Publikační činnost: 1999
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Harmonizace dat o zaměstnanosti v ČR. / Jaroslav Kux - In: Statistika. - ISSN 0322-788X - Roč. 36, č. 4 (1999), s. 157-171.

[ Kux, Jaroslav ]

Anotace:  Minulé i současné základní zdroje informací o zaměstnanosti. Systém podnikového výkaznictví o zaměstnanosti. Systém výběrového šetření pracovních sil. Použití odlišných koncepcí šetření, odlišných metodologií. Nedokonalá vypovídací schopnost obou typů šetření; rozdílnost výsledků v případě porovnání obou typů šetření. Stupeň harmonizace dat o zaměstnanosti se standardy EU. Vzhledem k nedostatkům obou typů šetření hledány nové způsoby šetření (např. sestavování účtů práce apod.).
Klíčová slova: ČR; EU; zaměstnanost; metody statistické; sčítání lidu; nezaměstnanost; zdroje lidské; cizinci; samostatní; integrace evropská

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; employment; statistical methods; population census; unemployment; human resources; foreigners; self-employed; European integration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2000
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Projekt harmonizace dat o pracovních silách - první české experimentální účty práce. / Jaroslav Kux - In: Statistika. - ISSN 0322-788X - Roč. 37, č. 6 (2000), s. 249-267.

[ Kux, Jaroslav ]

Anotace:  Prezentace výsledků první etapy projektu, který se zabývá otázkami harmonizace údajů o zaměstnanosti získaných z různých zdrojů v ČR. Řešení relevantních koncepčních a metodologických otázek a praktická kompilace prvních experimentálních účtů práce v oblasti zaměstnanosti. Porovnání původních a opravených údajů o počtech zaměstnaných osob ukazují, že již v této etapě se podařilo odhalit dalších 230-250 tisíc neregistrovaných zaměstnání v rámci účtů práce. V příloze je příklad účtů práce za r. 1998, který zahrnuje údaje o zaměstnanosti rozvržené podle hlavních a vedlejších činností, postavení v zaměstnání, podle všech odvětví a regionů.
Klíčová slova: ČR; zaměstnanost; metody statistické

Klíčová slova v angličtině: CR; statistical methods; employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2001
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Projekt harmonizace dat o pracovních silách - výsledky řešení projektu. / Jaroslav Kux - In: Statistika. - ISSN 0322-788X - Roč. 38, č. 4 (2001), s. 162-177.

[ Kux, Jaroslav ]

Anotace:  V r. 2000 pokračoval projekt harmonizace dat o pracovních silách II. etapou řešení. Vymezení předmětu řešení II. etapy. Řešení koncepčních a metodických otázek. Souhrnné zhodnocení dosažených výsledků řešení. Věcný a časový nástin dalších prací na harmonizaci dat statistiky práce. Metodická příloha. Tabulková příloha.
Klíčová slova: ČR; metody statistické; zaměstnanost; pracovníci; doba pracovní

Klíčová slova v angličtině: CR; statistical methods; employment; workers; working hours
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2001
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Budování systému účtů práce a účtů sociálních matic v zemích EU. / Jaroslav Kux - In: Statistika. - ISSN 0322-788X - Roč. 38, č. 7 (2001), s. 293-305.

[ Kux, Jaroslav ]

Anotace:  V české statistice práce byly v letech 1998-2000 zahájeny za podpory výzkumného grantu aktivity na vybudování soustavy účtů práce. Jejich cílem je harmonizovat a vzájemně provázat rozdílné výsledky existujících různých zdrojů dat o zaměstnanosti, která navíc nejsou zcela konzistentní s potřebami národního účetnictví. Článek se pokouší o ilustraci mezinárodních aktivit v uvedené oblasti a vytyčení shodných, příp. rozdílných přístupů v české statistice práce ve srovnání s probíhajícími mezinárodními aktivitami, s cílem využití získaných zkušeností a postupného zdokonalení a dosažení lepší mezinárodní srovnatelnosti českých dat statistiky práce. Počátky budování systému účtů práce v jednotlivých zemích. Mezinárodní aktivity v oblasti budování systému účtů práce a účtů sociálních matic zahájené v posledních letech. Současný stav prací a záměry dalšího postupu v jednotlivých zemích (Řecko, Finsko, Belgie, Portugalsko, Itálie, Spojené království, Norsko, Nizozemsko). Porovnání zaměření a stavu prací v ČR ve srovnání s dalšími zeměmi.
Klíčová slova: ČR; EU; metody statistické; zaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; statistical methods; employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Demografická statistika ve Francii. [Demographic statistics in France.]. / Jana Paloncyová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 44, č. 2 (2002), s. 145-150.

[ Paloncyová, Jana ]

Anotace:  Práce seznamuje se současnou praxí demografické evidence ve Francii. Francouzská demografická škola a statistika jsou známy svými vysoce propracovanými metodami, které se v některých aspektech liší od statistické praxe v ČR. Běžná evidence obyvatelstva ve Francii. Sčítání obyvatelstva. Výzkum rodiny. Výzkum zaměstnanosti.
Klíčová slova: Francie; demografie; sčítání lidu; metody statistické; rodina; zaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: France; demography; population census; statistical methods; family; employment
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a pro modelování (prognózování) těchto rozdílů. [Building of information basis for analysis of factors affecting differences between income levels of men and women and for simulation (forecasting) of these differences.]. / Drahomíra Fischlová - Praha: VÚPSV, 2005. - 60 s.

[ Fischlová, Drahomíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Základ práce tvoří porovnání informačních základen v EU a ČR: v oblasti shodnosti a rozdílů mzdových statistik; sledovaných ukazatelů mzdových rozdílů; používaných přístupů a metod analýzy mzdových rozdílů; uskutečněných výzkumných studií; vývoje v této oblasti. Druhá část práce představuje kvalitativní doplnění údajů, které statistika nepostihuje. Vychází z reprezentativního sociologického šetření populace v souboru 1218 zaměstnanců. Kapitoly jsou zaměřeny na vnímaní rovných příležitostí v postojích mužů a žen, preference v zaměstnání, hlavní příčiny nerovných pozicí mužů a žen, a osobní zkušenost s diskriminací. Obsahuje závěry a doporučení, které vyplynuly z dosavadních shromážděných poznatků.
 
Anotace v angličtině:  The basis of this study has been created from a comparison of information bases in the EU and the CR concerning: similarities and differences of wage statistics; observed wage differences indicators; used attitudes and methods of the analysis of wage differences; the studies, which have been carried out; development in this field. The second part of this study presents the qualitative addition of that data which has not been included in the statistics. It is based on the representative sociological survey of a sample population of 1218 employees. The chapters focus on the difference of the perception of equal opportunities between men and women, preferences in occupations, the main reasons for the unequal positions of men and women and personal opinions concerning discrimination. It contents conclusions and recommendations evident in the results collected up to the present time.
Klíčová slova: ČR; EU; diferenciace; mzdy; rovné příležitosti; diskriminace pracovní; ženy; metody statistické

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; statistical methods; wage differences; equal opportunities; labour discrimination; women
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT