Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Nová sociální rizika a sociální vyloučení jako výzva pro českou sociální politiku. [Social exclusion and new social risks as a challenge for the Czech social policy.]. / Tomáš Sirovátka - In: Sociální vyloučení a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, ed.. - Brno, Praha : Masarykova univerzita, VÚPSV, 2006. - ISBN ISBN:. - ISBN 80-210-4225-7. - ISBN 80-97007-29-8. - s. 61-74 (14 s.).

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Příspěvek chce postihnout specifika přístupu ČR k problémům sociálního vyloučení. Srovnává profil sociálního vyloučení z pohledu nových rizik, která se k němu vážou, s jinými zeměmi EU. Sleduje, jak institucionální charakteristiky klíčových opatření v dané oblasti mohou vysvětlit dosažené výsledky vyjádřené pomocí indikátorů sociálního vyloučení. Pozornost je dále věnována tomu, nakolik NAP sociálního začleňování ČR posílil strategie zaměřené na problém sociálního vyloučení a nová sociální rizika.
 
Anotace v angličtině:  The paper focuses on the approach of the Czech welfare state to the challenges of social exclusion and new social risks. It compares the profile of the Czech welfare state with respect to the policies addressed to the new social risks with other EU countries and examines how the institutional design of the core policies help to explain the outcomes as captured by social exclusion indicators. Subsequently, the author explore how the new agenda of social inclusion (NAPSI) has contributed to strengthening the strategies addressed to social exclusion and the new social risks.
Klíčová slova: vyloučení sociální; politika sociální; rizika sociální; začleňování sociální

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; social policy; social risks; indicators of social exclusion; strategy of social inclusion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MSM0021622408 - Reprodukce a integrace společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Význam vztahu politické a profesionální kapacity pro naplnění strategie sociálního začleňování v ČR. [The relevance of the relationship between political and professional capabilities for implementation of the social inclusion strategy in the Czech Republic.]. / Jiří Winkler - In: Sociální vyloučení a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, ed.. - Brno, Praha : Masarykova univerzita, VÚPSV, 2006. - ISBN ISBN:. - ISBN 80-210-4225-7. - ISBN 80-97007-29-8. - s. 117-125 (9 s.).

[ Winkler, Jiří ]

Anotace:  Studie nabízí konceptuální rámec pro analýzu kapacity vládnutí v evropské politice sociální inkluze. Koncept ägovernanceô umožňuje zachytit rozdíly a souvislosti mezi politickými a profesionálními kapacitami sociální politiky. Studie předkládá výsledky empirických výzkumů v ČR, které naznačují, že profesionální kapacita i možnosti participace lokálních a regionálních autorit jsou v české politice sociální inkluze málo rozvinuté.
 
Anotace v angličtině:  The study offers a conceptual basis for an analysis of conditions and capabilities in actual processes of governance. The concept of governance enables to notice both differences and connections between the political and professional capacities of social policy. The paper presents the results of empirical research in the CR which make it clear that capacity of local and regional authorities for strategic governance in this country are considerably underdeveloped.
Klíčová slova: začleňování sociální; politika sociální; řízení; participace lokálních úřadů

Klíčová slova v angličtině: strategy of social inclusion; governance; capacities of social policy; participation of local and regional authorities
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MSM0021622408 - Reprodukce a integrace společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2013
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice [Indicators of the strategy fighting poverty and social exclusion in the Czech Republic]. / Tomáš Sirovátka, Miroslava Rákoczyová, Ivana Šimíková, Robert Trbola - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 149 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Rákoczyová, Miroslava - Šimíková, Ivana - Trbola, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Metodika specifikuje soustavu indikátorů k hodnocení pokroku vzhledem ke stanoveným cílům v oblasti potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice. Jedná se o soustavu indikátorů k hodnocení pokroku vzhledem ke stanoveným národním cílům v oblasti potlačování chudoby a sociálního vyloučení, doplněnou vybranými indikátory na úrovni regionální a lokální. Metodika obsahuje indikátory, jež zahrnují a monitorují cíle, opatření a jejich charakteristiky v oblasti sociálního začleňování na jedné straně, a vedle toho indikátory, jež monitorují dopady a výsledky, respektive vývoj situace v oblasti rizik chudoby a sociálního vyloučení, s přihlédnutím k širšímu kontextu a jiným oblastem veřejných politik. Rovněž je zpracována modelová aplikace metodiky v podobě pilotní studie, která mj. zahrnuje zhodnocení pokroku v posledních letech vzhledem k vývoji situace v oblasti chudoby, sociálního vyloučení a sociálního začleňování. Metodika může řešit požadavky kladené v rámci více strategických materiálů, jimiž op
eruje ČR na úrovni EU i v domácím kontextu národním a částečně i regionálním, jako jsou zejména Strategie sociálního začleňování 2014-2020, Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování, Strategie Evropa 2020 aj.
 
Anotace v angličtině:  The Methodology specifies the system of the indicators to assess the progress regarding the objectives established to combat poverty and social exclusion in the Czech Republic. This is the system of the indicators related to the national objectives established to combat poverty and social exclusion, supplemented with the selected indicators on the regional and local level. The methodology includes the indicators which aim to monitor the objectives, measures and their various characteristics in the field of social inclusion on the on hand, and the indicators which are monitoring the impacts and outcomes, this is the situation regarding the dynamics of the risks of poverty and social exclusion with respect to the broader context and to the other areas of public policies. Also, the model application of the methodology is provided in the form of pilot study, which a.o. includes the assessment of the progress during the last years regarding the developments in the field of poverty and social exclusion. The method
ology can solve the requirements raised in the frame of numerous strategic documents adopted by the Czech Republic and at the EUU level and also in the national context, partly the regional one, like The Strategy for social inclusion 2014-2020, The long-term vision of the sector of labour and social affairs in the area of social inclusion, Strategy Europe 2020.
Klíčová slova: chudoba; vyloučení sociální; systém ukazatelů; cíle; strategie sociálního začleňování; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: poverty; social exclusion; system of indicators; targets; strategy of social inclusion; certified methodology
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: TD010104 Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice. Aktualizované vydání [Indicators of the strategy fighting poverty and social exclusion in the Czech Republic. Updated edition]. / Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková, Robert Trbola - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 114 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Šimíková, Ivana - Trbola, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Metodika specifikuje soustavu indikátorů k hodnocení pokroku vzhledem ke stanoveným cílům v oblasti potlačování
chudoby a sociálního vyloučení v České republice. Jedná se o soustavu indikátorů k hodnocení pokroku vzhledem
ke stanoveným národním cílům v oblasti potlačování chudoby a sociálního vyloučení, doplněnou vybranými
indikátory na úrovni regionální a lokální. Metodika obsahuje indikátory, jež zahrnují a monitorují cíle, opatření a
jejich charakteristiky v oblasti sociálního začleňování na jedné straně, a vedle toho indikátory, jež monitorují
dopady a výsledky, respektive vývoj situace v oblasti rizik chudoby a sociálního vyloučení, s přihlédnutím k širšímu
kontextu a jiným oblastem veřejných politik. Rovněž je zpracována modelová aplikace metodiky v podobě pilotní
studie, která mj. zahrnuje zhodnocení pokroku v posledních letech vzhledem k vývoji situace v oblasti chudoby,
sociálního vyloučení a sociálního začleňování. Metodika může řešit požadavky kladené v rámci více strategických
materiálů, jimiž operuje ČR na úrovni EU i v domácím kontextu národním a částečně i regionálním, jako jsou
zejména Strategie sociálního začleňování 2014-2020, Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast
sociálního začleňování, Strategie Evropa 2020 aj.
 
Anotace v angličtině:  The Methodology specifies the system of the indicators to assess the progress regarding the objectives
established to combat poverty and social exclusion in the Czech Republic. This is the system of the indicators
related to the national objectives established to combat poverty and social exclusion, supplemented with the
selected indicators on the regional and local level. The methodology includes the indicators which aim to monitor
the objectives, measures and their various characteristics in the field of social inclusion on the on hand, and the
indicators which are monitoring the impacts and outcomes, this is the situation regarding the dynamics of the
risks of poverty and social exclusion with respect to the broader context and to the other areas of public policies.
Also, the model application of the methodology is provided in the form of pilot study, which a.o. includes the
assessment of the progress during the last years regarding the developments in the field of poverty and social
exclusion. The methodology can solve the requirements raised in the frame of numerous strategic documents
adopted by the Czech Republic and at the EUU level and also in the national context, partly the regional one, like
The Strategy for social inclusion 2014-2020, The long-term vision of the sector of labour and social affairs in the
area of social inclusion, Strategy Europe 2020.
Klíčová slova: chudoba; vyloučení sociální; systém ukazatelů; cíle; strategie sociálního začleňování; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: poverty; social exclusion; system of indicators; targets; strategy of social inclusion; certified methodology
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: TD010104 Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2016
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014 ľ 2020 [Evaluation of indicators system of the Strategy of social inclusion of the Czech Republic for the years 2014 - 2020]. / Robert Trbola, Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 72 s. - ISBN 978-80-7416-304-3

[ Trbola, Robert - Sirovátka, Tomáš - Šimíková, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem projektu bylo provést komplexní zhodnocení vývoje v oblasti Strategie sociálního začleňování 2014-2020 s využitím celé šíře dostupných indikátorů. Dále mezinárodní srovnání vybraných indikátorů a specifikace pozice České republiky. Bylo provedeno vyhodnocení vývoje podle soustavy indikátorů za roky 2010-2014. Tyto výstupy byly využity v rámci vyhodnocení Strategie sociálního začleňování.
 
Anotace v angličtině:  The project aimed at the complex assessment of the developments in the field of the Strategy of social inclusion 2014-2020, with use of the broad set of the available indicators. Further, international comparison of the selected indicators and identification of the position of the Czech Republic. The assessment was carried for the years 2010-2014. The results were used for the assessment of the Strategy of social inclusion.
Klíčová slova: strategie sociálního začleňování; ukazatele

Klíčová slova v angličtině: strategy of social inclusion; indicators
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: DC509/2015 Zhodnocení vývoje situace v oblasti sociálního vyloučení a Strategie sociálního začleňování 2014-20 za rok 2014 podle soustavy indikátorů
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020 [Assessment of the System of Social Inclusion Strategy Indicators of the Czech Republic for 2014-2020]. / Miroslava Rákoczyová, Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 71 s. - ISBN 978-80-7416-349-4

[ Rákoczyová, Miroslava - Sirovátka, Tomáš - Šimíková, Ivana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Cílem projektu bylo provést komplexní zhodnocení vývoje v oblasti Strategie sociálního začleňování 2014-2020 s využitím celé šíře dostupných indikátorů. Dále mezinárodní srovnání vybraných indikátorů a specifikace pozice České republiky. Bylo provedeno vyhodnocení vývoje podle soustavy indikátorů za roky 2010-2017. Tyto výstupy byly využity v rámci vyhodnocení Strategie sociálního začleňování.
 
Anotace v angličtině:  The project aimed at the complex assessment of the developments in the field of the Strategy of social inclusion 2014-2020, with use of the broad set of the available indicators. Further, international comparison of the selected indicators and identification of the position of the Czech Republic. The assessment was carried for the years 2010-2017. The results were used for the assessment of the Strategy of social inclusion.
Klíčová slova: strategie sociálního začleňování; indikátory

Klíčová slova v angličtině: strategy of social inclusion; indicators
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT