Publikační činnost: 2004
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Obtíže při dotazníkových šetřeních na neobvyklých vzorcích populace. [Difficulties in Surveys realized in Unusual Population Samples.]. / Jiří Vyhlídal - In: Ženská delikvence jako sociální jev.. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004. - ISBN 80-210-3609-5. - s. 133 - 138.

[ Vyhlídal, Jiří ]

Akce: Brno, 4. 11. 2004, EUR
Anotace:  Dotazníková šetření jsou standardní a vcelku spolehlivou metodou zjišťování postojů a názorů u nejrůznějších vzorků obecné populace. Dobrým příkladem z poslední doby je šetření provedené týmem amerického politologa Michaela Smitha při brněnském referendu o odsunu nádraží. Na vzorku pouhých 665 respondentů odhadli velmi přesně celkové výsledky hlasování, kterého se zúčastnilo bezmála 80 tisíc obyvatel města. Zároveň však platí, že tato šetření spolehlivě selhávají při řešení podobných typů úloh na vzorcích, které nepochází z obecné populace. To je i případ obou dotazníkových šetření provedených v ženských věznicích Pardubice, Světlá nad Sázavou, Opava a Praha-Řepy. Tento text se pokouší shrnout některé nejzásadnější důvody těchto selhání.
 
Anotace v angličtině:  A survey seems to be an appropriate and standard method to find out opinions and attitudes of a general population samples. But it usually fails to do the same in a special sample of population. The text tries to elucidate the main possible reasons of this failure and answer the question if the carried out research results are representative. But the text should not discourage researchers to use a questionnaire in special samples. It only attempts to emphasize the most widespread shortcomings and maybe also prevent possible disappointments resulting from exaggerated expectations.
Klíčová slova: šetření; výzkum

Klíčová slova v angličtině: surveys; opinion pools
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. [Employment and childcare from parentsĺ and employersĺ perspectives.]. / Věra Kuchařová, Sylva Ettlerová, Olga Nešporová, Kamila Svobodová - Praha: VÚPSV, 2006. - 112 s. - ISBN 80-87007-18-2

[ Kuchařová, Věra - Ettlerová, Sylva - Nešporová, Olga - Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná zpráva přináší výsledky tří výzkumů, které se zaměřovaly na zjišťování možností rodičů sladit péči o děti s uplatněním v zaměstnání a na případné limity či diskriminace, které jsou vůči rodičům malých dětí uplatňovány. Zkoumán byl jak pohled matek na danou problematiku, tak i přístup zaměstnavatelů. Výzkumy probíhaly paralelně a byly provedeny ve druhé polovině roku 2005 a na počátku roku 2006. Jednalo se o dvě kvantitativní sociologická šetření: äZaměstnání a péče o dětiô zaměřené na matky s alespoň jedním dítětem od tří do deseti let a výzkum v podnicích vybraných odvětví. Dále byl proveden kvalitativní terénní výzkum v patnácti podnicích a na pěti úřadech práce. Hlavní pozornost je věnována formálním institutům, které mají umožnit realizaci rodičovství při současné potřebě uplatnit se na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  This research report describes the results of three surveys focused both on finding ways in which parents are able to reconcile childcare with their careers, and on the limits concerning and discrimination towards the parents of small children in the labour market. Views of both the mothers and the employers were observed. All three surveys were carried out at the same time, in the second half of 2005 and the beginning of 2006. There were two quantitative sociological surveys: ôEmployment and childcareö focused on mothers with at least one child from three to ten years of age, and a survey of enterprises in selected sectors. Moreover, qualitative field research was conducted at fifteen enterprises and five labour offices. The main focus is directed towards formal measures, which should enable parents to fulfil the duties of parenthood at the same time with their need to succeed in the labour market.
Klíčová slova: zaměstnanost; péče o děti; sladění rodinného a prac. života; šetření

Klíčová slova v angličtině: employment and child care; reconciliation of work and family life; surveys
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 104-Equal - Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů
Poznámka:  projekt Programu Iniciativy Společenství EQUAL Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě společnosti (Půl na půl)
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Measuring job satisfaction in surveys: Czech Republic. Comparative analytical report - Questionnaire. [Měření pracovní spokojenosti v šetřeních - Česká republika. Komparativní analytická zpráva - dotazník.]. / Renata Vašková, Lenka Dokulilová - 2006.

[ Vašková, Renata - Dokulilová, Lenka ]

Externí odkaz
Anotace:  Jak národní šetření produkuje údaje o pracovní spokojenosti. První část dotazníku se zaměřuje na národní šetření zabývající se pracovní spokojeností a využívanému metodologickému rámci. 2. část se zaměřuje na sběr dostupných dat o všeobecné pracovní spokojenosti a pracovní spokojenosti klasifikované podle určitých determinant. Poslední část se soustřeďuje na analytické aspekty pracovní spokojenosti, korelace mezi pracovní spokojeností a dalšími souvisejícími proměnnými.
 
Anotace v angličtině:  How national surveys produce data on job satisfaction. The first section of questionnaire is mainly focused on the national surveys dealing with job satisfaction and the methodological frame used. The second part is addressed to gather available data on general job satisfaction and job satisfaction broken down by some its determinants. The last section is focused on the analytical aspects of job satisfaction, correlations between job satisfaction and other relating variables.
Klíčová slova: uspokojení z práce; šetření; vzdělání dosažené; doba pracovní; flexibilita pracovní; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: job satisfaction; surveys; determinants; educational attainment; working hours; labour flexibility; reconciliation of work and family life; codetermination of workers
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2014
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Pracovní zkušenosti českých kvalifikovaných pracovních sil z pobytu v zahraničí a jejich postoje k návratu. / Jana Vavrečková - In: Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika / Stanislav Bouček, Tomáš Grulich. - Praha : Etnologický ústa AV ČR, v.v.i., 2014. - ISBN 978-80-76112-76-2. - s. 101-109 (9 s.).

[ Vavrečková, Jana ]

Akce: Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika : Praha, EUR, 30.9.-1.10.2013,
Anotace:  V r. 2008 byla realizována 2 šetření sondující pracovní zkušenosti českých kvalifikovaných pracovních sil v zahraničí a jejich postoje k návratu do ČR využívající principy kvalitativní metodologie. Šetření byla orientována na kvalifikovanou pracovní sílu. Cíle a metodika šetření českých terciárně vzděla ných migrantů po návratu ze zahraničí. Názory, postoje a postřehy respondentů obohacují pohled na pracovní migraci českých kvalifikovaných občanů v ekonomicky vyspělých státech. Čeští kvalifikovaní migranti žijící v Rakousku.
Klíčová slova: migrace; migrace odborníků; politika migrační; pracovníci v zahraničí; migrace pracovní; šetření; zkušenosti migrační

Klíčová slova v angličtině: migration; migration abroad; migration experience; migration of highly skilled labour; migration policy; surveys
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Poznámka:  Do 1586
Celý sborník je dostupný z: http://www.iom.cz/files/Nova_emigrace.pdf
celkem: 237 s.
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2014
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Jak sbírat údaje o migrantech a jejich rodinách: možnosti, výhody a limity [How to collect data on migrants and their families: the possibilities, advantages and limits]. / Zdeněk Uherek, Pavel Bareš, Veronika Beranská, Stanislav Brouček, Milada Horáková, Blanka Kissová, Jan Kubát, Danica Schebelle - In: Culturologia ľ The Journal of Culture. - ISSN 1805-2886 - Roč. 3, č. 1 (2014), s. 52-56 (5 s.).

[ Uherek, Zdeněk - Bareš, Pavel - Beranská, Veronika - Brouček, Stanislav - Horáková, Milada - Kissová, Blanka - Kubát, Jan - Schebelle, Danica ]

Anotace:  Článek porovnává 3 klíčové zdroje dat, které lze použít při studiu integrace rodin migrantů. V první části textu reflektuje posun od studia integrace jednotlivců k integraci rodin migrantů a podtrhuje význam tohoto kroku. V další části srovnává možnosti dat ze Sčítání lidu, domů a bytů s daty Cizineckého informačního systému a s daty, které lze získat konstrukcí výběrového souboru, resp. panelu. Vedle otázky zaměření jednotlivých datových souborů se text soustřeďuje též na problematiku sledování změn v čase a sledování dopadů jednotlivých kroků integrační politiky státu. V případě konstrukce panelu se soustřeďuje podrobněji na otázku opakování výzkumu, obměny členů panelu a na jejich ochotu k následným výzkumům. Text konstatuje, že hromadně získávaná data prostřednictvím Sčítání lidu, domů a bytů a prostřednictvím Cizineckého informačního systému jsou bohužel k analýze údajů o rodinách málo uzpůsobená. Navíc sčítání neumožňuje pružně sledovat dynamiku vývojových změn. Výhody panelu snižují náklady na získání
dat a jejich nereprezentativnost.
 
Anotace v angličtině:  The article compares three key sources of data, which can be used in the study of integration of the families of migrants. In the first part of the text, it reflects the shift from the study of integration of individuals to the integration of families of migrants and underscores the importance of this step. In the next section, it compares the possibilities of the data from the census (Census of People, Homes and Flats) with the data of the Alien Information System and with the data that can be acquired by the construction of a sample of respondents, or panel. Besides the question of the aims of the individual data sets, the text also concentrates on the issue of the observation of changes in time and the observation of the impacts of the individual measures of the integration policy of the state. In the case of the construction of the panel, it therefore focuses in more detail on the question of the repetition of research, replacement of members of the panel and their willingness to participate in subsequent
research. The text notes that the mass acquisitions of data through the Census of People, Homes and Flats and through the Alien Information System are, unfortunately, not adapted enough for analysis of the data on families. Moreover, the census does not allow the flexible observation of the dynamics of development changes. The construction of the panel lowers the costs of data acquisition and the lack of their representativeness.
Klíčová slova: migrace; osoby migrující; cizinci z třetích zemí; rodiny imigrantů; integrace; integrace migrantů; politika migrační; šetření; metody; system informační

Klíčová slova v angličtině: migration; migrants; families of migrants; integration of immigrants; migration policy; surveys; methods; information sources; information systems
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: TD010220 Návrh informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí
Poznámka:  viz Do 1589
Pracoviště: Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT