Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace [The importance of standardization of social services at the time of liberalization]. / Renáta Halásková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 137 s. - ISBN 978-80-7416-118-6

[ Halásková, Renáta ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem monografie je vymezit sociální služby v ČR jako významný segment služeb veřejných v období, kdy u řady těchto služeb dochází k liberalizaci a privatizaci. Pozornost je věnována standardizaci služeb všeobecně i standardizaci sociálních služeb z kvalitativního a kvantitativního hlediska. Jedním z výstupů je návrh nového finančČního standardu služeb sociální péče. Aplikační část monografie vychází ze statistických údajů za období 2007-2011. Formou časových řad je analyzována vybavenost území sociálními službami dle krajů ČR a srovnávána s doporučenými standardy pro vybrané služby sociální péče určené seniorům, jako jsou domovy pro seniory, týdenní a denní stacionáře, pečovatelská služba, centra denních služeb a další.
 
Anotace v angličtině:  The monograph aims to define social services in the Czech Republic as an important segment of public services at a time when a number of these services are in the process of liberalization and privatization. Attention is paid to the standardization of services in general and standardization of social services from the qualitative and quantitative view. One of the outputs is a proposal of a new financial standard of services of social care. The section of application in the monograph is based on statistical data for the period of 2007-2011. The level of availability of social services facilities on the territory of the Czech Republic according to regions was analysed in the form of time series and then confronted with the recommended standards for selected social care services intended for the elderly such as homes for the elderly, weekly and daily social welfare institutions, domiciliary service, centres of daily services and other.
Klíčová slova: služby sociální; služby sociální péče; liberalizace; standardizace; vybavenost regionů; příspěvek na péči; dotace ze státního rozpočtu

Klíčová slova v angličtině: social services; services of social care; liberalization; standardization; level of availability of facilities of social services in the region; care allowance; subsidies from the state budget
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Financování sociálních služeb v ČR ve světle legislativy EU [The Funding of Social Services in the Czech Republic in the Light of EU Legislation]. / Ladislav Průša, Mirka Wildmannová - In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X - Roč. 43, č. 4 (2014), s. 507-515 (9 s.).

[ Průša, Ladislav - Wildmannová, Mirka ]

Externí odkaz
Anotace:  Česká republika vstoupila do EU v květnu 2004 a jednou z podmínek členství bylo sladit právní prostředí v ČR tak, aby bylo v součinnosti s jednotným trhem EU. Od té doby se právní prostředí vyvíjelo v reakci na nové změny. V roce 2006 byla přijata Směrnice o službách na vnitřním trhu (Directive on services in the internal market), která mimo jiné specifikuje pravidla pro spravedlivou soutěž. Tato pravidla státní podpory limitují schémata financování, které mají zakladatelé organizací poskytujících sociální služby k dispozici na financování těchto organizací. Pozornost je věnována překážkám, které právní předpisy EU způsobily dostupným schématům financování sociálních služeb v České republice a případným rozporům, které přináší rozdílnost v nastavení financování sociálních služeb dle národní legislativy ČR a EU.
 
Anotace v angličtině:  The Czech Republic joined the European Union in May 2004 and one of the conditions for membership was to reconcile the legal environment in the Czech Republic so that it would be in synergy with the single market of the EU. Since then, the legal environment has evolved in response to newly arising changes. In 2006, the Directive on services in the internal market was adopted, which among other things specifies the rules governing fair competition. These state aid rules limit the funding schemes that founders of organisations providing social services have available for the financing of these organisations. Attention will be paid to obstacles created by EU legislation to the schemes available for social services funding in the Czech Republic and possible discrepancy with implementing EU law making into the requirements of the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; EU; služby sociální; financování sociálních služeb; příspěvek na péči; zákonodárství; sluzby veřejné; podpora veřejná; dotace ze státního rozpočtu

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social services; social services funding; subsidies from the state budget; care allowance; public services; public support
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  viz Do 1588
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Sociální služby na historické křižovatce [SOCIAL SERVICES AT A HISTORICAL CROSSROADS]. / Ladislav Průša - In: Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY: Economic and Social Challenges for European Economy. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2019. - ISBN 978-80-87291-25-2. - s. 469-484 (15 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Akce: September 3ľ5, 2019 Čeladná, Czech Republic Externí odkaz
Anotace:  Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době připravuje novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která by měla reagovat na aktuální problémy tohoto sociálního systému. Navrhovaná novela posiluje administrativní direktivní systém organizace a managementu sociálních služeb, zaměřuje se na problematiku financování sociálních služeb jen okrajově. Cílem tohoto příspěvku je identifikovat hlavní nedostatky ve financování sociálních služeb a předložit návrhy na jejich odstranění. Na základě analýzy zdrojových dat týkajících se rozdělování státních dotací a dalších zdrojů financování byly charakterizovány hlavní problémy, které neumožňují efektivní rozvoj systému sociálních služeb v následujících letech. Na základě sekundární analýzy zjištění týkajících se financování sociálních služeb ve vybraných evropských zemích byla navržena řešení, která poskytovatelům sociálních služeb umožní pružně reagovat na rostoucí potřebu sociálních služeb, zejména pro seniory.
 
Anotace v angličtině:  The Ministry of Labor and Social Affairs is currently preparing an amendment to Act No. 108/2006 Coll., On Social Services, which should respond to current problems of this social system. The proposed amendment strengthens the administrative directive system of organization and management of social services, he focuses on the issue of financing social services only marginally. The aim of this paper is to identify the main lacks in the funding of social services and to put forward proposals to remove these lacks. Based on an analysis of source data concerning the distribution of state subsidies and other sources of financing, the main problems were characterized that do not allow the social services system to develop effectively in the coming years. Based on a secondary analysis of the findings concerning t he financing of social services in selected European countries, solutions have been proposed that will enable social service providers to respond flexibly to the growing need for social services, espec
ially for the elderly.
Klíčová slova: služby sociální; financování sociálních služeb; dotace ze státního rozpočtu; příspěvek na péči; péče ošetřovatelská

Klíčová slova v angličtině: social services; social services financing; subsidies from the state budget; care allowance; nursing care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT