Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Skupiny ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. [Groups threatened by long-term unemployment.]. / Markéta Horáková - In: Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. / J. Winkler, M. Žižlavský, (eds.). - Brno : FSS MU v Brně, 2004. - ISBN 80-210-3565-X. - s. 73-82.

[ Horáková, Markéta ]

Anotace:  Vzrůstající počet evidovaných dlouhodobě nezaměstnaných osob představuje ve všech evropských zemích trvalé riziko ekonomických, politických a sociálních obtíží. Dlouhodobá nezaměstnanost se v roce 2002 nejvíce dotkla nekvalifikovaných a nízkokvalifikovaných osob ve věku nad 40 let (pravděpodobnost snížené flexibility a adaptability na participaci v tzv. společnosti znalostí). Výrazně častěji byly dlouhodobou nezaměstnaností ohroženy ženy, mladí lidé ve věkové skupině 20-24 let a zdravotně postižení . Z regionálního pohledu má dlouhodobá nezaměstnanost nejvyšší zastoupení v krajích, které jsou obecně významně zasaženy vysokou nezaměstnaností. Zjištění o dlouhodobé nezaměstnanosti potvrzují potřebu zacílení opatření aktivní politiky zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  The increasing number of registered long-term unemployed persons represents lasting risk of economic, political and social difficulties in all European countries. In 2002 long-term unemployment affected mostly unskilled and low skilled workers at the age of 40 and older (probability of reduced labour flexibility and adaptability to knowledge society). Women, young people (at the age of 20 - 24) and the disabled were threatened by long-term unemployment more often. Long-term unemployment is mostly extended in regions where is generally high unemployment. Findings on long-term unemployment confirm the need of target active employment policy provisions.
Klíčová slova: nezaměstnanost dlouhodobá; nezaměstnaní; regiony; diferenciace; politika zaměstnanosti aktivní; skupiny cílové

Klíčová slova v angličtině: long-term unemployed; long-term unemployment; regional disparities; active employment policy; target groups
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Cílové skupiny v krajských střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb zpracovaných v období 2006-2007. [Target groups in regional mid-term social services development plans compiled in the period 2006-2007.]. / Pavel Bareš - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 96 s. - ISBN 978-80-7416-009-7

[ Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Sociální služby jsou poskytovány s cílem zmírnit nebo změnit situaci osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci. Potřeby osob v této situaci jsou značně rozmanité, uživatele sociálních služeb lze proto dělit do několika skupin. Rozvoj sociálních služeb na určitém území by tak měl zohledňovat pohled uživatele, respektive potřeby cílových skupin. Při přípravě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, který je klíčovým dokumentem pro poskytování sociálních služeb na daném území, je proto žádoucí využití metodik pro komunitní plánování, které mimo jiné právě potřeby uživatelů sociálních služeb zohledňují. Studie se věnuje tematizaci cílových skupin ve všech 14 krajských středně-dobých plánech rozvoje sociálních služeb zpracovaných v období 2006-2007. Analýza těchto dokumentů právě z tohoto aspektu je u některých z nich prvním předpokladem a také klíčem k jejich pochopení a pro jejich analýzu všeobecně. V některých je stěžejní částí dokumentu.
 
Anotace v angličtině:  Social services are offered with the aim of ameliorating or changing the circumstances of people living in disadvantageous conditions. The needs of people in such situations are very diverse thus it seems appropriate to divide them into separate groups. The development of social services in a given area should consequently take into consideration the perspective of various target groups. While mid-term plans for the development of social services constitute key documents with regard to the provision of social services, they should be based on the community planning method which takes into account the needs of social services users. The study analyses the question of inclusion and the perceptions of various target groups in all 14 Czech regional mid-term social services development plans compiled in the period 2006-2007. An analysis of these documents from this perspective should be considered a precondition for their further analysis and facilitates to understand the majority of such documents.
Klíčová slova: služby sociální; uživatelé; skupiny cílové; plánování komunitní; střednědobý plán ; plánování sociálních služeb; samospráva krajská

Klíčová slova v angličtině: social services; social services planning; users; target groups; community planning of social services; mid-term social services development plan; regions
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (2x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

"My jsme si stáří nezavinili, čeká to každýho..." : Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR. / Lucie Vidovićová, Eva Gregorová - Praha: ŽIVOT 90, 2008. - 90 s. - ISBN 978-80-254-3808-4

[ Vidovićová, Lucie - Gregorová, Eva ]

Anotace:  Publikace se věnuje závěrům výzkumného projektu Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR. Výsledky kvalitativních skupinových rozhovorů na téma povahy diskriminace a možností její prevence.
Klíčová slova: diskriminace věková; ageismus; lidé starší; skupiny cílové

Klíčová slova v angličtině: age discrimination; ageism; older people; target groups
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Otázka ustavení rodinných pečujících jako cílové skupiny sociální práce [The Issue of the Family Caregivers Specification as a Social Work Target Group]. / Olga Hubíková - In: Sociální práce /Sosiálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 17, č. 6 (2017), s. 5-21 (16 s.).

[ Hubíková, Olga ]

Anotace:  Stať otevírá otázku, zda je z hlediska zajištění pomoci rodinným pečujícím ze strany oboru sociální práce žádoucí vymezit explicitně rodinné pečující jako specifickou cílovou skupinu sociální práce. V této oblasti nepanuje shoda. Je otázka, zda postačuje pomáhat rodinným pečujícím skrze pomoc "tradičním" (zavedeným) cílovým skupinám, neboť ti, o které se rodinní pečující starají, obvykle patří k jedné či více těmto tradičním cílovým skupinám (senioři, osoby se zdravotním postižením), nebo zda je třeba pokusit se rodinné pečující institucionalizovat jako svébytnou cílovou skupinu sociální práce. Argumentačně je text založen spíše ve prospěch druhé varianty. Odůvodnění této názorové pozice v této stati je trojího typu. Opírá se o: 1. praxi sociální práce v ČR, která je založena zejména na práci s vymezenými cílovými skupinami; 2. specifika rodinných pečovatelů a jejich životní situace; 3. rozbor možných rizik či důsledků situace, kdy rodinní pečující pro sociální práci zůstávají jako cílová skupina nerozpoznáni
.
 
Anotace v angličtině:  The purpose of this paper is to raise the question whether it is beneficial or even necessarily in the best interest of social work directed at family caregivers to establish family caregivers as a specific social work target group. There is no general agreement on this issue. The question is, whether it is sufficient to help family caregivers through providing assistance to the "traditionalö, well- -established target groups, that usually include the care recipients the family caregivers take care of (elderly, disabled etc.) or whether it is a more appropriate solution to establish family caregivers as a distinctive target group. Considering 1. social work practice in the Czech Republic based on idea of target groups while, 2. bearing in mind particularities of family caregivers life situation and 3. regarding the possible impacts or risks of not-defining family caregivers as a distinctive target group argues this paper for the latter option.
Klíčová slova: služby sociální; pomoc sociální v rodině; péče o osobu blízkou; pečovatelé; péče dlouhodobá; práce sociální

Klíčová slova v angličtině: family caregivers; target groups; long-term care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT