many countries of the EU from the informative databases of the OECD (15 ôoldö member countries, CR, SR, Poland, Hungary) and Eurostat (25 member countries or 27 countries incl. Romania and Bulgaria).
Klíčová slova: náklady práce; komparace mezinárodní; terminologie; mzdy nominální; mzdy reálné; statistika

Klíčová slova v angličtině: labour costs; international comparison; nominal and real wages; terminology; statistical analysis
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Vybavenost jednotlivých krajů službami sociální péče pro staré a zdravotně postižené občany v roce 2008. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 5, č. 3 (2009), příl., 4 s..

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Hodnocení rozsahu poskytovaných sociálních služeb v jednotlivých regionech na základě statistické analýzy. Současné evropské trendy, projevující se v odklonu od péče poskytované v rezidenčních zařízeních k péči poskytované v přirozeném domácím prostředí klientů, se v ČR uplatňují pouze ve velmi omezeném měřítku.
Klíčová slova: služby sociální; postižení; staří; péče ústavní; kraje; statistická analýza

Klíčová slova v angličtině: social services; disabled people; seniors; institutional care; districts; statistical analysis
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2022
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Analytická zpráva o územní distribuci romské populace podle dat z cenzu 2001 a 2011. / Ivana ŠIMÍKOVÁ, Laura FÓNADOVÁ, Tomáš KATRŇÁK - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2022. - 34 stran

[ ŠIMÍKOVÁ, Ivana - FÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Pracovní výstup, který se věnuje územní distribuci romské populace vymezené romskou národností a romským mateřským jazykem identifikované v cenzech 2001 a 2011.
 
Anotace v angličtině:  Working output targeted on the spatial distribution of the Roma population defined through nationality and language captured in the Czech censuses in 2001 a 2011.
Klíčová slova: ČR; Romové; etnicita; sběr informací; statistická analýza

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; Roma population; ethnicity; census; statistical analysis
Návaznost: NF691620 Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT