Publikační činnost: 2008
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Efektivita programů APZ a využití informačních technologií v praxi úřadů práce. [Efficiency of ALMP and usage of information technologies in the labour office]. / Tomáš Soukup - In: Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru : Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie. Šlapanice, 24.-25. ledna 2008. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - ISBN 978-80-7399-345-0. - nestr., 7 s..

[ Soukup, Tomáš ]

Akce: Šlapanice, 24.-25.1.2008, EUR
Anotace:  Efektivita programů aktivní politiky zaměstnanosti do značné míry závisí na načasování a na vybrání vhodných uchazečů, kteří budou mít z účasti v programu největší přínos. Výběr uchazečů lze v zásadě provádět třemi možnými způsoby, nebo jejich vzájemnou kombinací. Jednou z možností jak efektivně selektovat uchazeče do programů APZ je tzv. Targeting, který je jednou z forem Early assessment (ten využívá či testuje většina zemí OECD).
 
Anotace v angličtině:  The efficiency of active labour market policy depends among others on timing of the interventions and selection of suitable claimants, who will profit most from the participation in the measure. It is possible to select the claimants in three ways or their mutual combination. Targeting is one of possibilities to improve the selection of right claimants for ALM programs. Most of the OECD countries deal with early assessment, which involves also the mentioned Targeitng.
Klíčová slova: ČR; politika zaměstnanosti; politika zaměstnanosti aktivní; cílenost programů APZ; Targeting; Early assessment

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; employment policy; active employment policy; targeting of ALMP interventions; Targeting; Early assessment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2021
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vyhodnocení cílenosti a dopadu programu veřejně prospěšných prací realizovaného v roce 2016 [Evaluation of the Impact and Targeting of the Program of Community Service in 2016]. / Jiří VYHLÍDAL, Helena MAREŠOVÁ, Marie TÁBORSKÁ, Markéta HORÁKOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2021. - 94 stran - ISBN 978-80-7416-426-2 (print), - ISBN 978-80-7416-427-9 (pdf)

[ VYHLÍDAL, Jiří - MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie - HORÁKOVÁ, Markéta ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této studie je popsat dopady programu veřejně prospěšných prací (VPP) v České republice v roce 2016. Pokud není uvedeno jinak, všechny výstupy a výsledky uvedené v této studii pocházejí z analýz provedených na souboru administrativních dat sbíraných v souvislosti s evidencí uchazečů o zaměstnání a administrací programů aktivní politiky zaměstnanosti na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR (OKPrace). Programy tvorby pracovních míst ve veřejném sektoru (VPP) jsou z velké části určeny uchazečům, kteří jsou obvykle ve vztahu k trhu práce označováni jako outsideři. Cílem těchto programů není vždy nutně nebo především umístění absolventů zpět na trhu práce. Mohou například plnit funkci prevence dlouhodobé nezaměstnanosti, nebo také prevence zapojení uchazečů v nelegální ekonomice. Mohou také sloužit jako prostředek zlepšení finanční situace osob a domácností dlouhodobě závislých na systému sociální podpory.
Z naznačené mnohosti cílů s tímto typem programu spojených vyplývá i jistá obtíž při evaluaci jejich dopadu. A mnohostranné zaměření těchto programů se může projevit i v případě analýzy cílenosti. Jakkoli tedy existují oficiální dokumenty, které definují cíle programu a způsoby jeho implementace, nakonec bylo možné až z výsledků analýz určit, jakým cílům či účelům byla při implementaci dána přednost. Do programu VPP vstoupilo v průběhu roku 2016 celkem 15 884 uchazečů, což představuje necelá dvě procenta (1,87 %) z celé sledované kohorty nezaměstnaných, tzn. z těch, kteří byli v registru ÚP v roce 2016 alespoň jeden den. Účastníky VPP byli nejčastěji muži ve věku nad 50 let, bez nezaopatřených dětí, s nižším dosaženým vzděláním a v dobrém zdravotním stavu. V jejich pracovní anamnéze je možné najít buďto jedno nebo několik málo poměrně dlouhých, nebo více opakovaných kratších období nezaměstnanosti. Do programu však často nastupovali po relativně krátkém období sledované evidence.
Hodnocení dopadu programu VPP je založeno na aplikaci quasi-experimentálního kontrafaktuálního přístupu, založeného na párování členů intervenční skupiny (uchazečů, kteří absolvovali program VPP v roce 2016) a kontrolní skupiny (uchazečů, kteří žádný program APZ v roce 2016 neabsolvovali). Z porovnání výsledků intervenční a kontrolní skupiny vyplývá, že účast v programu VPP ve větší míře vede k opětovné evidenci v období po skončení programu. Z absolventů programu VPP se po skončení programu v monitorovaném období vrátila zpět do evidence takřka polovina (49,9 %). A čtvrtina z těch, kteří se vrátili do evidence, tak učinila bezprostředně po skončení účasti v programu VPP. Další čtvrtina do 6 měsíců. Do roka se do evidence vrátily tři čtvrtiny z nich. Z kontrolní skupiny se v monitorovaném období, trvajícím 22 měsíců, zpět do evidence vrátila jen o málo více než čtvrtina uchazečů (28 %). A i tempo jejich návratu bylo pomalejší než u absolventů VPP.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this study is to describe the impacts of the program of public sector job creation in the Czech Republic in 2016. Unless otherwise stated, all outputs and results presented in this study come from analyzes performed on a set of administrative data collected in connection with the registration of job seekers and administration of ALMPs at contact workplaces of the Labor Office of the Czech Republic (OKPrace). Public sector job creation program is largely aimed at jobseekers, who are usually referred to as "outsiders" in relation to the labor market. The goal of these programs is not always necessarily or, above all, to place participants back on the labor market. For example, the program can serve as a prevention of long-term unemployment, or also a prevention of the involvement of job seekers in the illegal economy. Program can also serve as a means of improving the financial situation of people and households being long-term dependent on the social support system.
The indicated number of objectives associated with this type of program also results in a certain difficulty in the evaluation of its impact. And the outcome of targeting analysis is also affected by the multifaceted focus of the program. Thus, although there are official documents that define the objectives of the program and the methods of its implementation, in the end it was only possible to determine from the results of the analyzes which objectives or purposes were given priority during the program implementation. In the course of 2016, 15.884 job seekers (1.87% of the entire monitored cohort of the unemployed) took part in the program of public sector job creation. Program participants were most often men over the age of 50, without dependent children, with lower educational attainment and in good health. In their work history can be often identified either one or a few relatively long or more repeated shorter periods of unemployment.
However, they frequently joined the program after a relatively short period of monitored registration. The evaluation of the program impact is based on the application of a quasi-experimental counterfactual approach, based on the matching of members of the intervention group (applicants who started participation in the program in 2016) and the control group (applicants who did not attend any ALMP program in 2016). A comparison of the results of the intervention and control groups shows that participation in the program leads to a greater extent to re-registration in the period after the end of the program. Almost half of the graduates of the program (49.9%) returned to the register in the monitored period in the monitored period. And a quarter of those who returned to the register did so immediately after their participation in the VPP program ended. Another quarter within 6 months. Within a year, three quarters of them returned to the register.
In the monitored period, lasting 22 months, only just over a quarter of applicants (28%) from the control group returned to the register. And the pace of their return was slower than that of the program participants.
Klíčová slova: práce; nezaměstnanost; dopadové hodnocení; analýza cílenosti; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: work; unemployment; Evaluation; analysis; Targeting; RILSA
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Front-line Work in Activation and Targeting of Re-qualification Programmes : Lessons from the Czech Republic [Přímá práce s klienty v oblasti aktivace a cílenost rekvalifikačních programů : Poučení z České republiky]. / Tomáš SIROVÁTKA, Miroslava RÁKOCZYOVÁ - In: European Journal of Social Work. - ISSN 1369-1457 - Roč. 25, č. 1 (2022), s. 162-175 (13 stran).

[ SIROVÁTKA, Tomáš - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  V důsledku paradigmatické změny politiky směrem k aktivaci a současné nízké míry nezaměstnanosti se do centra pozornosti aktivní politiky trhu práce v České republice dostaly nejvíce znevýhodněné skupiny nezaměstnaných. Cíl začlenit skupiny s četnými a/nebo závažnými znevýhodněními na trh práce představuje pro pracovníky Úřadu práce, kteří jsou s klienty v přímém styku, novou výzvu. Očekává se od nich totiž, že svým těžko umístitelným klientům poskytnou individualizované, na míru šité služby, a to včetně dobrého zacílení nástrojů aktivní politiky trhu práce. V textu se zabýváme otázkou, nakolik se těmto pracovníkům daří cílit rekvalifikační programy k nejvíce znevýhodněným skupinám, a také faktory, jež ovlivňují podobu přímé práce s nezaměstnanými.
Naše zjištění vycházejí z nedávno uskutečněných empirických (kvantitativních i kvalitativních) šetření české aktivní politiky trhu práce, na nichž jsme se podíleli, a z hloubkových rozhovorů provedených s pracovníky Úřadu práce, kteří jsou v přímém kontaktu s uchazeči o zaměstnání. Poukazujeme na selhání v oblasti poskytování individuálně přizpůsobených aktivačních služeb i v oblasti cílenosti rekvalifikačních programů na znevýhodněné skupiny a rozebíráme přitom faktory, jež za těmito selháními stojí (např. změny řízení ve sféře aktivace, nedostatečné personální zdroje, důraz na donucení a standardizace přímé práce s nezaměstnanými).
 
Anotace v angličtině:  A paradigmatic policy change towards activation, together with currently very low rates of unemployment, made the most disadvantaged groups of unemployed people the focus of active labour market policy in the Czech Republic. The aim of including people with multiple and/or severe disadvantages in the labour market represents a new challenge for front-line workers at employment offices, as they are expected to provide their hard-to-place clients with individualised, tailored services, including well-targeted active labour market policy measures. In this paper, we analyse how successful front-line workers are in targeting re-qualification programmes at the most disadvantaged groups and which factors shape front-line work. Our findings are based on recent empirical (quantitative as well as qualitative) research in Czech active labour market policy in which we took part and on in-depth interviews on the topic that we carried out with front-line employment-office employees.
We demonstrate failures in personalised front-line activation work and in targeting re-qualification programmes at disadvantaged groups and examine the underlying factors (e.g. governance reforms in activation, insufficient personnel resources, emphasis on coercion and standardisation of front-line work).
Klíčová slova: ČR; trh práce; aktivace na trhu práce; cílenost programů APZ; rekvalifikační programy

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; labour market activation; frontline workers; targeting; re-qualification programs
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVTP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT