Publikační činnost: 2003
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Dochází na českém trhu práce k marginalizaci? [Is There a Problem of Marginalization on the Czech Labour Market?]. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš - In: Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš, (eds.). - Brno : Masarykova univerzita v Brně, FSS, 2003. - ISBN 80-210-3048-8. - s. 118-127.

[ Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr ]

Anotace:  Údaje nasvědčují, že v ČR existuje početná skupina osob marginalizovaných na trhu práce (jde o osoby s nízkým lidským kapitálem). U větší části dotazovaných osob v naší panelové studii se jednalo o opakovanou nezaměstnanost a u třetiny z nich byl součet jejich celkové doby nezaměstnanosti již delší jak 1 rok (u 15% delší jak 2 roky). Asi 30% domácností dotazovaných, pro které byl tento dotaz relevantní (dotázaní mají partnera respektive partnerku) bylo postiženo dvojí nezaměstnaností.
 
Anotace v angličtině:  The data show that in the Czech Republic, there is a numerous group of people marginalized in the labour market (people with low human capital). Most respondents had been unemployed repeatedly in our panel study. For a third of them, the total of their individual unemployment spells exceeded one year (for 15% of them it exceeded 2 years). About 30% of the respondents households - to which the question was applicable (that is the respondents had a partner and the job they had lost had not been their first one) - had to cope with double unemployment. A half of the respondents had been unemployed three or oven more times. Yet, these people do not feel too stigmatised for being unemployed. Even after having experienced repeated losses of employment they do not seem much concerned about the difficulties in searching for a new job and their job-search strategies are not too active.
Klíčová slova: ČR; trh práce; nezaměstnanost dlouhodobá; strategie nezaměstnaných; marginalizace trhu práce

Klíčová slova v angličtině: CR; labour market; long-term unemployed; strategies; marginalization
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina a zaměstnání II. Mladé rodiny. [Family and employment II. Young families.]. / Václav Kulhavý, Helena Bartáková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 82 s. - ISBN 978-80-87007-62-4

[ Kulhavý, Václav - Bartáková, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato studie má záměrně deskriptivní charakter a využívá převážně základní metody třídění statistických dat. Studie snahou o zachycení komplexních vozců chování v daných oblastech života poskytuje, jak věříme, jedinečný a obsahově zajímavý podklad pro různé využití výstupů v praxi i pro další podobně zaměřené výzkumy. Sonda sledovala mladé rodiny, konkrétně manžele (i z opakovaných sňatků), oba ve věku 20 - 36 let. Záměrně byly do vzorku vybrány tři čtvrtiny respondentů s alespoň jedním dítětem ve věku 3 - 7 let, čtvrtinu souboru tvořili manželé bez dětí. Zabývali jsme se oblastí životních hodnot a postojů, životních strategií a plánů do budoucna, stávající situací respondentů v oblasti rodiny, partnerských vztahů, zaměstnání a vzdělání a souvisejícími zdroji napětí v daných oblastech života. Pozornost byla věnována i rodinné politice a preferencím respondentů v tomto ohledu.
 
Anotace v angličtině:  This study is intentionally of a descriptive character, using the basic statistical methods of analysis. The intention was to describe complex behavioural patters in the given fields of life. Thus the study provides a ground for practical applications or for another similarly focused research. The study was focused on the married couples (also repetitive marriages) where both partners are of age between 20 - 36 years. Three quarters of respondents were meant to have at least one child of age between 3 - 7 years, and one quarter was meant to be childless. The main interest was devoted to the domain of norms, values and attitudes; living strategies and future plans; current situation in the family and partner relationship, employment and education and to the connected sources of tensions and barriers. The family policy and respondents´ preferences in this respect were explored as well.
Klíčová slova: postoje; hodnoty životní; politika rodinná; strategie životní; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: attitudes; values and norms in the field of work and private life; family policy; future plans and aspirations; strategies; sources of tension and barriers in the private and working life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Nezaměstnanost cizinců v České republice [Unemployment of foreigners in the Czech Republic]. / Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola, Jiří Vyhlídal - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 149 s. - ISBN 978-80-7416-125-4

[ Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert - Vyhlídal, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie je kombinací dvou na sobě nezávislých výzkumů. První část je postavena na rozboru kvantitativních dat z registrů nezaměstnanosti, které umožňují charakteČrizovat registrovanou nezaměstnanost cizinců v České republice z hlediska sociodemoČgrafické struktury zahraničních uchazečů o zaměstnání, délky evidence cizinců na úřadech práce, souboru faktorů ovlivňujících ukončení evidence, účasti zahraniční pracovní síly v programech APZ aj. Cílem druhé části je formou případové studie založené na rozboru kvalitativních dat, pro něž jako zdroj posloužily rozhovory s nezaměstnanými cizinci v Brně a nejbližším okolí, porozumět prožívání nezaměstnaČnosti samotnými cizinci, identifikovat jejich strategie v této fázi života a rozkrýt faktory, které jejich nezaměstnanost zapříčiňují.
 
Anotace v angličtině:  The monograph consists of two independent researches. The first part of the study is based on an analysis of quantitative data from the unemployment registers, which allow characterization of the registered unemployment of foreigners in the Czech Republic in terms of socio-demographic structure of foreign job-seekers, duration of their registration in the labour offices, as well as factors of their outflow from the unemployment, participation of foreigners in active measures etc. The second part takes form of a case study based on the analysis of qualitative data for which interviews with unemployed foreigners in Brno and surrounding areas were used as a source, to understand the experience of unemployment by foreigners themselves, to identify their strategies in this stage of life and to identify factors that cause their unemployment.
Klíčová slova: nezaměstnanost; cizinci; zahraniční pracovní síla; prožívání; strategie

Klíčová slova v angličtině: foreign labour force; unemployment; foreigners; experience with unemployment; strategies
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT