Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rekonstituované rodiny [Reconstituted families]. / Jana Paloncyová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Věra Kuchařová, Olga Nešporová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 161 s. - ISBN 978-80-7416-345-6

[ Paloncyová, Jana - Barvíková, Jana - Höhne, Sylva - Kuchařová, Věra - Nešporová, Olga ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext
Policy Brief

Anotace:  Publikace přináší poznatky o tzv. rekonstituovaných rodinách, neboli rodinách, kde má alespoň jedno dítě jednoho nevlastního rodiče. Tento typ rodiny, ač se lze domnívat, že je v realitě poměrně běžný, zcela uniká pozornosti standardní demografické statistiky i velkých výběrových šetření v gesci Českého statistického úřadu. Studie se proto opírá o výsledky výběrového šetření a hloubkové rozhovory se zástupci těchto rodin. V první řadě je pozornost věnována složení těchto rodin z hlediska základních sociodemografických charakteristik (např. zda je v roli nevlastního rodiče muž, nebo žena či oba, kolik a jak starých dětí v rodině žije, jaké je sociálně ekonomické postavení rodičů). Dále studie přináší vhled do každodenního fungování těchto rodin s důrazem na vztahy mezi jejich členy, finanční situaci, slaďování pracovního a rodinného života. Představuje i životní postoje a názory na rodinnou politiku. Cílem studie bylo poukázat na to, s čím se tyto rodiny potýkají, kde potřebují pomoc zvnějšku a co se jim naopa
k ve společném životě daří. Tento výzkum a jeho výsledky mohou být podkladem pro opatření sociální a rodinné politiky na úrovni státu i na regionální úrovni, ale jsou i zdrojem informací pro samotné rekonstituované rodiny. V neposlední řadě mohou sloužit jako východisko pro další výzkumy tohoto typu rodiny. Studie je výstupem první etapy dlouhodobého projektu Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů (2018-2022), v jehož rámci jsou postupně sledovány různé typy rodin.
 
Anotace v angličtině:  The publication provides an insight into the functioning of so-called reconstituted families, i.e. families in which at least one child has one step-parent. Although such families are becoming increasingly common in society, they have, to date, completely escaped the attention of standard demographic statistics and large sample surveys commissioned by the Czech Statistical Office. The study is based on the results of a sample survey and in-depth interviews with members of such families. The first part of the study considers the composition of such families in terms of basic socio-demographic characteristics (e.g. whether the step-parent is the man or the woman or both, how many children live in the family and their ages and the socio-economic status of the parents). Further, the study provides insight into the daily functioning of such families with particular reference to relationships between family members, the financial situation, the reconciliation of work and family life, attitudes to life in general an
d their views concerning family policy. The aim of the study was to indicate the issues that such families are confronted with, the problems that require outside assistance and, conversely, the positive aspects of such family arrangements. This research and its results can serve as a basis for social and family policy measures at national and regional level, but it is also a source of information for reconstituted families themselves. Last but not least, it provides inspiration for further research into this type of family unit. The study constitutes one of the outcomes of the first phase of the long-term Comprehensive Research of the Situation of Families and Seniors (2018-2022) project involving the ongoing monitoring of various types of families.
Klíčová slova: rodina rekonstruovaná; nevlastní rodič; rodina úplná; partnerství; rodičovství; vztahy; příjmy; výdaje; slaďování práce a rodiny; politika rodinná; výzkum kvalitativní

Klíčová slova v angličtině: reconstituted family; step-parent; complete family; partnership; income; expenses; reconciliation of working and family life; family policy; qualitative research
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Poznámka:  Tato studie je výstupem projektu "Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů (20182022)", řešeném v rámci Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2018-2022, která byla schválena na MPSV na základě Rozhodnutí č. 7-RVO/2018 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Jak se žije v rekonstituovaných rodinách a co potřebují? [How do people live in reconstituted families and what are their requirements?]. / Jana Barvíková, Jana Paloncyová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 13, č. 5 (2019), s. 4-9 (6 s.).

[ Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Mezi nové rodinné formy, které se v posledních letech výrazně prosazují, patří i tzv. rekonstituované rodiny, tj. rodiny s nevlastním rodičem. Rodina obecně je velmi komplikovaný systém, rekonstituovaná o to více, nebo dává vzniknout dalším typům vztahů mezi jejími členy. Tomuto typu rodin nebyla dosud v českém sociologickém prostředí věnována dostatečná pozornost. Článek vychází z výsledků výzkumu z roku 2018 založeného na kvantitativních a kvalitativních metodách a zaměřuje se na základní otázku složení rekonstituovaných rodin, jejich stabilitu, problémy či rizika, jež je ohrožují, ale i na to, co může tyto rodiny posílit, aby byly funkční. Výzkum ukázal, že se tyto rodiny potýkají především se vztahovými problémy v důsledku rozpadu původní rodiny a sžívání se s novým rodinným uspořádáním. To se promítá i do závěrečných doporučení plynoucích z hloubkových rozhovorů pro opatření v rámci rodinné a sociální politiky. V nich je kladen důraz zejména na dostupnost kvalitních psychoterapeutických služeb jak v obdo
bí vzniku partnerských problémů, aby rodina zůstala zachována, tak ve fázi jejího případného rozpadu, ale i po zformování rodiny nové.
 
Anotace v angličtině:  The so-called reconstituted families, i.e. families with step-parents are one of the family forms that have significantly spread out in recent decades. In general the family is a very complicated system, and the reconstituted all the more, as it generates different types of relationships. This type of families has not been given enough attention in the Czech sociological environment yet. Based on the results of a 2018 research using quantitative and qualitative methods, the article focuses on the fundamental issue of the composition of reconstituted families, their stability, their problems or risks that threaten them. On the other hand it identifies factors that can strengthen those families to make them functional. Research has revealed that reconstituted families are mainly faced with relationship problems as a result of the breakup of the previous family and of adaptation process to new family arrangements. This is also reflected in the final recommendations for family and social policy measures resulting
from in-depth interviews. They emphasize the availability of high-quality psychotherapeutic services both at the beginning of partnership problems in order to preserve the family and at the stage of its possible break-up, but also after the formation of a new family.
Klíčová slova: rodina rekonstituovaná; rodiče nevlastní; stabilita rodiny; politika rodinná; politika sociální

Klíčová slova v angličtině: reconstituted family; step-parent; family stability; family policy; social policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT