Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Strategie nezaměstnaných. Druhá vlna dotazování v panelové šetření (stav po 6 měsících nezaměstnanosti). [Strategies of unemployed: the second wave of inquiry in panel researches (situation after 6 months of unemployment).]. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš, Jiří Vyhlídal - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2002. - 60 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr - Vyhlídal, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva za druhou vlnu panelového šetření (dotazování opakované po 6 až 9 měsících) se týká především důsledků dlouhodobé nezaměstnanosti a strategií, které pro únik z nezaměstnanosti jednotliví respondenti volí. Vedle nezaměstnaných jsou v této zprávě zastoupeni i respondenti, kteří v době mezi prvním a druhým dotazování zaměstnání získali. Můžeme proto srovnat životní podmínky, strategie i názory těchto dvou základních skupin respondentů. Opět se potvrzuje, že významnou roli v úspěšnosti na trhu práce hraje vzdělání. Respondenti s nejnižším vzděláním jsou nejvíce vystaveni nebezpečí dlouhodobé nebo opakované nezaměstnanosti. Tato pozice na trhu práce s sebou často nese nutnost udržovat životní standard rodiny či jednotlivce pomocí sociálních dávek. Výše vymíněné mzdy této skupiny respondentů přesto zůstává nad úrovní očekávané mzdové nabídky, zejména u osob nekvalifikovaných. Doporučení vyplývající z této studie můžeme shrnout do dvou bodů: zvýšit míru individualizace poradenského procesu především v návazno
sti na míru ohrožení různých skupin nezaměstnaných; zlepšit ochranu životního standardu nezaměstnaných a jejich rodin.
 
Anotace v angličtině:  The report based on the second wave of panel survey (repeated questioning within the group of the unemployed people after 6 to 8 moths) is concerned mainly with the impacts of the unemployment on the respondents and their households (we can observe rapid increase of poverty and social deprivation), and with the existence of the marginalized people and households as an important category of the long-term unemployed (typically two or more members of these household are unemployed - their relatives and/or the members of close social networks are also frequently exposed to the risk of unemployment). Report also identifies the main strategies they use to search new job and classifies them with respect to the education level of the unemployed on hand the and on the other hand with respect to successfulness rate (in comparison between permanently unemployed and respondents that found new job between the first and the second wave). Respondents with low human capital are less successful and more exposed to the risk of
long-term unemployment. They often use rather passive strategies (nominal flexibility - but characterized by low wage flexibility: their reservation wage is identical with their wage achieved in the last job and the unemployed are too optimistic when expecting to reach this level of wage in their new job again). One of the strategies of people with the lowest human capital is to accept disadvantageous contract, but this strategy escalates the risk of the repeated unemployment in this category. Results again confirm very important role of education in the successfulness on the labor market. Just the respondents with the lowest educational attainment are exposed to the highest danger of long-term as well as repeated unemployment. This position on the labor market frequently leads to the necessity to maintain the living standard of the family or person by means of social benefits. Recommendations resulting from this report can be summed up into two main points: to increase the individualization of the counseling
process, especially with respect to different degree of vulnerability of the unemployed; to improve income and living standard protection of the unemployed.
Klíčová slova: nezaměstnaní; situace sociální; strategie nezaměstnaných; chudoba; úroveň životní; dávky sociální

Klíčová slova v angličtině: unemployed; social situation; strategies of the unemployed; poverty; standard of living; social benefits
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Nezaměstnaní na trhu práce (dopady nezaměstnanosti, hledání zaměstnání, faktory marginalizace a úspěchu na trhu práce). [The unemployed on the Labour Market - impacts of unemployment, job seeking, factors of marginalization and success on the labour market.]. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš, Jiří Vyhlídal - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2002. - 62 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr - Vyhlídal, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato závěrečná zpráva shrnuje odpovědi na základní výzkumnou otázku celého dlouhodobého projektu výzkumu nezaměstnanosti v České republice: Je nárůst dlouhodobé nezaměstnanosti provázen etablováním se marginalizované pracovní síly na trhu práce v České republice? V rámci tohoto výzkumného projektu byly realizovány následující dílčí výzkumy: a) "Lidé na trhu práce" - reprezentativní dotazníkové šetření; b) dvě vlny panelového šetření domácností postižených nezaměstnaností; c) hloubkové rozhovory s vybranými respondenty, kteří prošli oběma vlnami panelového šetření.
 
Anotace v angličtině:  The report recapitulates answers to the basic research question of the longer-term unemployment inquiry project in the Czech republic: Is the increase of the long-term unemployment accompanied by the emergence of the marginalized labour force on the labour market in the Czech Republic? The following partial research activities were carried: a) "Labour force on the labour market" - representative survey; b) Two waves of panel survey in the households affected with unemployment; c) In-depth interviews with selected respondents, who attended in both waves of panel survey (the third wave of interviewing).
Klíčová slova: trh práce; nezaměstnaní; strategie nezaměstnaných; marginalizace trhu práce

Klíčová slova v angličtině: labour market; labour market marginalisation; strategies of the unemployed; unemployed
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Ztráta zaměstnání: reakce, plány a flexibilita nezaměstnaných (1. vlna panelového šetření). [Losing a job: reactions, plans and flexibility of the unemployed (the 1st wave of panel survey).]. / Jiří Vyhlídal, Petr Mareš, Tomáš Sirovátka - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2002. - 53 s.

[ Vyhlídal, Jiří - Mareš, Petr - Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva obsahuje výsledky první vlny panelového šetření, realizovaného od května do listopadu 2000 na vzorku 1321 ekonomicky aktivních osob pocházejících ze sedmi okresů ČR (Karviná, Chomutov a Louny - vysoká míra nezaměstnanosti; Břeclav a Vsetín - střední míra nezaměstnanosti; Brno-město a Mladá Boleslav - nízká míra nezaměstnanosti) při jejich vstupu do nezaměstnanosti. Výsledky potvrdily, že na trhu práce v České republice v posledních několika málo letech stále zřetelněji dochází k segmentaci pracovní síly, především s ohledem na výši lidského kapitálu, indikovaného zejména dosaženým vzděláním. Zkušenost nezaměstnanosti se koncentruje do konkrétních sociálních kategorií, jež lze označit jako marginalizovanou pracovní sílu (jde zejména o osoby jen se základním vzděláním, ale i osoby handicapované zhoršeným zdravotním stavem a osoby předdůchodového věku). Tyto osoby bývají častěji zasahovány dlouhodobou nebo opakovanou nezaměstnaností, prakticky se jim uzavírá primární trh práce a v jejich rodinách dochází ke kumulaci nevýhod (často je i partner či partnerka bez zaměstnání). Strategie nezaměstnaných, jimiž se snaží dosáhnout návratu na trh práce, jsou determinovány jednak jejich lidským kapitálem, jednak povahou lokálního trhu práce (nabízené příležitosti). Zejména u osob s nízkým vzděláním nacházíme sice zvýšenou materiální deprivaci, ale na druhé straně malou flexibilitu a spíše pasivní strategie při hledání nového zaměstnání. Výsledky ukazují zejména na nízkou mzdovou flexibilitu a malou ochotu k mobilitě za prací.
 
Anotace v angličtině:  This report contains results of the first wave of panel survey realized between May and November 2000 in seven districts of the Czech Republic (Karviná, Chomutov and Louny - high level of unemployment; Břeclav and Vsetín - mediate level of unemployment; Brno-město and Mladá Boleslav - low level of unemployment). Research was conducted on the sample of 1321 persons just at the moment when they lost their job. Data confirms the ongoing process of segmentation of the labour force on the Czech labour market in the last few years, which has been influenced mainly by the level of human capital indicated particularly by education. Experience of unemployment is concentrated mainly in some social categories that may be depicted as marginalized labor force (primarily people with low education, people with handicap and people in pre-retirement age). Long-term and repeated unemployment most frequently affects just the mentioned categories of people. Primary labour market is mostly closed to them and multiple disadvantages are cumulating in their families (his/her partner is often also without job). The strategies of the unemployed enabling them to re-enter the labour market are determined from two sides: a) from the human capital they are able to mobilize, b) from the disposition of local labour market (job opportunities). Low education is connected with raised level of material deprivation, but on other hand with lack of flexibility and rather passive job search strategies, too. The findings of the survey indicate above all lack of income flexibility and unwillingness to job mobility.
Klíčová slova: šetření panelové; nezaměstnanost; pracovní síly marginalizované; strategie nezaměstnaných

Klíčová slova v angličtině: panel survey; unemployment; marginalized labor force; strategies of the unemployed
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Strategie dlouhodobě nezaměstnaných. : Souhrnná zpráva z výzkumu [Strategy of long term unemployed people : Summary research report]. / Ondřej Hora - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 154 s. - ISBN 978-80-87007-98-3

[ Hora, Ondřej ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato práce se zaměřuje na rovinu individuálního chování dlouhodobě nezaměstnaných osob v širším kontextu jejich životní situace. V práci hledáme odpověď na výzkumnou otázku: Jakým způsobem (strategiemi) řeší (nebo se pokoušejí řešit) dlouhodobě nezaměstnaní svou životní situaci? Nejprve se věnujeme zpracování teoretických východisek, přičemž se zaměřujeme především na různá vysvětlení dlouhodobé nezaměstnanosti, která jsou v literatuře uváděna v souvislosti s individuálním chováním nezaměstnaných. Poté se věnujeme určení těch strategií, které souvisejí se zkoumaným problémem. Při zhodnocení výsledků jsme věnovali pozornost předchozí pracovní kariéře a příčinám nezaměstnanosti z pohledu nezaměstnaných, ekonomické situaci jejich domácností a strategiím zajištění příjmu domácnosti, vnímání nezaměstnanosti nezaměstnanými a jejich okolím, motivaci nezaměstnaných k přijetí zaměstnání a faktorům, které tuto motivaci ovlivňují, vnímání systému sociální ochrany ze strany nezaměstnaných a strategiím hledání zaměstnání.
Získané poznatky využíváme v závěrečné části práce k vyvození závěrů a navrhujeme několik podnětů k diskusi jejich důsledků pro sociální politiku.
 
Anotace v angličtině:  This study is focused on the individual behavior of long term unemployed people in wider context of their life situation. We try to address the research question: How do long-term unemployed people solve their life situation? First, we discuss the theoretical background of the research; especially we focus on various theoretical explanations of the individual behavior of unemployed. Then we identify strategies, which are connected to the researched problem. We focused on the work history of long-term unemployed people, economic situation of their households and their income strategies, perception of unemployment by unemployed people and their social networks, motivation of long-term unemployed people to accept work offers and factors that influence this motivation, perception of social security system, and their strategies of job-search. Finally, we drew a conclusion based upon information gained from the interviews and we addressed some preliminary points for discussion in the field of employment policy.
Klíčová slova: nezaměstnaní; nezaměstnanost dlouhodobá; strategie nezaměstnaných; motivace; situace sociální; politika zaměstnanosti; politika sociální

Klíčová slova v angličtině: unemployed; long term unemployment; strategies of the unemployed; motivation; social situation; employment policy; social policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; MSM0021622408 - Reprodukce a integrace společnosti
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Strategie dlouhodobě nezaměstnaných: vstupní analýza problému (původní, rozšířená verze). [Strategy of long term unemployed people (original extended version)]. / Ondřej Hora - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 385 s. - ISBN 978-80-7416-004-2

[ Hora, Ondřej ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato práce se zaměřuje na rovinu individuálního chování dlouhodobě nezaměstnaných osob v širším kontextu jejich životní situace. Hledáme tedy odpověď na výzkumnou otázku: Jakým způsobem (strategiemi) řeší (nebo se pokoušejí řešit) dlouhodobě nezaměstnaní svou životní situaci? V práci se nejprve věnujeme zpracování teoretických východisek, přičemž se zaměřujeme především na různá vysvětlení dlouhodobé nezaměstnanosti. Poté se věnujeme určení těch strategií (případně jejich typů), které souvisejí se zkoumaným problémem. Při zhodnocení výsledků jsme věnovali pozornost předchozí pracovní kariéře, ekonomické situaci jejich domácností a strategiím zajištění příjmu domácnosti, vnímání nezaměstnanosti nezaměstnanými a jejich okolím, motivaci nezaměstnaných k přijetí zaměstnání, vnímání systému sociální ochrany ze strany nezaměstnaných a strategiím hledání zaměstnání. Nakonec uvádíme některé závěry získané na základě rozhovorů a několik podnětů k diskusi v oblasti politiky zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  This study is focused on the individual behavior of long term unemployed people in wider context of their life situation. We try to address the research question: How do long-term unemployed people solve their life situation? First, we discuss the theoretical background of the research; especially we focus on various theoretical explanations of the individual behavior of unemployed. Then we identify strategies (their types), which are connected to the researched problem. We focused on the work history of long-term unemployed people, economic situation of their households and their income strategies, perception of unemployment by unemployed people and their social networks, motivation of long-term unemployed people to accept work offers and factors that influence this motivation, perception of social security system, and their strategies of job-search. Finally, we drew a conclusion based upon information gained from the interviews and we addressed some preliminary points for discussion in the field of employme
nt policy.
Klíčová slova: nezaměstnanost dlouhodobá; strategie nezaměstnaných; hledání zaměstnání; politika sociální; politika zaměstnanosti; nezaměstnaní; situace sociální

Klíčová slova v angličtině: long term unemployment; strategies of the unemployed; job search strategies; social policy; employment policy; long-term unemployed; social situation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT