Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti. [Social economic position of self-employed persons in a society.]. / Ladislav Průša, Ivo Baštýř, Daniela Bruthansová, Miloš Brachtl, Magdalena Kotýnková, Tomáš Kozelský, Jaroslav Novák, Jan Vlach - Praha: VÚPSV, 2006. - 206 s. - ISBN 80-87007-33-6

[ Průša, Ladislav - Baštýř, Ivo - Bruthansová, Daniela - Brachtl, Miloš - Kotýnková, Magdalena - Kozelský, Tomáš - Novák, Jaroslav - Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Sborník shrnuje výsledky výzkumu v letech 2005 - 2006, který rekognoskoval současný rozsah samostatné výdělečné činnosti v České republice a vývoj v 90. letech. Na základě analýzy statistických údajů a právního rámce se pokoušel nalézt základní faktory a souvislosti pohybu sektoru sebezaměstnaných. Ze stručného výčtu vyplývá celá řada dalších otázek. Jejich zodpovězení však již jde nad rámec analýzy ätvrdých datô.
 
Anotace v angličtině:  The proceedings sum up research results in 2005-2006, which describe current range of self employed activities in the Czech Republic and their development in the 90s. This research was aimed at basic factors and connections of the self employed turn-over on the basis of statistical data and legal framework analysis. However other relevant questions result from the brief summary but their answers are beyond the analysis of primary data sources.
Klíčová slova: samostatní; podnikání soukromé; postavení ekonomické; postavení sociální; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: self employed activities; social economic position of the self-employed; statistical data analysis; legal framework analysis
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Příspěvek na péči - černá díra reformy sociálního systému. [Care allowance ľ a black hole in the reform of the social system.]. / Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 3 (2009), s. 26-29 (4 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Zavedení nového systému financování sociálních služeb připravilo cestu pro pokus nalézt optimální formu uspokojování potřeb lidí v nepříznivé sociální situaci; mělo by to pomoci zvýšit efektivnost vynaložených prostředků. Cílem příspěvku je analyzovat první statistické údaje o struktuře čerpání příspěvku na péči a jeho významu pro poskytování sociálních služeb. Na základě této analýzy jsou prezentována některá řešení, která by pomohla stabilizovat systém financování sociálních služeb a zvýšit efektivitu využívání příspěvku na péči.
 
Anotace v angličtině:  The introduction of a new system for financing the social services paves the way for attempt to find the optimal form of providing for needs of people in unfavourable social situations; this should help increase the effectiveness of the money spent. This paper aims to analyse the first statistical data on the drawdown structure of care allowance and its relevance for social services provision. Based on this analysis it presents some solutions that would help stabilise the social services financing system and increase the efficiency with which care allowance is used.
Klíčová slova: služby sociální; příspěvek na péči; výzkum; statistika; financování; gender; skupiny věkové

Klíčová slova v angličtině: social services; care allowance; statistical data analysis; financing; gender; age groups
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT