Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Migrace českých lékařů a studentů medicíny. / Jana Vavrečková - In: Zdravotnictví v České republice. - ISSN 1213-6050 - Roč. 12, č. 2 (2009), s. 54-59 (5 s.).

[ Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Příspěvek analyzuje potenciální odchod českých lékařů za prací do zahraničí a míru tohoto rizika pro české zdravotnictví na základě šetření provedeného v roce 2006. Struktura motivů k práci v zahraničí u lékařů a studentů. Porovnání úrovně výdělkových diferenciálů praktických lékařů mezi ČR, Německem, Rakouskem, Irskem a Británií za rok 2007. Pravděpodobná míra migračního potenciálu mezi lékaři a studenty medicíny. Plánovaná délka zahraničního pobytu. Cílová migrační teritoria. Úroveň jazykových znalostí.
 
Anotace v angličtině:  The paper analyses the potential exodus of Czech doctors to work abroad and the degree of this risk for Czech healthcare based on a survey conducted in 2006. It describes the structure of motives for working abroad among doctors and students. It compares the level of earnings differentials for general practitioners in the Czech Republic, Germany, Austria, Ireland and Britain in 2007. It examines the probable migration potential among doctors and medical students. Planned length of stay abroad. Migration destinations. Language skills.
Klíčová slova: ČR; migrace; pracovníci migrující; studenti; zdravotníci; motivace; šetření; výzkum

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; migration; migrant workers; students; medical personnel; motivation; opinion polls; research
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích - Německo. [Financial help for students in selected countries ľ Germany.]. / Mirjam Suchomelová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 21-22 (2 s.). lit.

[ Suchomelová, Mirjam ]

Anotace:  Zdroje prostředků k financování životních a studijních nákladů studentů v Německu.
 
Anotace v angličtině:  Sources of funds for living and study costs of students in Germany.
Klíčová slova: SRN; školství; financování; studenti; stipendia; půjčky; systém; náklady životní

Klíčová slova v angličtině: Germany; educational system; financing; students; scholarships; loans; system; cost of living
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Atraktivita oborů sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol [Attractiveness of the discipline of social work for students of secondary, tertiary professional schools and universities]. / Jana Havlíková - Praha: VÚPSV, v. v. i. - výzkumné centrum Brno, 2019. - 148 s. - ISBN 978-80-7416-346-3

[ Havlíková, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Mnohé obory nabízené ve studijních programech vyšších odborných a vysokých škol čelily v uplynulém desetiletí postupnému úbytku zájemců o studium. Toto se dle analýzy Asociace vzdělavatelů v sociální práci týká i oborů sociální práce. Souvisí tento úbytek pouze s demografickým vývojem a následně slabšími maturitními ročníky, nebo se mění i rozhodování maturantů o jejich další vzdělávací a profesní dráze?
Cílem této monografie je analyzovat, co absolventi SŠ s maturitou, studenti 1. ročníků VOŠ a bakalářských studijních programů VŠ humanitního a sociálního zaměření zvažují, když se rozhodují/ rozhodovali o tom, zda v terciárním vzdělávání budou studovat obory sociální práce, případně, jaké jiné faktory jejich volbu další vzdělávací dráhy ovlivňují. K těmto faktorům zejména řadíme to, jak tito studenti vnímají profesi sociálního pracovníka a jeho prestiž.
Tato odborná studie vychází z teorií kariérového rozhodování a je založena na empirických datech získaných prostřednictvím kombinované metodologie, zahrnující dvě dotazníková šetření ľ mezi maturanty vybraných středních škol (N=6447) a mezi studenty 1. ročníků oborů kvalifikujících k výkonu sociální práce v bakalářských studijních programech VŠ (N=430), kvalitativní i kvantitativní obsahovou analýzu seminárních prací studentů 1. ročníku oboru sociální práce v bakalářském studijním programu na téma jejich motivace ke studiu sociální práce i k případnému budoucímu výkonu profese (N=78) a analýzu administrativních dat. Text tak přináší komplexní pohled na problematiku zájmu o studium oborů sociální práce a kromě empirických poznatků zahrnuje i sadu doporučení pro praxi.
Studie je určena zejména vzdělavatelům v sociální práci a také pracovníkům MPSV zabývajícím se koncepcí vzdělávání v oblasti sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  Many fields of study offered by college of higher education and university degree programmes have faced a gradual decline in the number of study applicants over the last decade. According to analysis conducted by the Association of Educators in Social Work, this also applies to the various fields of social work. Is this decline related solely to the demographic development of society and, consequently, weaker school-leaving years, or is the decision-making process of school-leavers changing with respect to their further education and career paths?
The aim of this monograph is to analyse what secondary school-leavers with the school-leaving certificate and students in the 1st year of college vocational education and bachelor degree programmes in the Humanities and Social Sciences consider when deciding whether to study social work at higher education facilities, or what other factors influence their choice of further education subject. Such factors include particularly how these students perceive the social work profession and the prestige it offers.
This expert study is based on career decision theories and employs empirical data obtained through a combined data collection methodology that included the conducting of two questionnaire surveys that addressed secondary school-leavers at selected secondary schools (N=6 447) and 1st year students of subjects that qualify them to study social work in the form of university bachelor degree programmes (N=430), the qualitative and quantitative content analysis of the seminar papers of students in the 1st year of a social work bachelor degree study programme with respect to their motivation to study social work and the possible future performance of such work (N= 78), and the analysis of administrative data. The text thus provides a comprehensive overview of the issue of the level of interest in studying social work and, in addition to the collection of empirical data, includes a set of practical recommendations.
The study is intended primarily for educators in the field of social work and personnel at the Ministry of Labour and Social Affairs responsible for the concept of education in the field of social work.
Klíčová slova: kariérové rozhodování; prestiž profese; práce sociální; studenti SŠ; studenti VŠ; terciární vzdělávání; výzkum

Klíčová slova v angličtině: career decision-making; prestige of social work as a profession; students; secondary and tertiary education; research
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT