Publikační činnost: 2012: 2012
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Optimalizace sociálních služeb [Optimization of social services]. / Ladislav Průša, Petr Víšek - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012; Praha: Národní centrum sociálních studií, o.p.s., 2012. - 130 s. - ISBN 978-80-7416-099-8

[ Průša, Ladislav - Víšek, Petr ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem předložené monografie je zpracovat návrh optimalizace sociálních služeb, navrhnout koncepci databáze této oblasti vytvoření komunikační platformy. Jejím cílem není kritika nebo konfrontace praktických kroků MPSV a jeho legislativních návrhů v oblasti sociálních služeb, ale pokus o nezávislý rozbor procesů, jevů a situací s ambicí vytvořit pro MPSV zdroj podnětů a informací pro vlastní řídící, metodickou i koncepční činnost.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this monograph is to carry out the draft of the social services optimization and to propose the concept of the database of this area by creating a communication platform. The study attempts to independent analysis of processes, phenomena and matters with the ambition to create a source of ideas and information for managerial, methodological and conceptual activity of the MLSA, rather than criticism or confrontation of practical steps of the MLSA and its legislative proposals in the field of social services.
Klíčová slova: služby sociální; financování sociálních služeb; příspěvek na péči; dotace ze státního rozpočtu; sociálně-demografická analýza; statistická sledování

Klíčová slova v angličtině: social services; social services financing; care allowance; subsidy from state budget; socio-demographic analysis; statistical monitoring
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: 6257/11 Analýza optimalizace sociálních služeb a vytvoření komunikační platformy reformy sociálních služeb
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči [The economic efficiency of providing care for a care allowance recipients]. / Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 63 s. - ISBN 978-80-7416-120-9

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této monografie je charakterizovat ekonomickou efektivnost poskytování péče příjemČcům příspěvku na péči. Na základě teoretických východisek budou identifikována kritéria pro toto hodnocení a následně bude vyhodnocena ekonomická efektivnost poskytování péče příjemcům této sociální dávky. V závěru bude věnována pozornost možnostem využívání údajů o struktuře příjemců příspěvku na péči pro potřeby plánování služeb sociální péče jak na celostátní, tak i na regionální úrovni.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this monograph is to characterize the economic efficiency of providing care for the recipients of the care allowance. Based on the characteristics of the basic theoretical background will be identified criteria for this evaluation, and subsequently will be evaluated the economic efficiency of provision care for the recipients of this social benefit. At the end of the monograph attention will be paid to the possibility of using data on the structure of recipients of care allowance for the needs of social care service planning at both national and regional levels.
Klíčová slova: služby sociální; financování sociálních služeb; příspěvek na péči; dotace ze státního rozpočtu; péče ošetřovatelská; plánování sociálních služeb

Klíčová slova v angličtině: social services; financing of social services; care allowance; subsidy from state budget; nursing care; social services planning
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: 6253/11 Analýza a výzkum způsobů zajištění dlouhodobé sociálně zdravotní péče o příjemce příspěvku na péči
Poznámka:  Zpracování publikace bylo podpořeno ze zdrojů OPLZZ v rámci Individuálního projektu
MPSV "Podpora procesů v sociálních službách".
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT